PL EN


2019 | 29 | 137-149
Article title

Działalność Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego – efekty w subregionie siedleckim

Content
Title variants
EN
The Mazovian Office for Regional Planning’s contribution to the development of Mazovia – results in the Siedlce subregion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wybrane zadania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (MBPR), których realizacja miała znaczący wpływ na rozwój subregionu siedleckiego. Biuro od 20 lat realizuje obowiązki samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Opracowywane w Biurze, szeroko uspołeczniane dokumenty strategiczne i opracowania analityczno-studialne, pozwoliły na jak najlepsze uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów Mazowsza w polityce rozwoju regionu, prowadzonej przez jego władze. Władze, a efektami na obszarach słabo rozwiniętych, w tym w subregionie siedleckim, były m.in. preferencje w dofinansowywaniu projektów ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach kolejnych edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM). Bardzo ważnym aspektem polityki rozwoju regionu jest także wspieranie współpracy samorządów różnych poziomów w realizacji zadań o znaczeniu ponadlokalnym. W ostatnich latach, w wyniku współdziałania jednostek samorządu województwa, w tym MBPR, z samorządami lokalnymi, powstały zintegrowane plany inwestycyjne w poszczególnych obszarach Mazowsza, m.in. w subregionie siedleckim. Ich realizacja przebiega przy dofinansowaniu z RPOWM 2014–2020 w ramach specjalnego instrumentu wsparcia pod nazwą Regionalne Inwestycje Terytorialne.
EN
The article presents selected tasks, realized by the Mazovian Office for Regional Planning, which have had a significant impact on development of the Siedlce subregion. For 20 years, the Office has been fulfilling the duties of the Regional Government of Mazovia in the area of regional and spatial development policy. The Office prepared broadly publicized strategic documents and analytical studies, which allow for thr specifics of individual parts of Mazovia to be taken into account in the regional development policy, carried out by its authorities. The effects in the region’s less developed areas, including the Siedlce subregion, included preferences in yhe co-financing projects with European Union funds within subsequent editions of the Regional Operational Program of the Mazovia Region (RPOWM). Another key aspect of the region’s development policy is supporting cooperation between local governments of various levels in the implementation of tasks of supralocal importance. In recent years, as a result of the cooperation of the regional government’s units, including the Mazovian Office for Regional Planning, with local governments, integrated investment plans have been prepared in several areas of Mazovia, including the Siedlce subregion. Their implementation is co-financed from the RPOWM 2014–2020 within a dedicated instrument called Regional Territorial Investments.
Year
Issue
29
Pages
137-149
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Plan Inwestycyjny dla subregionu siedleckiego objętego OSI problemowym, Uchwała nr 1102/166/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2016 r. z późniejszymi zmianami.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Uchwała nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Uchwała nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r. oraz zmieniony decyzją z dnia 21 grud-nia 2011 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 12 lutego 2015 r.
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego, Uchwała nr 3/01 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2001 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Uchwała nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze, Uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
 • Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 2010, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Bochenek M., Godlewski G. (red. nauk.), 2006, Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • Cieszkowski Z., Polak E., Girczuk J., 2015, Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania, MAZOWSZE Analizy i Studia, 3, 44, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Dymna B., Dombrowski A., Olszewska A, 2008, Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Bugu i Liwca, MAZOWSZE Analizy i Studia, 2, 17, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Dymna B., Dombrowski A., Olszewska A., 2007, Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi, MAZOWSZE Analizy i Studia, 3, 11, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Dymna B., Olszewska A., Aftanasiuk M., 2011, Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju turystyki, MAZOWSZE Analizy i Studia, 2, 27, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Gadomska U. (red.), Cieszkowski Z., Gochnio B. i in., 2017, Analiza planowanych energetycznych sieci przesyłowych w województwie mazowieckim, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa (materiał niepublikowany).
 • Gadomska U. (red.), Dymna B., Gurbała M. i in., 2015, Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego, MAZOWSZE Analizy i Studia, 7, 48, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Gadomska U. i in., 2006, Założenia programu działań w Obszarze Problemowym Nadbużańskim, MAZOWSZE Analizy i Studia, 7, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Gadomska U. (red.), Kucharska A. (red.), Borkowska A., Cieszkowski Z. i in., 2016, Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Siedlce, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa (materiał niepublikowany).
 • Gadomska U., Cieszkowski Z., Hołubiec E., 2009, Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach województwa mazowieckiego, MAZOWSZE Analizy i Studia, 2, 20, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Gadomska U., Rogowiec M. i in., 2014, Możliwości wykorzystania potencjału Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dla wzrostu konkurencyjności miejskiego obszaru funkcjonalnego Siedlec, MAZOWSZE Analizy i Studia, 2, 39, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Mazur K. i in. 2012, Delimitacja obszarów problemowych polityki regionalnej w województwie mazowieckim, MAZOWSZE Analizy i Studia, 4, 35, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Mazur K., Kierzkowska M., Cieszkowski Z. i in. 2012, Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego, MAZOWSZE Analizy i Studia, 1, 32, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Rogowiec M., 2011, Polityka przestrzenna gmin subregionu siedleckiego w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, MAZOWSZE Analizy i Studia, 1, 26, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Żabka M., Kowalski R. (red. nauk.), 2007, Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • www.mbpr.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adc0a330-276f-4c86-907d-47766e176ef3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.