PL EN


2013 | 2(11) | 5-24 (20)
Article title

KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ

Content
Title variants
EN
THE COMPETENCE OF THE COUNCIL OF MINISTERS IN THE REALM OF THE SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND. A CONTRIBUTION TO DISCUSSIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article concerns weighty issues of entitlements of the Council of Ministers in the field of the national security. It has contributory character, prompting broader delib-erations on the given issue. In the beginning a reconstruction of the position of the Council of Ministers in the system of state agencies of the Republic of Poland was attempted. Next, the general management of the Council of Ministers in the field of the country's defence was analysed on the basis of art. of 146 sec. 4 pt 11 of Polish Consti-tution. Later, the function and competence of three subjects forming the government: the prime minister, the National Defence minister and the Minister of Internal Affairs were transposed based upon the title issues. Based on made arrangements there were expressed conclusions de lege ferenda.
Year
Issue
Pages
5-24 (20)
Physical description
Contributors
 • Katedra Nauki o Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
References
 • Banaszak B., 2004, Prawo konstytucyjne, Warszawa.
 • Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., 2001, Prawo administracyjne, Warszawa.
 • Dolnicki B., 1993, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice.
 • Filipowicz A., 1984, Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji państwowej, Warszawa.
 • Garlicki L., 1993, Parlament a sprawy obronności w Polsce, Biuletyn BSE, nr 2.
 • Garlicki L., 2008, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa.
 • Gąska M., 2002, Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych, Warszawa.
 • Jagielski J., 1999, Kontrola administracji publicznej, Warszawa.
 • Leoński Z., 2000, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa.
 • Mojak R., 2007, Parlament a rząd w ustroju trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin.
 • Rydlewski G., 2009, Pozycja, zadania i instrumenty działania ministra właściwego do spraw wewnętrznych [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagad-nienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa.
 • Sarnecki P., 2001, Uwaga nr 2 do art. 146 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-tej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa.
 • Sarnecki P., 2005, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków.
 • Sarnecki P., 2007, Uwaga nr 18 do art. 10 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-tej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa.
 • Sieńko J., Szlachcic B., 2005, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w dobie walki z terroryzmem, Warszawa.
 • Skrzydło W., 2006, Rada Ministrów i administracja rządowa [w:] Polskie prawo kon-stytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin.
 • Sokolewicz W., 2010, Bezpośrednia kontrola organów władzy wykonawczej nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. III: Bezpieczeństwo, red. W. Sokolewicz, Warszawa.
 • Starościak J., 1969, Prawo administracyjne, Warszawa.
 • Starościak J., 1971, Zarys nauki administracji, Warszawa.
 • Wołpiuk W.J., 1998, Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa.
 • Wołpiuk W.J., 2006, Pozycja ustrojowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych pod rządem ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. [w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, red. P. Sarnecki, Kraków.
 • Zalewski S., 2005, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa.
 • Żebrowski A., 1998, Kontrola cywilna nad siłami zbrojnymi RP, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietna 1997 r. DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 1996 r. DzU 1996, nr 94, poz. 426.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Ko-legium z dnia 2 lipca 2002 r. DzU 2002, nr 103, poz. 929.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawiciel-skich żołnierzy zawodowych z dnia 28 czerwca 2004 r. DzU 2004, nr 150, poz. 1585 ze zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-łania Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. DzU 2005, nr 220, poz. 1887.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-łania Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2006 r. DzU 2006, nr 131, poz. 920.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-łania Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2006 r. DzU 2006, nr 131, poz. 922.
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-łania ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. DzU 2007, nr 216, poz. 1591–1607.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-łania Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2011 r. DzU 2011, nr 248, poz. 1484.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu dzia-łania Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 2011 r. DzU 2011, nr 248, poz. 1491.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2011 r. DzU 2011, nr 250, poz. 1501.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrz-nych z dnia 21 listopada 2011 r. DzU 2011, nr 250, poz. 1502.
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopa-da 1967 r. DzU 2004, nr 241, poz. 2416 ze zm.
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r. DzU 2001, nr 14, poz. 147 ze zm.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. DzU 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.
 • Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. DzU 2012, poz. 82.
 • Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1995 r. DzU 1996, nr 10, poz. 56 ze zm.
 • Ustawa o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. DzU 2003, nr 24, poz. 199 ze zm.
 • Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r. DzU 2007, nr 65, poz. 437 ze zm.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. DzU 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. DzU 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.
 • Ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa z dnia 17 grudnia 1998 r. DzU 1998, nr 162, poz. 1117 ze zm.
 • Ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium z dnia 23 września 1999 r. DzU 1999, nr 93, poz. 1063 ze zm.
 • Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych z dnia 24 sierpnia 2001 r. DzU 2001, nr 123, poz. 1353 ze zm.
 • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dnia 24 maja 2002 r. DzU 2010, nr 29, poz. 154 ze zm.
 • Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. DzU 2010, nr 90, poz. 593 ze zm.
 • Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. DzU 2010, nr 79, poz. 523 ze zm.
 • Zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. MP 2007, nr 96, poz. 1056 ze zm.
 • Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierzy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3A3FD929948D1054C12577280041FD32?OpenDocument (10.06.2013)
 • Zadania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Sztab Generalny Wojska Polskiego; www.sgwp.mil.pl (10.06.2013)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adda551f-acb9-41d1-9559-51829ec33476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.