PL EN


2015 | 1 (354) | 39-49
Article title

Sygnały cenowe i iluzja pieniądza – aktualne i nadchodzące wyzwania dla polskich konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
Price Signals and Money Illusion – Present and Upcoming Challenges for Polish Consumers
RU
Ценовые сигналы и иллюзия денег – актуальные и наступающие вызовы для польских потребителей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podzielony został na dwie części. W pierwszej – teoretycznej – zaprezentowano zagadnienie iluzji pieniądza związane z procesem zastępowania waluty krajowej wspólną walutą strefy euro. Druga część artykułu dotyczy praktykowanych sygnałów cenowych, w części empirycznej zaprezentowano postawy konsumentów wobec nierównych końcówek cenowych. Autorka przedstawiła wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych na obszarze województwa lubelskiego w 2014 roku (n=200) oraz w 2012 roku (n=150). Zestawienie wyników prowadzi do wniosku mającego istotne implikacje praktyczne – adresaci tego konkretnego rodzaju sygnałów cenowych mają świadomość jego celowości, są sceptycznie nastawieni z uwagi na postrzegany niski poziom wiarygodności i możliwość wprowadzenia w błąd podczas oceny oferty. Celem rozważań jest zaprezentowanie najpopularniejszych sygnałów cenowych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ich dostosowywania do specyfiki oferty (na przykładzie dóbr wybieralnych trwałego użytku) i jej nabywców. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The article is divided into two parts. In the first one, theoretical, there is presented the issue of money illusion connected with the process of substitutions of the national currency by the common currency of the Eurozone. The second part of the article concerns the practiced price signals; in the empirical part, there are presented consumers’ attitudes towards uneven price endings. The author presents the resulting of her own surveys carried out in the area of Lubelskie Province in 2014 (n=200) and in 2012 (n=150). The breakdown of the findings leads to a conclusion of substantial practical implications – addressees of this specific type of price signals are aware of its purposefulness, they have sceptic attitudes due to the perceived low level of reliability and the possibility of being misled in the course of offer assessment. An aim of considerations is to present the most popular price signals and to pay attention to the need to adjust them to the offer specificity (on the example of selectable durables) and purchasers thereof. The article is of the research nature.
RU
Статью разделили на две части. В первой – теоретической – представили вопрос иллюзии денег, связанный с процессом замещения национальной валюты общей валютой еврозоны. Вторая часть статьи касается практикуемых ценовых сигналов; в эмпирической части представили отношение потребителей к некруглым ценовым концовкам. Автор представила результаты собственных опросов, проведенных на территории Люблинского воеводства в 2014 г. (n=200) и в 2012 г. (n=150). Сопоставление результатов ведет к выводу с существенными практическими импликациями – адресаты этого конкретного вида ценовых сигналов осознают его целесообразность, у них скептическое отношение ввиду воспринимаемого низкого уровня достоверности и возможности вводить в заблуждение по ходу оценки предложения. Цель рассуждений – представить самые популярные ценовые сигналы, а также обратить внимание на необходимость приспособления их к специфике предложения (на примере выбираемых товаров длительного пользования) и его покупателей. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
39-49
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
 • Aalto-Setälä V., Raijas A. (2003), Consumer price knowledge before and after the euro changeover, “International Journal of Consumer Studies”, No. 27(3).
 • Anderson E.T., Simester D.I. (2003), Ming your pricing cues, “Harvard Business Review”, No. 81(9).
 • Anderson E.T., Simester D.I. (2009), Price cues and customer price knowledge, (w:) Rao V.R. Handbook of Pricing Research in Marketing, Edward Elgar, Northampton.
 • East R., Wright M., Vanhuele M. (2008), Consumer behaviour. Applications in marketing, SAGE, London.
 • Estelami H. (2003), The effect of price presentation tactics on consumer evaluation effort of multidimensional prices, “Journal of Marketing”, No. 11(2).
 • Falkowski A., Zaleśkiewicz T. (red.) (2012), Psychologia poznawcza w praktyce: ekonomia, biznes, polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gamble A. (2006), Euro illusion or the reverse? Effects of currency and income on evaluations of prices of consumer products, “Journal of Economic Psychology”, No. 27(4).
 • Gamble A. (2007), The “Euro illusion”: illusion or fact?, “Journal of Consumer Policy”, No. 30(4).
 • Kraus M., Nowicki K. (2012), Korzystnie ustawiona cena, „Marketing w Praktyce”, nr 9.
 • Kraus M., Kroenke M. (2013), GNC – czy to się opłaca?, „Marketing w Praktyce”, nr 7.
 • Lemaire P. (2007), The impact of the euro changeover on between-currency conversions, “Journal of Consumer Policy”, No. 30(4).
 • Margues J.F., Dehaene S. (2004), Developing intuition for prices in euros: rescaling or relearning prices?, “Journal of Experimental Psychology: Applied”, No. 10(3).
 • Monroe K.B., Lee A.Y. (1999), Remembering versus knowing: issues in buyers’ processing of price information, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 27(2).
 • Przybyszewski K., Tyszka T. (2007), Emotionals factors in currency perceptions, “Journal of Consumer Policy”, No. 30(4).
 • Raghubir P., Srivastava J. (2002), Effect of face value on product valuation in foreign currencies, “Journal of Consumer Research”, No. 29(3).
 • Schindler R.M. (2006), The 99 price ending as a signal of a low-price appeal, “Journal of Retailing”, No. 82(1).
 • Tyszka T., Przybyszewski K. (2006), Cognitive and emotional factors affecting currency perception, “Journal of Economic Psychology”, No. 27(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae39e91f-a15e-40aa-bba2-a605714da95d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.