Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(42) | 5-27

Article title

Gorzki posmak płynnej nowoczesności. Wybrane zagadnienia z filozofi i społecznej Zygmunta Baumana

Authors

Content

Title variants

EN
Bitter Aftertaste of Liquid Modernity. The Selected Issues of Zygmunt Bauman’s Social Philosophy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Płynna nowoczesność jest pojęciem określającym grupę zjawisk spo-łecznych, które charakteryzują cywilizację przełomu XX i XXI wieku. Źródłem, z którego wypływa płynna nowoczesność, są społeczno-gospodarcze przemiany, które zaszły w kulturze zachodniej w drugiej połowie XX wieku – przede wszystkim postęp technologiczny, telekomunikacyjny i transportowy. Rdzeniem płynnej nowoczesności jest brak zakotwiczenia (tożsamości, wartości, kapitału) oraz nieobecność granic (konsumpcyjnych, geopolitycznych, handlowych, komunikacyjnych). Płynną nowoczesność można ująć w trzech podstawowych kategoriach: zmienność, względność, pluralizm. W artykule zaprezentowano formy funkcjonowania jednostek, społeczeństwa i całej kultury w warunkach płynnej nowoczesności.
EN
Liquid (or late) modernity is the notion describing a group of social phenomena which characterise the civilisation of the turn of the 21st century. The source, from which liquid modernity emerges, is socioeconomic transformations that have taken place in the western culture in the second half of the 20th century – primarily the technological, telecommunication and transport progress. The core of liquid modernity is lack of anchorage (of identity, value, capital) as well as absence of borders (consumption, geopolitical, trade, and communication). Liquid modernity can be seen in the three basic categories: variability, relativity, pluralism. In his article, the author presented the forms of functioning of individuals, the society and the entire culture under the conditions of liquid modernity.

Year

Issue

Pages

5-27

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Zarządzania – Polish Open University – Warszawa

References

 • Agamben G. (2008), Banicja i wilk, (w:) Agamben G.Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Appadurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
 • Barber B. (1997), Dżihad kontra McŚwiat, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bauman Z. (2000a), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Bauman Z. (2000b), Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge.
 • Bauman Z., May T. (2004a), Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Bauman Z. (2004b), Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, GWP, Gdańsk.
 • Bauman Z. (2006), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2012), Historia naturalna zła, „Miesięcznik Znak”, nr 690.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Davies J. E., The commodification of self, http://www.iasc-culture.org/THR/archives/Commodification/5.2EDavis.pdf [dostęp: 24.06.2014].
 • Diogenes Laertios (1984), Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • DeAngelis T. (20014), Consumerism and its discontents, http://www.apa.org/monitor/jun04/discontents.aspx [dostęp: 25.06.2014].
 • Foucault M. (1987), Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, PIW, Warszawa.
 • Giddens A. (2006), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Girard R. (1987), Kozioł ofiarny, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • Kalaga W. (2001), Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Klein N. (2004), No logo, Świat literacki, Izabelin.
 • Kundera M. (2009), Nieznośna lekkość bytu, PIW, Warszawa.
 • Latouche S. (1996), The Westernization of the World: Significance, Scope and Limits of the Drive Towards Global Uniformity, Polity Press, Cambridge.
 • Lebow V. (2014), Price Competition in 1955, http://hundredgoals.files.wordpress.com/2009/05/journal-of-retailing.pdf [dostęp: 18.08.2014].
 • Levack B. P. (2009), Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
 • Orwell G. (1998), Rok 1984, Świat Książki, Warszawa.
 • Sutowski M., Tokarz M. (red.) (2009), Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnistwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Ritzer G. (1997), Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Ritzer G. (2001), Magiczny świat konsumpcji, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Sennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (2002), Historia filozofii tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wallerstein I. (2007), Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
 • Wilk W. (2009). Wpływ zmian klimatycznych na najbiedniejsze kraje świata (w:) Ekologia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa .

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad9b78ba-0734-465a-8a4d-537e1be20f33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.