Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 60 | 2 | 251-268

Article title

Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na trzy fazy migracji wartości z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego

Authors

Content

Title variants

EN
The classification of enterprises according to the three stages of value migration based on methods of linear ordering

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto zagadnienie taksonomicznego podziału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie względem poziomu rozwoju migracji wartości zgodnie z modelem trzech faz migracji wartości. Zaprezentowano odpowiedni algorytm klasyfikacji przedsiębiorstw do wyszczególnionych faz migracji wartości, z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej opracowanej na podstawie metody porządkowania liniowego. Uzyskane podziały badanej zbiorowości poddano ocenie jakości klasyfikacji za pomocą miary niepodobieństwa wewnątrzgrupowego oraz międzygrupowego oraz zweryfikowano statystyczną istotność różnic średnich zmiennej syntetycznej według wyodrębnionych trzech faz migracji wartości.
EN
The paper presents and attempt to divide enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange basing on taxonomy with regard to a level of value migration development according to three stages of the value migration model. There was proposed the algorithm of enterprises classification to the distinct stages of value migration employing a synthetic variable elaborated on the basis of linear ordering. The divisions of the population under the study were evaluated with respect to the quality of classification using the measure of within and between groups dissimilarity, furthermore, they were tested for the equality of means using the analysis of variance F- test.

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

251-268

Physical description

Contributors

 • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Zakład Ekonomii

References

 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Herman A., Szablewski A., (1999), Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, w: Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 13-56.
 • Jajuga K., (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 • Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka, Difin, Warszawa.
 • Kukuła K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Malina A., (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mills R., (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Panek T., (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Pociecha W., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Siudak D., (2007), Wskaźniki zarządzania przez wartość banku komercyjnego. Aspekty teoretyczno-metodyczne, Kwartalnik e-finanse nr 1/2007, Rzeszów, www.e-finanse.com.
 • Siudak M., (1998), Ocena zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: J. Lewandowski (red.) materiały konferencyjne, T.II., V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi, Politechnika Łódzka, Łódź, 515-525.
 • Siudak M., (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Slywotzky A. J., (1996), Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad57521e-0c77-4bf2-ae77-f7b58332dad2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.