PL EN


2016 | 63 | 6: Teologia pastoralna | 157-169
Article title

Małżeńskie communio personarum w perspektywie jedyności i troistości Boga

Title variants
EN
Matrimonial communio personarum in the perspective of uniqueness and Trinity of God
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The central truth of Christian revelation is that absolutely prime are the Three Divine Persons including Their mutual clinging and unity. Their communion constitutes the essence, archetype of all realities and it is something according to what everything should be shaped. The Trinity and matrimony of people constitute two completely different realities. Taking into consideration the above assumptions concerning the analogy between The Trinity and marriage, selected qualities resulting from uniqueness and trinity of God (relationality, uniqueness, mutuality, equality, love, communication) have been presented, as well as directions for marriage and its united life arising from them. The above considerations point clearly that profound theological glance at the main revealed truth about God in the Three Divine Persons also allows to discover essential inspirations for marriage and family life as well as spirituality related to it in everyday life.
PL
Centralną prawdą objawienia chrześcijańskiego jest to, że absolutnie pierwsze są Osoby boskie wraz z Ich wzajemnym przylgnięciem oraz łącznością. Ich komunia stanowi istotę, archetyp wszelkich rzeczywistości jest tym, według czego winno być wszystko kształtowane. Trójca Święta i małżeństwo ludzi to dwie rzeczywistości całkowicie różne. Uwzględniając powyższe założenia dotyczące analogii między Trójcą Świętą a małżeństwem, przedstawione zostały wybrane cechy wynikające z jedyności i troistości Boga (relacyjność, jedność, wzajemność, równość, miłość, komunikacja), a następnie przedstawiono wynikające z nich wskazania dla małżeństwa i ich wspólnotowego życia. Powyższe rozważania jasno wskazują, iż pogłębione spojrzenie teologiczne na najważniejszą prawdę objawioną o Bogu w Trójcy Osób pozwala także odnajdywać istotne inspiracje dla życia małżeńsko-rodzinnego i duchowości z nim związanej w codzienności.
Contributors
 • Katedra Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, plandwojtowicz@uni.opole.pl
References
 • Bartnik Cz., „Osoba” w Trójcy Świętej, „Collectanea Theologica”, 53 (1983), f. 2, s. 17-27.
 • Cichosz W., Miłość trynitarna jako fundament kształtowania relacji osobowych, „Communio”, 26 (2006), nr 2, s. 109-119.
 • Danielou J., Trójca Święta i tajemnica egzystencji, Kraków: Znak 1994.
 • Grześkowiak J., Małżeństwo jako analogia Trynitarna, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 29 (1982), z. 6, s. 41-54.
 • Jagodziński M., Sakramenty w służbie Communio, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008.
 • Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1987.
 • Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1992.
 • Jeż A., Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów: Biblos 2002.
 • Kasper W., Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław: TUM 1996.
 • Kraus G., Dostęp do rozumienia Trójcy Świętej w perspektywie interpersonalnej, „Roczniki Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 18 (1998), s. 136-151.
 • Król R., Obecność Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie, „Studia Paradyskie”, 7 (1998), s. 75-86.
 • Kupczak J., Trynitarne źródła teologii daru w myśli Jana Pawła II. Próba interpretacji, „Sosnowieckie Studia Teologiczne”, 6 (2003), s. 155-170.
 • Lachner R., Communio – eine Grundidee des christlichen Galubens. Ein Beitrag zur Elementarisierung im Fach Dogmatik, w: R. Lachner, E. Spiegel (red.), Qualitätsmanagement in der Thelogie. Chansen und Grenzen einer Elementarisierung im Lehramtsstudium, Kevelaer: Butzon&Bercker 2003, s. 225-251.
 • Liszka P., Dynamizm jedności Osób Bożych w Trójcy Świętej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2 (1994), nr 2, s. 29-40.
 • Moltmann J., Der dreieinige Gott, w: R. Weth (red.), Der lebendige Gott. Auf den Spuren neueren trinitarischen Denkens, Neukirchen–Vluyn: Neukirchener Verlag 2005, s. 178-196.
 • Nowak A.J., Człowiek wiary nadziei miłości, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 1988.
 • Ozorowski E., Bóg – życie, miłość, komunia, „Studia Theologica Varsaviensia”, 39 (2001), nr 1, s. 21-33.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary, Warszawa: PAX 1987.
 • Sikora P., O pewnych trudnościach łacińskiej teologii trynitarnej, „Collectanea Theologica”, 73 (2003), nr 3, s. 51-60.
 • Szczepaniec S., Trójosobowy Bóg zasadą rozumienia communio personarum w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne”, 62 (1995), z. 5, s. 83-94.
 • Szczurek J., Trójjedyny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.
 • Szymik J., Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, „Ethos”, 6 (1993), nr 4, s. 36-43.
 • Wilski T., „Tajemnica osoby” – klucz do rozumienia siebie i Boga, „Communio”, 2 (1982), nr 2 (8), s. 24-44.
 • Wilski T., K. Rahnera próba transcendentalno-antropologicznej orientacji w ujęciu misterium Trójcy Świętej wcielenia i łaski, „Studia Gnesnensia”, 7 (1982-1983), s. 235-262.
 • Wojtkiewicz K., Jedność i wielkość w świetle tajemnicy trynitarnej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 12 (2007), s. 205-222.
 • Wojtkiewicz K., Trójca Święta jako zasada życia chrześcijańskiego. Teologiczno-krytyczne studium Gisberta Greshakego, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adc97629-a24d-4b78-b2a0-378d9529e3a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.