PL EN


2018 | 538 | 432-443
Article title

Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Institutional and organisational determinants of strategic choices in companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wybory strategiczne odbywają się w warunkach niepewności, a decydenci podlegają wpływom różnych czynników egzogenicznych i endogenicznych. Do rzadko podejmowanych przedmiotów dyskusji naukowych należy wpływ na zarządzanie strategiczne czynników określanych mianem „instytucjonalne”. Deficyt rozważań w tym zakresie przedmiotowym był wielokrotnie zgłaszany przez badaczy. Stał się inspiracją do przygotowania tego opracowania. W treści artykułu rozważa się z jednej strony potencjalny wpływ instytucji i logik instytucjonalnych na wybory i zachowanie przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej, a z drugiej strony wpływ zarządzania strategicznego na instytucje wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne. W końcowej części artykułu uwzględniono uwarunkowania organizacyjne wyborów strategicznych. Artykuł powstał na podstawie analizy ustaleń teoretycznych z zastosowaniem analizy krytycznej literatury.
EN
Strategic choice takes place under uncertainty conditions; and the decisionmakers involved are influenced by various exo- and endogenous factors. A rarely discussed research topic is how the so called institutional factors affect strategic management. A shortage of studies in this area has been frequently reported by researchers. It has become an inspiration for the present article. On the one hand, the article discusses the potential impact of institutions and institutional logics on the choices and the behaviour of the company and, on the other, it investigates the influence of strategic management on intra-organisational and inter-organisational institutions. In the final part organizational determinants of strategic choice has been discussed. The article is based on a theoretical analysis.
References
 • Altiparmak S., 2013, Institutionelle Unternehmenstheorie und unvollständige Faktormarkte, Springer Verlag Wiesbaden.
 • Becker A., 2013, Rationalität strategischer Entscheidungsprozesse; Ein strukturationstheoretisches Konzept, Springer Verlag, Wiesbaden.
 • Cybal-Michalska A., 2013, Podmiot i struktura społeczna w teorii A. Giddensa – rekonstrukcja i krytyka, „Teraźniejszość – człowiek – edukacja”, UAM w Poznaniu, nr 2 (62).
 • Czakon W., 2010, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Hahn T., 2015, Gesellschaftliches Engagement von Unternehmen: Reziproke Stakeholder, ökonomische Anreize, strategische Gestaltungsoptionen, Springer Verlag, Wiesbaden.
 • Hansel P., 2008, Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego, ELIPSA, Warszawa.
 • Hensel P., 2015, Wykorzystanie koncepcji konkurujących logik instytucjonalnych w badaniach organizacji, Organizacja i Kierowanie, styczeń.
 • Konecki K.T., 2007, Procesualne ujęcie organizacji. Struktury, procesy, tożsamości, [w:] Konecki K.T., Chomczyński P., Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kotler Ph., Caslione J., 2009, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes. Noga A., 2010, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Ortmann G., 2010, Zur Theorie der Unternehmung. Sozio-ökonomische Bausteine, [w:] Endress M.M., Matys T., Die Ökonomie der Organisation. Die Organisation der Ökonomie, Springer Verlag, Wiesbaden, s. 225.
 • Ortmann G., Sydow J., 2001, Strategie und Strukturation. Strategische Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Ortmann G., Sydow J., Türk K., 2013, Theorien der Organisation. Die Rückkehr der Gesellschaft, Springer Verlag, Wiesbaden.
 • Ortmann G., Zimmer M., 2001, Strategisches Management, strukturationstheoretisch betrachtet, [w:] Strategie und Strukturation, Strategische management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Pawlak M., Srokowski Ł., 2014, Instytucje i organizacje. Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami, [w:] Pawlak M., Srokowski Ł. (red.), Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, IPSiR Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Piórkowska K., 2017, Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Priddat B.P., 2005, Unvollständige Akteure, Komplexer werdende Ökonomie, VS Verlag Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Rosińska R., 2008, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne – koncepcja instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź.
 • Scott W.R., 2014, Institutions and Organizations: Ideas Interests and Identities, SAGE Publications, Fourth editions.
 • Stacey R.D., Das Chaos managen. Kreativität und Innovation in einer Welt des Wandels, Springer 2013.
 • Sydow J., Windeler A., 2001, Strategisches Management von Unternehmungsnetzwerken – Komplexität und Reflexität, [w:] Ortmann G., Sydow J., Strategie und Strukturation, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2013, Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2017, Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – fundamentalne wyzwanie badawcze, [w:] Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 95-110.
 • Vargo S.L., Lusch R.F., 2016, Institutions and Axioms. An Extension and Update of Service Dominant Logic, Journal of the Academy of Marketing Science, no 44.
 • Welge M., Al-Laham A., 2008, Strategisches Management, Grundlagen – Prozess – Implementierung, Springer Verlag, Wiesbaden.
 • Windeler A., 2013, Unternehmungsnetzwerke: Konstitution und Strukturation, Springer Verlag, Wiesbaden.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad3fdd6b-230e-42fd-ab7b-6ec0cb24f0ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.