PL EN


2013 | 62 | 55-76
Article title

Powojenne osiągnięcia polskiej slawistyki w dziedzinie fonetyki i fonologii

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Polish works on Slavic phonetics and phonology in the postwar period
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the main achievements of Polish slavicists in the field of phonetics and phonology, on the synchronic as well as diachronic levels, including works on Polish phonetics and phonology.
Keywords
Year
Volume
62
Pages
55-76
Physical description
Document type
Article
Contributors
author
 • Instytut Slawistyki PAN
 • Instytut Ekspertyz Sądowych
References
 • Atlas gwar bojkowskich, 1980–1991, oprac. głównie na podstawie zapisów S. Hrabca przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN pod kier. J. Riegera, t. 1–7, Wrocław.
 • Atlas gwar mazowieckich, 1971–1992, t. 1 opr. H. Horodyska-Gadkowska, A. Strzyżewska-Zaremba, t. 2–10 opr. A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, Wrocław.
 • Atlas gwar polskich, 1998–2002: t. 1: K. Dejna, Małopolska; t. 2: K. Dejna, S. Gala, A. Zdaniukiewicz, F. Czyżewski, Mazowsze; t. 3: K. Dejna, S. Gala, Śląsk; t. 4: K. Dejna, Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa.
 • Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, 1980–2012, t. 1, red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski; t. 2–3, red. S. Glinka; t. 4–10, red. I. Maryniakowa, Wrocław : Warszawa.
 • Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, 1979–, red. Z. Sobierajski, J. Burszta, Wrocław.
 • Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, 1964–1978, z. 1–15, opr. przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod kier. Z. Stiebera, od z. 7 pod kier. H. Popowskiej-Taborskiej, Wrocław.
 • Babik Z., 2008, Pojednanie z lasem. W stulecie „argumentu florystycznego” w slawistycznych badaniach etnogenetycznych, Kraków.
 • Babik Z., 2009, Pożegnanie z lasem. Nad „Słownikiem etymologicznym języka polskiego” profesora Wiesława Borysia, Kraków.
 • Babik Z., 2012, Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuropejskimi (pierwotne neutra tematyczne). Przyczynki do krytyki akcentologii post-Illicz-Swiatyczowskiej, Kraków.
 • Barszczewska N., Jankowiak M., 2012, Dialektologia białoruska, Warszawa.
 • Basara J., Basara A., 1983, Opisy fonologiczne polskich punktów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego, z. 2: Małopolska, Warszawa.
 • Bednarczuk L., 2007, Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich, Warszawa.
 • Benni T., 1924, Ortofonia polska: uwagi o wzorowej wymowie dla artystów, nauczycieli i wykształconego ogółu polskiego, Warszawa : Lwów.
 • Benni T., 1931, Palatogramy polskie, Kraków
 • Benni T., 1959, Fonetyka opisowa języka polskiego: z obrazami głosek polskich podług M. Abińskiego, Wrocław.
 • Biedrzycki L., 1963, Abriss der polnischen Phonetik, Warszawa.
 • Biedrzycki L., 1963, Fonologiczna interpretacja polskich głosek nosowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 22, s. 25–45;
 • Biedrzycki L., 1978, Fonologia angielskich i polskich rezonantów. Porównanie samogłosek oraz spółgłosek rezonantowych, Warszawa.
 • Borkowska K., Skorek J., 2002, Podstawowe jednostki intonacji języków rosyjskiego, białoruskiego i polskiego, Zielona Góra.
 • Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
 • Breza E., Treder J., 1981, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk.
 • Czekman W., Smułkowa E., 1988, Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej, Warszawa.
 • Czyżewski F., 1986, Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, Lublin.
 • Dejna K., 1962–1968, Atlas gwarowy województwa kieleckiego, z. 1–6, Łódź.
 • Demenko G., 1999, Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy, Poznań.
 • Dłuska M., 1932, Rytm spółgłoskowy polskich grup akcentowych, Kraków.
 • Dłuska M., 1947, Prozodia języka polskiego, Kraków.
 • Dłuska M., 1950, Fonetyka polska. Artykulacje głosek polskich, Kraków, (wyd. 2, Warszawa : Kraków 1981).
 • Dogil G., 1955, Stress patterns in West Slavic Languages, „Arteitspapiere des Instituts für Mascinelle Sprachverarbeitung, Universität Stuttgart”, Vol. 2, № 2, s. 61–89.
 • Dogil G., Williams B., 1999, The phonetic manifestation of word stress, [In:] Word prosodic systems in the languages of Europe, ed. H. van der Hulst, Berlin, s. 272–334.
 • Doroszewski W., 1936, Z zagadnień fonetyki ogólnej, Warszawa .
 • Doroszewski W., 1952, Podstawy gramatyki polskiej, cz. 1, Warszawa.
 • Dukiewicz L., 1967, Polskie głoski nosowe, Warszawa.
 • Dukiewicz L., 1978, Intonacja wypowiedzi polskich, Wrocław.
 • Dukiewicz L., Sawicka I., 1995, Fonetyka i fonologia, Kraków.
