Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 1(13) CHILD BENEFIT PROGRAMME 500+ OUTCOMES AND OUTPUTS | 31–36

Article title

INFLUENCE OF THE 500+ PROGRAMME ON THE POLISH LABOUR MARKET. WHAT IS, WHAT WILL BE AND WHAT TO EXPECT…

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to identify the likely impact of one of the family policy instruments in Poland, the “Fam­ily 500+” programme. The analyses were focused on the supply side of the labour market. The demand side, without neglecting it, was treated as one of the determinants of labour supply. As we are still lacking in reliable research, as far as comprehensive research in this area is concerned, the analysis is based on the knowledge contained in the source literature and the research experience of the author. The article presents elements of family policy in Poland, factors determining the number of labour resources and their professional activity, the programme “Family 500+” and its influence on the Polish labour market in the short term, as well as the probable impact in the medium term.

Contributors

 • Institute of Labour and Social Policy, Warsaw, Poland

References

 • Balcerzak-Paradowska B. (1993), Polityka rodzinna w krajach Wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania [Family policy in the European Community and its conditions], IPiSS, War­saw.
 • Balcerzak-Paradowska B. (1999), Polityka rodzinna między dwoma modelami [Family policy between two models], IPiSS, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków – przemiany, zagrożenia, potrzeba działań [Family and family policy at the turn of the century – changes, threats, need for action], IPiSS, Warsaw.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2009), Ogólne tendencje w polityce rodzinnej UE [General trends in EU family policy], in: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski [Family policy in EU countries – conclusions for Poland], Biuletyn RPO Materiały Zeszyty Naukowe, Warsaw.
 • Baltes B., Finkelstein L., Kooij D., De Lange A., Jansen P.W. (2011), Age and work-related motives: Results of a meta-analysis, “Journal of Organizational Behavior”, Vol. 32(2).
 • Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D., red. nauk. (2017), O racjonalną politykę rodzinną, Rodzina formacją niezastąpioną?. Księga Jubileuszowa Profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej [For a rational family policy, an irreplaceable family? Jubilee Book for Professor Bożena Balcerzak-Paradowska], IPiSS, Warszawa.
 • Boeri T., Ours J.S. van (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy [The economics of imperfect labor market], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw.
 • Bronk A., Wiśniewski Z. Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania [Risk of long-term unemployment in Poland. Diagnosis and prevention methods], MPiPS, Warsaw.
 • CBOS (2013), Sytuacja rodzinna i materialna młodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne [Family and material situation of young Poles and their consumer attitudes], November, Warsaw.
 • CBOS (2017), Poparcie dla programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia [Support for the “Family 500+” programme after nearly a year since its launch], CBOSNews Newsletter No. 11, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2017/11/newsletter.php [accessed on 20.7.2017].
 • GUS (2016), Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. [Government deficit and government debt message in 2016], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-isamorzadowych/komunikat-dotyczacy-deficytu-i-dlugu-sektorainstytucji-rzadowych-i-samorzadowych-w-2016-r-,1,24.html [accessed on 1.8.2017].
 • GUS (2017), Monitoring rynku pracy, Kwartalna informacja o ryku pracy, opracowanie sygnalne [Labour market monitoring. Quarterly information on labour market], signal processing, Warsaw.
 • Kalinowska-Sufinowicz B. (2013) Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet [Socioeconomic policy of the state towards the work of women], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kamerman S.B. (1994), Rodzina: problemy teorii i polityki [Family: problems of theory and politics, in: O polityce rodzinnej: definicje, zasady, praktyka [Family policy: definitions, principles, practice], „Materiały z Zagranicy” z. 2, IPiSS, Warsaw.
 • Kryńska E. (2015a), Klin podatkowy a polityka rodzinna w Polsce na tle innych krajów OECD (vol. 1) [Tax wedge and family policy in Poland against other OECD countries], “Dialog”, No. 1 (44).
 • Kryńska E. (2015b), Klin podatkowy a polityka rodzinna w Polsce na tle innych krajów OECD (vol. 2) [Tax wedge and family policy in Poland against other OECD countries], „Dialog”, No. 2(45).
 • Kryńska E. (2017), The faces of contemporary labour market segmentation, „Olsztyn Economic Journal”, No. 12(2).
 • Malec D. (2017), Rynek pracy w czasie świadomego kandydata [The labour market at the time of the conscious candidate], „Rynek Pracy”, No. 2(161).
 • MF (2017), Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeńkwiecień 2017 r. [Estimated implementation of the state budget in January-April 2017], publikacja z 24 maja [publication of May 24], http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-asset_publisher/6Wwm/content/szacunkowe-wykonanie-budzetupanstwa-w-okresie-styczen-kwiecien-2017-r/pop_up?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview%26_101_INSTANCE_6Wwm_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_6Wwm_keywords%3D%26_101_INSTANCE_6Wwm_delta%3D20%26_101_INSTANCE_6Wwm_cur%3D1%26_101_INSTANCE_6Wwm_andOperator%3Dtrue [accessed on 1.8.2017].
 • Myrdal A. (1941), Nation and Family: The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy, Harper & Brothers, New York.
 • NBP (2017), Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2017 r. [Quarterly report on labour market in Q1 2017], nr 02/17 lipiec, Warsaw.
 • OECD (2014), Glossary of Statistical Terms, Paris.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2017), Popyt na pracę cudzoziemców w Polsce [Demand for the work of foreigners in Poland], „Rynek Pracy”, No. 2(161).
 • Program Rodzina 500+ wpływa na decyzje na rynku pracy [The 500+ family program influences the decisions on the labour market], (2016), Informacja Prasowa [Press Release], http://www.cenea.org.pl/images/stories/ pdf/press_releases/press07092016.pdf [accessed on 1.8.2017].
 • Rękas M. (2012), Ulgi prorodzinne jako element polityki rodzinnej w wybranych krajach UE [Family relief as an element of family policy in selected EU countries], in: J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (ed.), Ekonomia, [Economy], Research Papers of Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 • Sobierajski T. (2017), Charakter doradztwa edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wiedzy [The nature of educational and professional counseling in the knowledge society], „Rynek Pracy”, No. 2(161).
 • Szarfenberg R. (2017), Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji [Influence of child benefit (500+) on poverty on the example of microsimulation], „Polityka Społeczna”, No. 4.
 • Ślesicka A. (2011), Stosowanie ulg i zwolnień e podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE [Applying tax breaks and exemptions from EU personal income tax], Ekonomia nr 26, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
 • Treatise on the Family (1981), University of Chicago Press, Chicago.
 • Witkowska M. (2017), Wybrane pronatalistyczne instrumenty polityki rodzinnej [Selected pronatalist instruments of family policy], „Polityka Społeczna”, No. 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-adfca18c-9009-4942-9d7f-6813f18db541
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.