PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Selected interdependence intermodal in the agri-food sector in the European Union
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the possibilities of the use of input-output balances to determine the interdependence of branch based on selected indicators: profitability and labour consumption of agri-food sector in the countries of the European Union in the years 1995, 2000 and 2007. The primary research method was a method of input-output. The main test materials were input-output balances for individual countries of the European Union, which was calculated on the basis of profitability and labour consumption in the food industry. Input-output model allows for in-depth analysis of the macro-economy and is an important instrument for the evaluation and interpretation of economic phenomena. It also allows you to carry out comprehensive evaluations of basic economic relationships that characterise the structure of the studied phenomena occurring between them and interdependences, also in comparisons, in dynamic and international system. In developed countries, mainly in the EU-15 the presented dependencies are at a lower level than in the new Member States.
PL
Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania bilansów przepływów międzygałęziowych do określenia współzależności gałęziowych na podstawie wybranych wskaźników: rentowności, pracochłonności i dochodowości sektora rolno-żywnościowego w krajach Unii Europejskiej w latach 1995, 2000 i 2007. Podstawową metodą badawczą była metoda input-output. Głównymi materiałami badawczymi były bilanse przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, na podstawie których wyliczono wskaźniki rentowności, pracochłonności i dochodowości produkcji w gospodarce żywnościowej. Model przepływów międzygałęziowych pozwala na pogłębione analizy makroekonomiczne oraz jest ważnym instrumentem do oceny i interpretacji zjawisk gospodarczych. Umożliwia dokonanie kompleksowych ocen podstawowych relacji ekonomicznych, charakteryzujących strukturę badanych zjawisk i zachodzące między nimi współzależności, także w porównaniach w układzie dynamicznym i międzynarodowym. W krajach wysoko rozwiniętych, głównie w krajach UE-15, przedstawione współzależności (przede wszystkim rentowność i dochodowość) kształtują się na niższym poziomie aniżeli w nowych krajach członkowskich Wspólnoty.
Contributors
References
 • Bartkowiak R., 2008. Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa.
 • Bilans przepływów międzygałęziowych dla krajów Unii Europejskiej, www.epp.europa.euro-stat.eu [dostęp: 20.06.2012].
 • Czyżewski A., 2001. Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki. Wyd. AE, Poznań.
 • Czyżewski A., 2009. Potrzeba badańmakroekonomicznych w gospodarce żywnościowe. Rocz. Nauk Roln., Ser. G – Ekon. Rol. 96, 2.
 • Czyżewski A., Grzelak A., 2009. Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Rocz. Nauk. SERiA, Olsztyn.
 • Czyżewski A., Grzelak A., 2012. Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce. Przegl. Statyst. numer specjalny 1, 173-184.
 • Dorosiewicz S., Stasienko J., 2012. Analiza input-output, notatki. Instytut Ekonometrii SGH,
 • www.EUI/lab.10/Input.pdf [dostęp: 15.12.2012].
 • Landreth H., Colander D.C., 2005. Historia myśli ekonomicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Leontief W., 1941. The structure of AmericanEconomy 1919-1929. Harvard University Press, Cambridge.
 • Leontief W., 1963. Studium nad strukturągospodarki amerykańskiej. PWN, Warszawa.
 • Mrówczyńska-Kamińska A., 2010. Współzależności międzygałęziowe w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej. Pr. Nauk. UE Wroc. Polityka ekonomiczna. Red. J. Sokołowski, M. So-snowski, A. Żabiński. Wyd. UE, Wrocław.
 • Rachunki ekonomiczne dla rolnictwa, www.epp.europa.eurostat.eu [dostęp: 20.02.2014].
 • Stankiewicz W., 2007. Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa.
 • Tomaszewicz Ł., 1994. Metody analizy input-output. PWE,Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad5e3024-1ecc-4485-8a3b-2f5e9c64d03e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.