PL EN


2014 | 6 (353) | 266-280
Article title

Miejsce strategii w zapewnianiu przewagi konkurencyjnej na przykładzie Ośrodka Wczasowego ,,Tropicana”

Content
Title variants
EN
Place of the Strategy in Ensuring Competitive Advantage on the Example of the Holiday Centre “Tropicana”
RU
Место стратегии в обеспечении конкурентного преимущества на примере центра отдыха «Тропикана»
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest wykazanie, że zastosowanie badań marketingowych oraz intensywnej komunikacji marketingowej, w której główną rolę odgrywa Internet, może przyczynić się do wykreowania właściwej strategii biznesowej na rynku turystycznym. Istotny jest również dobór kadr. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, zbadano wszystkich gości ośrodka. Stwierdzono, że wnikliwe, wyczerpujące badania gości przyczyniają się do podniesienia jakości usług. Wysoki standard wyposażenia i warunki materialne są ważne, lecz konkuruje się usługami dodatkowymi. Do praktycznych implikacji w stosunku do kadry zarządzającej zaliczyć można: zatrudnienie reagującego, kompetentnego i empatycznego personelu, wdrażanie idei nowoczesnego marketingu partnerskiego, położenie nacisku na promocję. Dla turystów najdogodniejszym źródłem informacji i rezerwacji wczasów jest Internet. Nie mniej ważne jest uświadomienie sobie przez nich, że wczasy organizowane są dla ściśle określonych segmentów, np. wczasy rodzinne dla osób o średnich dochodach. Oprócz tego respondenci, przez swoje preferencje, mogą mieć wpływ na kształtowanie produktu usługowego. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to demonstrate that application of marketing research and an intense marketing communication, where the main role is played by the Internet, may contribute to creating the relevant business strategy in the tourist market. Important is also the personnel selection. In her study, the author used the method of diagnostic survey, surveyed all guests of the centre. She stated that thorough, exhaustive surveys of guests contribute to raising the quality of services. A high standard of equipment and material conditions are important, though additional services ensure competitive advantage. The practical implications in respect of the managerial staff include: hiring a responsive, competent and empathic personnel, implementation of the idea of modern partner marketing, emphasis put on promotion. For tourists, the most convenient source of information and holidays booking is the Internet. No less important is to realise by them that holidays are organised for strictly definite segments, e.g. family holidays for people with average incomes. Besides, respondents, due to their preferences, may affect formation of the service product. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – доказать, что применение маркетинговых исследований и интенсивной маркетинговой коммуникации, в которой главную ролиграет интернет, может способствовать формированию надлежащей бизнесстратегии на туристическом рынке. Существенным является также подбор кадров. В работе использовали метод диагностического зондажа, обследовали всех гостей курорта. Констатировали, что дотошные исчерпывающие обследования гостей способствуют повышению качества услуг. Высокий стандарт оборудования и материальные условия важны, но конкурируют дополнитель- ными услугами. К числу практических импликаций по отношению к управляющему персоналу можно отнести трудоустройство отзывчивого, компетентного и эмпатического персонала, внедрение идеи современного партнерского маркетинга, упор на продвижение. Для туристов самым удобным источником информации и бронировки отдыха является интернет. Не менее важно осознание ими, что отдых организуется для четко определенных сегментов, например, семейный отдых для лиц со средними доходами. Кроме того, респонденты по своим предпочтениям могут оказывать влияние на формирование продукта услуг. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
266-280
Physical description
Dates
published
2014-11-2014-12
Contributors
References
 • Charakterystyka przestrzenna miejscowości w gminie oraz stopień zachowania dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz krajobrazu kulturowego (2007-2012), (w:) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie, „Inplus” Doradztwo Inwestycyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie.
 • Dyrektywa Unii Europejskiej 76/160/EEC, Bathing water quality - data viewer, European Environment Agency, http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/bathingwater- data-viewer [dostęp: 27.11.2012].
 • Ewidencja zabytków (2007-2012), (w:) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie, „Inplus”, Doradztwo Inwestycyjne, Urząd Gminy Ustronie Morskie.
 • Gmina Ustronie Morskie (2012), http://mapa.targeo.pl/Gmina-Ustronie-Morskie,740003/gmina [dostęp: 24.11.2012].
 • Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. (1985), Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • Kępińska Z. (1982), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego Architektury i Nadzoru Budowlanego, Koszalin.
 • Kielan K., Pokora K. (2004), Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika usług, WSiP, Warszawa.
 • Kondracki J. (2000), Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Payne A. (1996), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • GUS (2012), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, stan w dniu 1 stycznia 2011r., tabl. 26, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2011.pdf [dostęp: 26.11.2012].
 • Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury (2007-2012), (w:) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie, „Inplus”, Doradztwo inwestycyjne. Urząd Gminy Ustronie Morskie.
 • GUS (2011), Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym, stan w dniu 31 grudnia 2011 r., tabl. 8, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2011.pdf [dostęp: 26.11.2012].
 • Ustronie Morskie (2012), http://www.poland24h.pl/atrakcje/Ustronie-Morskie-2277.html [dostęp: 26.11.2012].
 • Ustronie Morskie (2012), Turystyka, http://www.ustronie-morskie.pl/ [dostęp: 20.11.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad343f67-cb53-4f6c-87dd-4f2fabe2183d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.