Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 27-36

Article title

Wsparcie działalności gospodarczej w Polsce z Europejskiego Funduszu Społecznego – wyniki badania

Content

Title variants

EN
Support of Entrepreneurship in Poland from the European Social Fund – the Main Findings from the Research

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony wsparciu działalności gospodarczej w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartością dodaną artykułu jest prezentacja wyników badań własnych dotyczących efektów udzielanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowa-nych ze środków EFS, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczo-ści i samozatrudnienia” oraz poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. W ankiecie zadano m.in. pytania o przyczyny rozpoczęcia działalności gospodarczej, efekty, jakie przyniosła otrzymana dotacja oraz o strukturę zatrudnienia w powstałej firmie. Zapytano również o znaczenie funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji, przeżywalność firmy oraz ocenę projektów PO KL realizo-wanych w latach 2007-2013.
EN
The article is dedicated to the co-financing of economic activity in Po-land from the European Social Fund. The added value of the article is a presentation of the findings of the own research which concerned ef-fects of a business start-up subsidy financed by the EFS and implemented by the Human Capital Operational Programme point 6.2 and Human Capital Operational Programme point 8.1.2. The survey questions con-cerned, among others, motivations for establishing business activity, ef-fects of the subsidy and the employment structure of the resulting com-pany. Furthermore, there were questions on the role of EU funds in fi-nancing the investments. Certain important questions concerned the sur-vival and evaluation of the projects carried out by HC OP in the years 2007-2013.

Year

Issue

5

Pages

27-36

Physical description

Dates

published
2016-09-2016-10

Contributors

  • Absolwent, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

References

  • Cukiernik T., 10 powodów, dla których należy zrezygnować z unijnych dotacji, http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/teksty-o-unii-europejskiej/krytyka-dotacji-z-ue/
  • Deakins D., Whittam G., Business Start-up: Theory, Practice and Policy, (in:) Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy, S. Carter, Jones-Evans (eds), Harlow, Pearson Education, 2006.
  • Delmar F., The Psychology of the Enterpreneur, (in:) Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy, S. Carter, Jones-Evans (eds), Harlow, Pearson Education, 2006.
  • Joachimczak E., Analiza i ocena efektów wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Raport końcowy, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Badania i Szkolenia, Poznań 2015.
  • Koczerga G., Motywacja przedsiębiorcza a identyfikacja okazji, „Problemy Zarządzania”, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2014.
  • Lemańska-Majdzik A., Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, Sosnowiec 2003.
  • Rybiński K., Ukrywana prawda o środkach unijnych, 17.11.2012, http://www.rybinski.eu/2012/11/ukrywana-prawda-o-srodkach-unijnych/
  • Vogelgesang A., Mikrolokomotywa polskiej gospodarki, 16.09.2011, http://alinavogelgesang.blogspot.com/2011/09/mikro-ciagnie-polska-gospodarke.html
  • Wiśniewski J., Istota samo zatrudnienia, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW”, 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad2ec0f5-daa4-4519-be42-fdf233ab239f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.