PL EN


2012 | XIV/1 | 117-128
Article title

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ КОНТАКТ В ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ: К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСЛЯЦИИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Content
Title variants
EN
Intercultural Contact in Written Communication: on Problem of Transfer of Proper Names and Graphic
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
In the article the authors analyze the problems of intercultural contact in written communication on the basis of bilingual scientific texts, such as scientific study, collection of scientific papers and lesson book. The ways of transfer of verbal and nonverbal (paragraphic) elements are discussed with consideration for such parameters of the communicative situation, as addressee, self-positioning of redactor or author of the text and publishing tradition.
Year
Volume
Pages
117-128
Physical description
Dates
published
2012-06-01
Contributors
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Gdański
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Gdański
References
 • Берестнев Г.И. (ред.) (2010). Балтийский регион: миф в языке и культуре. Калининград.
 • Григорьева Т.М. (ред.) (2009). Язык и социальная действительность. Быдгощ–Красноярск.
 • Мечковская Н.Б. (2000). Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: Учебное пособие. Минск.
 • Новоженова З. (2009). Иноязычные вкрапления: польский вектор. Язык и культура, с. 166–172.
 • Прокопчук К.А. (2010а). Национальные особенности польского и русского научных стилей (в свете классификации научных стилей по Й. Гальтунгу). Przegląd Wschodnioeuropejski 1, с. 331–360.
 • Прокопчук К.А. (2010б). Национально-культурные особенности в научных текстах (соотношение переднего и заднего планов). В: Z. Nowożenowa (ред.). Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Gdańsk, с. 164–170.
 • Синявская-Суйковска Т.В. (2009). Цель перевода, тип текста и текстовые категории как основные переменные моедли перевода. Вестник Томского государственного университета 4, с. 38–46.
 • Синявская-Суйковска Т.В. (2010). Проблемы перевода юридических текстов и их решение в рамках функционально-текстового подхода. В: Z. Nowożenowa (ред.). Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Gdańsk.
 • Шубина Н.Л. Невербальная семиотика печатного текста как область лингвистическо-го знания. Злектронный ресурс. Режим доступа: <ftp://lib.herzen.spb.ru/text/shubina_97_184_192.pdf>. Дата доступа: 12.04.2011.
 • Czerny A., Kacieszczenko S., Krawczyńska A., Rudolf-Ziółkowska E., Wolnicz-Pawłowska E. (red.) (2005). Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 6: Białoruś, Rosja, Ukraina. Warszawa.
 • Grabska M. (red.) (2011). „Słowa, słowa, słowa”… w komunikacji językowej. Gdańsk.
 • Lewicki R. (2000). Obcość w odbiorze przekładu. Lublin.
 • Lewicki R. (2008). Otczestwo w słowniku polsko-rosyjskim. W: A. Pstyga (red.). Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 3. Gdańsk, s. 25–31.
 • Nowożenowa Z. (red.) (2010). Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Текст как культура. Культура как текст. Gdańsk.
 • Orzechowska J., Pociechina H. (2010). Азбучные истины: podręcznik języka rosyjskiego dla początkujących filologów / учебник русского языка для начинающих филологов. Olsztyn.
 • Pstyga A. (red.) (2008). Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 3. Gdańsk.
 • Siniawska-Sujkowska T. (2010). Zastosowanie funkcjonalno-tekstowego modelu przekładu tekstów specjalistycznych (na materiale tekstów prawnych i prawniczych). W: Rocznik Przekładoznawczy 6. Toruń (w druku).
 • Wadas-Woźny A. (2010). Семантическая и прагматическая вариативность языка в русско-польскоом переводе. Semantyczna i pragmatyczna wariantywność języka a przekład rosyjsko-polski. Rozprawa naukowa nr 108. Siedlce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad7077a2-b615-4dbe-8c29-5f461ccdd0b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.