PL EN


2014 | 3(9) | 57-65
Article title

Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego

Authors
Content
Title variants
EN
Education in the consciousness of eastern borderland inhabitants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto wyniki sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Wyprowadzić można z nich wniosek, że orientacja na edukację wbudowana jest w świadomość od około jednej trzeciej do dwóch piątych uczestników sondażu, ma więc charakter mniejszościowy. Miejsce orientacji edukacyjnej w świadomości społecznej mieszkańców województwa lubelskiego warunkuje złożona konfiguracja uwarunkowań, z których największe znaczenie ma poziom wykształcenia, następnie miejsce zamieszkania i w dalszym planie wiek.
EN
The article presents the results of a survey of the inhabitants of the Lublin Province. It can be concluded that educationoriented attitudes are built into the consciousness of approximately from one third to one fifth of the respondents, thus they are in minority. A complex configuration of factors determines the place of education-oriented attitudes in the social consciousness of the Lublin Province inhabitants. The most significant determinants are the level of education, next, the place of residence and finally, the age of the respondents.
Year
Issue
Pages
57-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Czapiński J. 1996, Uziemienie polskiej duszy, w: Podstawy życia społecznego w Polsce, red.M. Marody, E. Gucwa-Leśny, Instytut Studiów Społecznych, Warszawa, s. 252–275.
 • Kapitał intelektualny Lubelszczyzny. Raport metodologiczny 2011, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • Koralewicz J., Ziółkowski M. 2003, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1998–2000, wyd. nowe zmienione, Wydawnictwo Naukowe Scholar – Collegium Civitas Press, Warszawa.
 • Kozek W. 1993, Rynek pracy. Socjologiczne interpretacje podstawowych pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 30–45.
 • Leszkowicz-Baczyńska Ż. 2012, Powodzenie życiowe i sukces w opiniach Lubuszan, w: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, D. Szaban, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 145–158.
 • Leszkowicz-Baczyński J. 2014, Rynek pracy w Polsce i Niemczech z perspektywy pogranicza obu krajów, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, red. M. Zielińska, B. Trzop, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 339–355.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A. 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Raport końcowy wykonany w ramach projektu systemowego „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010–2013” 2013, red. W. Misztal, Samorząd Województwa Lubelskiego, Lublin.
 • Róg-Ilnicka J. 2012, Lubuski rynek pracy, w: Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, D. Szaban, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 51–64.
 • Róg-Ilnicka J. 2014, Elastyczne kariery młodych Lubuszan – strategie radzenia sobie na współczesnym rynku pracy, „Rocznik Lubuski”, t. 40, cz. 2a, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 209–220.
 • Rószkiewicz M., Węziak D, Wodecki A. 2007, Kapitał intelektualny Lubelszczyzny. Propozycja operacjonalizacji i pomiaru, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, s. 59–88.
 • Rydzewski P. 2011, Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010–2013 w kontekście analiz statystycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin.
 • Sadowski A. 2013, Wschodnie województwa Rzeczpospolitej – uwarunkowania konstruowania kapitału pogranicza, „Konteksty Społeczne”, nr 2, t. I, s. 8–17.
 • Sikorska M. 2000, Przetransformować się w kogoś innego – definiowanie sytuacji pracy, w: Między rynkiem a etatem, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 93–110.
 • Stefanowska M. 1988, Odbiorcy kultury. Deklaracje i rzeczywistość. Studium metodologiczne o weryfikacji danych, PWN, Warszawa.
 • Ziółkowski M. 1990, Orientacje indywidualne a system społeczny, w: Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Nakom, Poznań, s. 53–75.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-adf1af13-d9b4-4865-ac66-6c9376c8ccad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.