 • Duma J., 1979, Wokalizacja jerów słabych w rdzennej sylabie nagłosowej w południowo-wschodniej Słowiańszczyźnie, Wrocław.
 • Duma J., 1990, Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w gwarach południowo-wschodniej Słowiańszczyzny, Wrocław.
 • Dunaj B., 1985, Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny mówionej (w języku mieszkańców Krakowa), Kraków.
 • Furdal A., 1955, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław.
 • Furdal A., 1959, Uwagi o rozwoju słowiańskiej kategorii palatalności, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 2, s. 175–186.
 • Furdal A., 1964, O przyczynach zmian głosowych w języku polskim, Wrocław.
 • Galton H., 1989, Phonological Causation through the System? The Case of Slavic and Altaic, „Folia Linguistica Historica”, t. 10, s. 281–287.
 • Galton H., 1997, Neither Universals, nor Preferences – the Genesis of Slavic, „Folia Linguistica Historica”, t. 17, s. 171–177.
 • Godłowski K., 1999, Spór o Słowian, [w:] Narodziny średniowiecznej Europy, red. Strzelczk J., Samsonowicz H., Labuda G. i in., Warszawa, s. 52–83.
 • Godłowski K., 2000, Pierwotne siedziby Słowian, Kraków.
 • Gramatyka 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa.
 • Grek-Pabisowa I., 1968, Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim, Wrocław.
 • Grzybowski S., 1983, Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków, Warszawa.
 • Grzybowski S., 2000, Fonetyka rosyjska, Warszawa.
 • Grzybowski S., Olechowicz M., Wawrzyńczyk J., 1986, Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego. Cz. 1: Fonetyka, fonologia, pismo, Warszawa.
 • Grzybowski S., Sawicka I., 1999, Studia z palatalności w językach słowiańskich, 1, Toruń.
 • Gubrynowicz R., 2000, Komputerowe modelowanie artykulacji głosek języka polskiego, Warszawa (rozprawa habilitacyjna).
 • Gussman E., 1978, Contrastive Polish-English Consonantal Phonology, Warszawa.
 • Gussman E., 2007, The Phonology of Polish, Oxford&New York.
 • Jankowiak M., 2009, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa.
 • Jassem W., (rec.), 1951, M. Dłuska, Fonetyka polska, „Lingua Posnaniensis”, t. 3, s. 376–394; tenże, The distinctive features and entropy of the Polish phoneme system, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 24 (1966), s. 87–108.
 • Jassem W., 1962, Akcent języka polskiego, Wrocław : Warszawa : Kraków.
 • Jassem W., Łobacz P., 1971, Analiza fonotaktyczna tekstu polskiego, Warszawa.
 • Jocz L., 2011, Wokalowy system hornjoserbseje rěče přitomnosće, Szczecin.
 • Kamińska M., 1968, Gwary Polski centralnej, Wrocław.
 • Kania J. T., 1976, Dezintegracja systemu fonologicznego w afazji (na materiale języka polskiego), Wrocław.
 • Karaś H., 2002, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa : Puńsk.
 • Klebanowska B., 1990, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, Warszawa.
 • Klemensiewicz Z., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, wyd. 8, Warszawa 1995 [wyd. 1, Kraków : Warszawa : Lublin : Łódź : Poznań : Wilno : Zakopane 1926].
 • Komparacja 2007, Komparacja współczesnych języków słowiańskich 2, Fonetyka/Fonologia, red. I. Sawicka, Opole.
 • Koneczna H., 1934, Studium eksperymentalne artykulacji głosek polskich, „Prace Filologiczne”, 16.
 • Koneczna H., 1965, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich, Warszawa.
 • Koneczna H., Zawadowski W., 1951, Przekroje rentgenograficzne głosek polskich, Warszawa.
 • Koneczna H., Zawadowski W., 1956, Obrazy rentgenograficzne głosek rosyjskich, Warszawa.
 • Kopczyński A., 1977, Polish and American English consonant phonemes, Warszawa.
 • Korytowska A., 2001, Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Korytowska A., 2012, Sandhi w standardzie języka macedońskiego, Toruń.
 • Kowalik K., 1997, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków.
 • Kuraszkiewicz W., 1963, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa.
 • Laskowski R., 1975, Studia nad morfonologią współczesnego jezyka polskiego, Wrocław.
 • Lehr-Spławiński T., Kuraszkiewicz W., Sławski F., 1954, Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich, Warszawa.
 • Lehr-Spławiński T., Stieber Z., 1957, Gramatyka historyczna języka czeskiego, cz. 1: Wstęp, fonetyka historyczna, dialektologia, Warszawa.
 • Leszczyński Z., 1969, Studia nad polskimi grupami spółgłoskowymi. 1: Gwarowe grupy z j na tle polszczyzny ogólnej, Wrocław.
 • Leszczyński Z., 1978, Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych typu Sr oraz rS w świetle geografii językowej, Wrocław.
 • Lipowski J., 2011, Operatívna fonetika slovenčiny, češtiny a pol’štiny, Wrocław.
 • Lubaś W., Urbańczyk S., 1990, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa.
