PL EN


2015 | 13 (19) | 43-55
Article title

Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
State aid for children and youth in terms of feeding in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The growing problem of malnutrition has been observed in Poland for many years. This has been a growing problem in Poland. This phenomenon has been more widely observed together with progressive economic system transformation processes. Currently, about 2 million people live in extreme poverty, and 5 million are struggling with difficult living conditions. Economic poverty risk more often affects young people including children, than the elderly. There were 162 thousand of students covered by meals, i.e. 7,4% of all, 11% of children in need received no feeding, because of shortages of funds. The aim of the paper is to present a government program for feeding the population, including children and young people in Poland as well as present the results of this assistance. The article will use data of the Ministry of Labour and Social Policy on outreach programs, as well as data obtained from publications of the CSO.
Year
Issue
Pages
43-55
Physical description
Contributors
author
References
  • Adamson P., Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porów-nawcza. Innocenti Report Card 11,UNICEF Office of Research, Florencja 2013.
  • Kowalska A., The role of governmental organizations in Poland in supporting supplementary feeding of children in schools, Ekonomicky rust a rozvoj regionu. University Hradec Kralove 2007.
  • Kowalska A., Żywienie i dożywianie dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących wsie i małe miejscowości na Dolnym Śląsku, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekono-mistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Warszawa 2007, t. IX, z. 2.
  • Masz pomysł. Podziel się posiłkiem 2011. Raport z VII programu grantowego Danone, http://www.podzielsię posilkiem.pl / raporty/Danone_raport_2011_01_02.pdf /[dostęp: 17.06.2014].
  • Olszańska A., Rynek żywca w Polsce (1955–2010) – zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  • Ubóstwo w Polsce 2011–2012r. w świetle badań GUS, GUS, Warszawa 2013.
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.
  • Wojnarowska B., Aktualna sytuacja i potrzeby w zakresie posiłków szkolnych w Polsce, [w:] Niedożywienie dzieci w Polsce, Raport MGPiPS, PAH i Danone, Warszawa 2003.
  • Zapraszamy do stołu. Podziel się posiłkiem. 10 lat programu społecznego Danone. Broszura informacyjna, Danone 2013 http://www.podzielsieposilkiem.pl/index.php? Pages& MenuId=77/ [dostęp: 17.06.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae0210ee-42fb-4202-b529-a1173e9fd2e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.