PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 243-267
Article title

Wizja starości w opiniach Polaków. Studium socjologiczne

Title variants
EN
The Vision of Old Age in the Opinions of Poles. Sociological Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem prezentowanych w niniejszej pracy badań były postawy dorosłych Polaków wobec starości i starzenia się. Dotyczyły one m.in. autoidentyfikacji z własną starością. Przyjęcie tej perspektywy badawczej wynikało ze wzrastającego zainteresowania kwestiami starości, a szczególnie postrzeganiem jej w kategoriach wyzwania i zadania dla nowych generacji. Innym powodem podjęcia tej tematyki była chęć zweryfikowania założenia, że na to, jaki mamy stosunek do własnej starości, wpływa postawa wobec starości powszechnie obowiązująca w danym społeczeństwie. Badania miały odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy takie zmienne niezależne, jak płeć, wiek współwystępują z określonymi postawami wobec własnej starości.
EN
The article presents the selected results of the research conducted at the turn of 2014/2015, involving 1010 adult Poles at the age of 15 years and more. The aim of the research was to analyse the attitudes towards ageing and the elderly in the Polish society. The research shows the relationship between some of the independent variables, inter alia, age, gender and education, which determine the attitude towards the elderly and the ageing process in general. Most thoughts about old age occur in the context of the concerns of this period in life, changes in a body, appearance, but also living conditions. On the one hand, the article presents an image of the society mostly kind to seniors, seeing their contribution to social life, on the other hand, the individual analysis of the ageing vision shows a human image focusing on negative aspects of ageing and building a negative vision of old age.
Year
Volume
Issue
2
Pages
243-267
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, monika_dorota@wp.pl
References
 • AAI Indeks Aktywnego Starzenia się, http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home .
 • Adamczyk M.: Grupa pokoleniowa jako czynnik różnicujący typ wytwarzanego kapitału społecznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL” 57(2014), nr 1(225), s. 55-80.
 • Adamczyk M.: Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Adamiak P.: Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, Filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Warszawa: Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2014.
 • Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002.
 • Błachnio A.: Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012.
 • CBOS, Aktywność społeczna Polaków, BS/60/2014, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_060_14.PDF.
 • Coni N., Davison W., Webster S.: Starzenie się, Warszawa: PWN 1994.
 • Czapiński J., Panek T.: Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2013.
 • Dziuban A.: Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd piśmiennictwa, „Gerontologia Polska” 18(2010), nr 3, s. 140-147.
 • Featherstone M.: The body in consumer culture, w: The body, social process and cultural theory, red. M. Featherstone, M. Hepworth, B. Turner, London: Sage Publications 1991, s. 197-208.
 • Frąckowiak T., Kapała M., Zubik A., Cieślik A.: Konstruowanie obrazu starości i jego implikacje społeczne a perspektywa danych empirycznych, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006, s. 312-318.
 • GUS http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-662.htm
 • Halicka M.: Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne, Białystok: Wydawnictwo Akademii Medycznej 2004.
 • Halicki J.: Pomyślne starzenie jako jedna z kluczowych kategorii późnej dorosłości, w: Człowiek dorosły istota (nie)znana?, red. E. Dubas, Łódź–Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum 2005, s. 165-173.
 • Halicki J.: Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, w: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008, s. 13-27.
 • Inglehart R., Norris P.: Sacrum i profanum: religia i polityka na świecie, tłum. M. Babińska, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2006.
 • Inglehart R.: Kultura a demokracja, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw?, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań: Zysk i S-ka 2003.
 • Inglehart R.: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1989.
 • Inglehart R.: Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 Gesellschaften, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1998.
 • Inglehart R.: The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton: Princeton University Press 1977.
 • Klages H.: Traditionsbruch als Herausforderung: Perspektiven der Wertewandelgesellschaft, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1993.
 • Klages H.: Wertedynamik. Über die Wandelbarkeit des Selbstverständlichen, Zürich–Osnabrück: Edition Interfrom 1988.
 • Klages H.: Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1985.
 • Krzyszkowski J.: Usługi opiekuńcze dla ludzi starych w miejscu zamieszkiwania w Polsce i innych krajach UE, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006, s. 150-155.
 • Kubica P., Olcoń-Kubicka M.: Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, „Studia Humanistyczne” 2010, nr 8, s. 131-138.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych [ASOS] na lata 2014-2020, Warszawa 2014.
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P.: PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne 2012.
 • Nowak S.: Systemy wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4, 155-172.
 • Osiecka-Chojnacka J.: Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się, „Studia BAS” 2012, nr 2(30), s. 101-128.
 • Projekt z dnia 19 września 2014 r. „Wsparcie osób starszych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, 2014.
 • Stecler B.: Sukces starości – w poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia z życia wśród osób w starszym wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2013.
 • Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: PWN 2014.
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim”, grudzień 2012 r. http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/Publikacja_czerwiec_www.pdf
 • Sztompka P.: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, s. 265-282.
 • Szukalski P.: Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności, „Polityka Społeczna” 2006, nr 9.
 • Szymczyk J.: Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki, w: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, red. M. Skrzypek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 115-116.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T.: Starość jako wyzwanie, „Gerontologia Polska” 16(2008), nr 3, s. 131-136.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae43d0d2-cbb0-4f7a-ba4a-661f4715eaee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.