PL EN


2018 | 96(152) | 9-25
Article title

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości

Authors
Content
Title variants
EN
Financial statement as a source of information for corporate external stake-holders during insolvency proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Akta sądowe procesów upadłościowych zawierają sprawozdania finansowe, jednak dostęp do nich jest ograniczony przepisami Prawa upadłościowego. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy w ocenie specjalistów z dziedziny upadłości wskazane jest zapewnienie dostępu do sprawozdania finansowego oraz czy możliwe jest wykorzystanie informacji w nim zawartych przez interesariuszy zewnętrznych, którzy nie posiadają pełnego dostępu do informacji księgowej przedsiębiorstwa przechodzącego analizowany proces sądowy. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, iż w ocenie specjalistów z dziedziny upadłości zarówno dostęp do sprawozdania finansowego w aktach sądowych procesów upadłościowych, jak i w tworzonym rejestrze jest istotny. Równocześnie jednak tylko 18% respondentów wskazało, że często lub bardzo często spotyka się w swojej praktyce z wierzycielami posiadającymi wystarczającą wiedzę, aby wykorzystać informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego. Natomiast zdecydowana większość respondentów (72%) stwierdziła, iż w swojej praktyce zawodowej miała co najmniej często kontakty z sędziami komisarzami i sędziami orzekającymi w sprawach upadłościowych, którzy posiadali wystarczającą wiedzę pozwalającą na wykorzystanie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych w prowadzonych postępowaniach. Opinia środowiska specjalistów z dziedziny upadłości wskazująca na to, iż dostęp do sprawozdania finansowego w aktach spraw sądowych oraz internetowym rejestrze upadłości jest istotny wpisuje się w koncepcję roli instytucji upadłości w redukcji asymetrii informacyjnej pomiędzy zainteresowanymi i zaangażowanymi stronami procesu.
EN
Insolvency proceedings court records contain financial statements, but access to the records is limited by the Bankruptcy Law. The purpose of this article was to examine whether, in the opinion of insolvency specialists, it is advisable to provide access to the financial statements and whether it is possible to use the information contained therein by the creditors. As a result of the survey conducted, it was found that, in the opinion of insolvency professionals, access to the financial statements included in court files of bankruptcy proceedings and those in the court register, is significant. At the same time, however, only 18% of the respondents indicated that they often or very often meet in their professional life creditors with knowledge sufficient to utilize the information from financial statements. On the other hand, the vast majority of respondents (72%) stated that in their professional practice they had at least frequent contact with judges-commissioners and judges ruling on cases who had sufficient knowledge that enabled them to use information derived from the financial statements of the ongoing proceedings. The insolvency experts’ opinion that access to financial statements in court files and through an online bankruptcy registry is important fits the concept that insolvency plays a role in reducing information asymmetry between stakeholders and other parties involved in a particular court case
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-add46866-cb34-4b96-88b8-04804aedf53a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.