PL EN


2016 (R. XV) | 4(62) | 77-95
Article title

Dzieci w Polsce – najbiedniejsza grupa społeczna

Content
Title variants
EN
Children in Poland – the most unprivileged social group
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieci są najbiedniejszą grupą społeczną – tę podstawową tezę potwierdzają dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce oraz różnorodne raporty. Odwołują się one do standardowych, ekonomicznych miar i wskaźników ubóstwa oraz nierówności społecznych przyjmowanych przez ekonomistów i polityków społecznych. Nie są one jednak adekwatne do sytuacji dzieci. W raportach UNICEF pojawiają się inne rozwinięte wskaźniki i mierniki dziecięcego ubóstwa. Potwierdzają one wyjściową tezę o dziecięcej biedzie, nadają badaniom z tego zakresu pedagogiczny charakter.
EN
Children are the most unprivileged social group – this thesis is supported by statistical data from „GUS” (Main Statistical Office in Poland) and multiple reports. They refer to standardized economic measures and indicators of poverty and social inequality, established by economists and social politicians. Unfortunately they are not fully adequate in the situation of children. UNICEF reports include other highly advanced indicators and measures of children’s poverty. They also confirm the initial thesis about child poverty, giving the research in this field a truly pedagogical character.
Issue
Pages
77-95
Physical description
Dates
published
2016-10-01
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Andreski S., (2002), Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.), (1999), Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, IPiSS, Warszawa.
 • Danilewicz W., (2006), Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Trans Humana, Białystok.
 • Falkowska E., Telusiewicz-Pacek A. (red.), (2013), Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, UNICEF, Warszawa.
 • Forma P., (2012), Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Frąckiewicz L., (1983), Sfery niedostatku, IWZZ, Warszawa.
 • Giddens A., (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Golinowska S., (1996), Polska bieda. Kryteria, oceny, przeciwdziałania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Jarosz E., (2015), Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka, Wydawnictwo Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa.
 • Korczak J., (2002), Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, oprac. B. Smolińska-Theiss, W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Koszty wychowania dzieci w Polsce, (2015), pr. zbior. pod kierunkiem A. Surdeja, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Kruszyńska-Warzywoda W., (2010), Wszystkie dzieci są nasze? – bieda wśród dzieci, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1.
 • Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (red.), (1988), Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Lister R., (2007), Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Marynowicz-Hetka E., (2010), Problematyka zagrożenia rozwoju dziecka w kontekście ubóstwa – propozycja kompleksowego postrzegania z perspektywy pedagogiki społecznej, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1.
 • Marzec-Holka K., Rutkowska A. (red.), (2012), Małe szkoły w województwie kujawsko-pomorskim. Studium pedagogiczno-socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Matyjas B., (2008), Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Merton R.K., (2006), Wstępna lista właściwości grupy, [w:] Socjologia. Lektury, Sztompka P., Kucia M. (red.), Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Palska H., (2002), Bieda i niedostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat 90-tych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Pilch T. (red.), (2016), Uczniowie na drogach Warmii i Mazur. Narodziny nierówności, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn.
 • Program Rodzina 500 plus jako element systemu wspierania rodziny i dzietności (2016), Raport, CBOS, Warszawa
 • Radlińska H. (red.), (1937), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Prace z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego, Warszawa.
 • Roter A., (2005), Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice.
 • Rybicki P., (2006), Z podstawowych zagadnień grupy społecznej, [w:] Socjologia. Lektury, Sztompka P., Kucia M. (red.), Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Smolińska-Theiss B., (1993), Dzieciństwo w małym mieście, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Szarfenberg R., (2016), Nierówności ekonomiczne i polskie dzieci. Prezentacja światowego raportu UNICEF „Równe szanse dla dzieci” (14 IV 2016 r.), Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Komitet Przeciwdziałania Ubóstwu, Warszawa.
 • Szarfenberg R., (2016), Przewidywane skutki społeczne 500+; ubóstwo i rynek pracy. (08.12.2016 r.), Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, Warszawa.
 • Tarkowska E. (red.), (2000), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.
 • Tarkowska E. (red.), (2013), Dyskurs ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2012–2014, (2015), Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza, (2013), Innocenti Report Card 11, Florencja, UNICEF, Office of Research (tłumaczenie polskie).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad7a7875-c0ee-4a74-8bac-603a120df155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.