PL EN


Journal
2018 | 8 | 361-376
Article title

Polifonia łuków jako technika organizowania czasoprzestrzeni w Sesto na fortepian solo Hanny Kulenty

Authors
Content
Title variants
EN
Polyphony of arches as a time-space organization technique in Sesto for piano solo by Hanna Kulenty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Filozofia muzyki Hanny Kulenty, koncentrująca się na zagadnieniach odczuwania czasu w muzyce, w twórczości kompozytorskiej znalazła wyraz w technikach kompozytorskich pozwalających jej kształtować czasoprzestrzeń dzieła muzycznego. Inspirowana muzyką Andriessena idea organizowania „wielkich czasów” w muzyce opiera się na wielości w jedności. Tworzy ona typ polifonii formy konstytuującej się poprzez nakładanie różnorakich łuków energetycznych. Polifonia formy ujawnia się również w sposobie konstruowania i funkcjonowania pojedynczego łuku, który po wyodrębnianiu z konstrukcji zachowuje muzyczną autonomię. Techniką, od której rozpoczynają się poszukiwania twórcze kompozytorki, jest „polifonia łuków”. Istota tej techniki oraz sposób funkcjonowania w muzyce omawiane są w artykule na przykładzie Sesto na fortepian solo skomponowanym w roku 1985. Muzyczny sens przebiegu dramaturgicznego Sesto wyjaśniany jest również za pomocą kategorii modalnych Algirdasa Greimasa (struktury aktoralne, aktanty, temporalizacja, spacjalizacja) oraz Eero Tarastiego („wola”, „przymus”, „bycie”, „czynienie”).
EN
The philosophy of Hanna Kulenty’s music, focusing on the issues of time perception in music, found its expression in her art of composition by means of the techniques allowing her to shape the time-space of a musical piece. Inspired by Andriessen’s music, the idea of organizing “grand times” in music is based on multiplicity in unity. It creates a type of polyphony of the form constituting itself through overlapping of various energetic arches. Furthermore, the polyphony of the form reveals itself in the way of constructing and functioning of a single arch which, having been separated from the structure, retains its musical autonomy. The technique with which the composer starts her artistic searches is the “Polyphony of Arches”. Its essence, as well as the way it functions in music are discussed in the paper on the example of Sesto for piano solo, written in 1985. The musical meaning of the dramatically structured Sesto is also explained using Algirdas Greimas’s modal categories (actoral structure, actants, temporalization, spatialization), as well as the ones by Eero Tarasti (“the will”, “compulsion”, “being”, “acting”).
Journal
Year
Volume
8
Pages
361-376
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85–008 Bydgoszcz, anowak@amuz.bydgoszcz.pl
References
 • Chłopecki Andrzej, Kulenty Hanna, hasło w: Encyklopedia muzyczna PWM, t. klł, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1997, s. 231.
 • Grabócz Marta, Wprowadzenie do teorii i praktyki znaczenia muzycznego i narratologii, w: Analiza dzieła muzycznego. Historia. Theoria. Praxis, t. IV, red. Anna Granat-Janki, Wrocław 2016, s. 25–39.
 • Greimas Algirdas, Structural Semantics: An Attempt at a Method, trans. Daniele McDowell, Ronald Schleifer, and Alan Velie, Lincoln 1983.
 • Greimas Algirdas, Courtés Joseph, Semiotics and Language: An Analytical Dictionary, Bloomington, 1982.
 • Heller Michał, Ostateczne wyjaśnienie wszechświata, Kraków 2008.
 • Jabłoński Maciej, Muzyka jako znak, Poznań 1999.
 • Kulenty Hanna, Composer [online], https://www.hannakulenty.com/ (dostęp: 14.10.2017).
 • Kulenty Hanna, Nowe aspekty wykorzystania mojej techniki polifonii czaso-przestrzennej w kompozycji „E-Motions” ma akordeon, smyczki i perkusję, praca doktorska niepublikowana, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2012.
 • Kulenty Hanna, Sesto na fortepian solo, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2001.
 • Kulenty Hanna, Wielość w jedności, czyli sposób organizowania Wielkich Czasów, praca magisterska, niepublikowana, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1986.
 • Kulenty-Majoor Hanna, Moja filozofia muzyki, Autoreferat, Warszawa 2015 [online], http://www.am.katowice.pl/files/48/Kulenty%20Autoreferat.pdf (dostęp: 14.10.2017).
 • Tarasti Eero, Próba interpretacji muzyki. Refleksje metodologiczne, w: Estetyka w świecie, t. 1, red. Maria Gołaszewska, Kraków 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-6044
ISBN
978-83-64615-33-7
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adee5fc7-acd0-404e-a654-aaa683737573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.