PL EN


2015 | 4(38) | 821-828
Article title

PROW 2007–2013 jako narzędzie polityki ukierunkowanej terytorialnie

Authors
Content
Title variants
EN
Rural Development Programmes 2007–2013 as a tool of place-based policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Regulation (EC) No 1698/200 obliged the EU countries to determine the geographical area and defi ne rural areas covered by each RDP 2007–2013. In the context of the concept of place-based policies that requirement is equivalent to setting target areas and could give RDPs place-based character. The study was carried out on the basis of qualitative data from secondary sources, i.e. 43 RDP implemented in 27 member states. Findings show that all the analysed RDPs covered all the country or region for which they were developed, and rural areas were defi ned mainly as a whole, usually through criteria that refl ect their basic demographic characteristics. Only two countries applied a selective method refl ecting internal diff erentiation of rural areas and consequently their diff erent needs and development objectives. Only these methods and RDPs can be regarded as a real tool of place-based policy, others only meet the formal criteria
PL
W Rozporządzeniu (WE) nr 1698/200 zobligowano państwa UE do określenia obszaru geografi cznego i zde- fi niowania obszaru wiejskiego objętego każdym z PROW 2007–2013. W kontekście koncepcji terytorialnie ukierunkowanych polityk spełnienie tego wymogu jest równoznaczne z wyznaczeniem obszarów docelowych, co mogło nadać PROW charakter właśnie tak ukierunkowanych działań. Wyniki badania przeprowadzonego na podstawie danych jako- ściowych ze źródeł wtórnych – tj. 43 PROW realizowanych w 27 państwach członkowskich – wskazują, że we wszystkich analizowanych przypadkach PROW objęły cały obszar geografi czny kraju lub regionu, dla którego zostały przyjęte, natomiast obszary wiejskie były defi niowane głównie jako całość, najczęściej przez kryteria odzwierciedlające ich podstawowe cechy demografi czne. Tylko dwa kraje zastosowały podejście selektywne, odzwierciedlające wewnętrzne zróżnicowanie obszarów wiejskich oraz wynikające z tego ich różne potrzeby i cele rozwojowe. Te rozwiązania metodyczne moż- na uznać za rzeczywiste narzędzia programowania ukierunkowanego terytorialnie; pozostałe spełniają jedynie kryteria formalne
Contributors
References
 • Barca, F. (2009). An agenda for a reformed Cohesion Policy: a place-based approach to meeting EU challenges and expectation. EERI Research Paper Series No 06/2008.
 • Castellano, G. (2012). Rural Development Programmes 2014–2020: Architecture. Workshop on strategic programming and monitoring and evaluation. ConsistencyRural Development.
 • EC (European Comission) (2007). Opinion of the Committee on Rural Development of 24/25 July 2007 on a draft Commission Decision on the programming documents for the rural development of Brandenburg-Berlin. Germany pursuant to Council Regulation (EC) N° 1698/2005.
 • EC (2010). The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Komunikat COM(2010)672 final.
 • EC (2011). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). European Commission, Brussels, 19.10.2011, COM(2011) 627 final/2.
 • EC (2012a). A short guide to the European Commission’s proposals for EU rural development after 2013.
 • EC (2012b). Guidelines for the Ex Ante Evaluation of 2014–2020 RDPs. Getting the most from your RDP. Draft of August.
 • EC (2014). Integrated Territorial Investment. Dokument elektroniczny DOI: 10.2776/5634.
 • ENRD (2011a). Rural Typologies and their use in RDPs 2007–2013, case study Finland.
 • ENRD (2011b). Rural Typologies in RDPs 2007–2013, case study Sardinia.
 • ENRD (2012). Defi niowanie pojęcia obszarów wiejskich Tematyczna Grupa Robocza nr 1: Ukierunkowanie programów rozwoju obszarów wiejskich na specyfi kę i potrzeby terytorialne.
 • ENRD (2013). Czynniki sukcesu nowych programów rozwoju obszarów wiejskich. Urząd Publikacji WE DOI:10.2762/53386.
 • Grosse, T. G., Hardt, Ł. (2010). Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych.
 • KE (Komisja Europejska) (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat ogłoszony 03.03.2010 r.
 • KE (2011). Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Polityka spójności na lata 2014–2020.
 • Mantino, F. (2013). What is going to change in EU rural development policies after 2013? Main implications in different national contexts. Italian Association of Agricultural and Applied Economics, Congress Papers 2013, Parma, Italy, June 6–7, 2013.
 • MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). (2010). Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”. Warszawa.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) (2012). Programowanie perspektywy fi nansowej na lata 2014–2020. Uwarunkowania strategiczne. Projekt z dnia 16 listopada 2012 r., Warszawa.
 • MRR (2013). Zintegrowane podejście ukierunkowane terytorialnie. Warszawa.
 • OECD (2005). Place-Based Policies For Rural Development Provinces of Arezzo and Grosseto, Tuscany, Italy. Public Governance and Territorial Development Directorate.
 • Rakowska, J. (2013). Implikacje doboru kryteriów delimitacji obszarów wiejskich dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce po 2013 r. (t. XVI, s. 383–396). Szczecin: Europa Regionum, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UE L277/1 z dnia 21.10.2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adefbd70-a5fd-4316-a0ff-3972580a5cc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.