Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(43) | 16-26

Article title

Główne determinanty zastosowania metody credit scoringw zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Content

Title variants

EN
Main Determinants of Application of the Credit Rating Method in Credit Risk Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym dokonywana jest między innymi segmentacja kredytobiorców celem usystematyzowania, opisania i kontroli ryzyka kredytowego, wynikającego z zawartych przez bank umów kredytowych. Aktualnym standardem segmentacji portfela kredytowego jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Polega ona na przypisaniu określonej liczby punktów skwantyfi kowanym wielkościom charakteryzującym standing kredytobiorcy. Każda stosowana w banku metodologia oceny zdolności kredytowej klienta, w tym również metoda scoringu, służy do ograniczania ryzyka banku wynikającego z realizacji transakcji kredytowych. Rozwój technologii informatycznych i ich integracja z działalnością banków w procesie przetwarzania, gromadzenia i transmisji danych doprowadziła do prób zautomatyzowania procesu oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi problematyki stosowanej w bankach metody punktowej i credit scoringw kontekście zarządzania ryzykiem kredytowym.
EN
In the process of credit risk management in the commercial bank, there is carried out, among other things, segmentation of borrowers in order to systematise, describe and control the credit risk issuing from the credit contracts concluded by the bank. The current standard of credit portfolio segmentation is the score method being the basis of the credit scoring systems. It consists in assignment of a definite number of scores to the quantified measures characterising the borrower’s standing. Each applied in the bank methodology of client’s credit rating, including also the credit scoring method, serves reduction of the bank’s risk stemming from credit transation implementation. The development of information technologies and their integration with banks’ activities in the process of data processing, collecting and transmitting have led to attempts to automatise the process of credit rating of the potential borrower. An aim of the present publication is to bring closer to the Reader the issues of the applied in banks score method and credit scoring in the context of credit risk management.

Year

Issue

Pages

16-26

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku

References

 • Białas M., Mazur Z. (2013), Bankowość wczoraj i dziś, Difin, Warszawa.
 • Borys G. (1996), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Czarnecki L. (2011), Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie, Studio Emka, Warszawa.
 • Einarsson A.I. (2008), Credit Risk Modeling, Technica l Universit y of Denmark, Kongens Lyngby.
 • Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.) (2010), Instytucje i usługi finansowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelągowska A., Zawadzka Z. (red.) (2013), Bankowość, instytucje, operacje, zarządzanie, Poltext, Warszawa.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2008), Bankowość – Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 • King B. (2013), Bank 3.0, Studio Emka, Warszawa.
 • Matuszyk A. (2008), Credit scoring, CeDeWu, Warszawa.
 • Miklaszewska E. (red.) (2010), Bank na rynku finansowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Siddiqi N. (2006), Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring, Wiley, New York.
 • Urbańska K. (2012), Jak bank ocenia wiarygodność kredytową, „e-Gospodarka.pl”, http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: sierpień 2014].
 • Zaleska M. (red.) (2012), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zawadzka Z. (2000), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, SGH, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ae2f09e7-74af-45ee-a9f3-06548b0f7a71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.