 • Łobacz P., 1974, Wpływ tempa mowy na przebiegi formantów samogłosek polskich, Warszawa.
 • Łobacz P., 1979, Percepcyjna klasyfikacja spółgłosek polskich, Warszawa.
 • Łobacz P., 1982, Interpretacja fonologiczna palatalności w języku polskim na podstawie analizy spektrograficznej, [w:] Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, red. J. Maciejewski, Toruń, s. 93–101.
 • Łobacz P., 1985, Fonetyczno-leksykalne interakcje w percepcji mowy, Poznań.
 • Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa.
 • Łobacz P., Ciarkowski R., 1988, Klasyfikacja fonemów polskich na podstawie skalowania wielowymiarowego.
 • Madejowa M., 1981, Tendencje wymawianiowe we współczesnej polszczyźnie literackiej, „Studia polonistyczne”, t. 9, s. 91–95.
 • Madelska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków.
 • Madelska L., Witaszek-Samborska M., 1988, Zapis fonetyczny. Zbiór ćwiczeń, Poznań.
 • Mały atlas gwar polskich, 1957–1970, t. 1–13, opr. przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha, od t. 3 pod kier. M. Karasia i Z. Stamirowskiej, od t. 9 pod kier. M. Karasia, Wrocław.
 • Mańczak W., 1952, Enklityki i proklityki w języku polskim, „Język Polski”, z. 32, s. 66–76;
 • Mańczak W., 1952, O akcentuacji grup dwuwyrazowych, „Język Polski”, z. 32, s. 15–24;
 • Mańczak W., 1952, O akcentuacji grup ponaddwuwyrazowych, „Język Polski”, z. 32, s. 145–156.
 • Mańczak W., 1965, Polska fonetyka i morfologia historyczna, Warszawa (wyd. 2 – 1975, wyd. 3 – 1983).
 • Mańczak W., 1977, Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja, Kraków.
 • Mańczak W., 1981, Praojczyzna Słowian, Wrocław.
 • Mańczak W., 2004, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków.
 • Marasek K., 1997, Electroglottographic Description of Voice Quality, Stuttgart.
 • Mierzejewska H., 1977, Afatyczna dezintegracja fonetycznej postaci wyrazów, Wrocław.
 • Miękisz M., Denenfeld J., 1975, Phonology and distribution of phonemes in present-day English and Polish, Wrocław.
 • Morciniec N., Prędota S., 1973, Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego, Warszawa : Wrocław.
 • Moszyński L., 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa, (wyd. 2. zmienione, 2006)
 • Nowakowska W., 1977, Rola częstotliwości podstawowej i poziomu intensywności w percepcji akcentu w mowie polskiej, Warszawa.
 • Osowicka-Kondratowicz M., 2001, Palatalność asymilacyjna w języku polskim – kontekst przed spółgłoską, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Osowicka-Kondratowicz M., 2002, Podatność welarnych spółgłosek na kontekstowe palatalizacje w sekwencjach spółgłoskowych w języku polskim, „Studia Slavica”, t. 7, s.77–111.
 • Osowicka-Kondratowicz M., 2004, Kilka uwag o wymowie wyrazów typu spieszyć/śpieszyć, romantyzmie, zmarzlina, „Studia Slavica”, z. 9, s. 83–91.
 • Osowicka-Kondratowicz M., Serowik A., 2007, Palatalność asymilacyjna w języku polskim, [w:] Komparacja współczesnych języków słowiańskich. 2. Fonetyka i fonologia, red. I. Sawicka, Opole, s. 61–103.
 • Ostaszewska D., Tambor J., 2000, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • Owsianny M., 1998, Zależność między barwą wokaliczną a częstotliwością podstawową F0 w percepcji samogłosek polskich, „Technologia mowy i języka”, t. 2, Poznań, s. 65–89.
 • Perlin J., 1993, Lingwistyczny opis polskiego języka migowego, Warszawa.
 • Pianka W., Tokarz E., 2000, Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t. 1, Katowice.
 • Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism, 2000, red. M. Parczewski, K. Godłowski, Kraków.
 • Popowska-Taborska H., 1961, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego (kaszubska zmiana ę >i oraz ĭ, y, ŭ > ë), Wrocław.
 • Popowska-Taborska H., 1991, Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Wrocław.
 • Pristak O., 1983, The Slavs and the Avars, [In:] Gli Slavi occidentali e meridionali nell’alto medioevo, vol. 1, Spoleto, s. 353–435.
 • Puppel S., Nawrocka-Fisiak J., Krassowska H., 1977, A Handbook of Polish Pronunciation for English Learners, Warszawa.
 • Reichan J., 1980, Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. 1–2, Wrocław.
 • Rocławski B., 1976, Istota miękkości głosek, „Język Polski”, r. 56, z. 1, s. 26–36.
 • Rocławski B., 1976, Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, Gdańsk.
 • Rocławski B., 1984, Palatalność. Teoria i praktyka, Gdańsk.
 • Rozwadowski J., 1925, Głosownia języka polskiego, 1: Ogólne zasady głosowni, Warszawa.
 • Rubach J., 1977, Changes of consonants in English and Polish. A generative account, Wrocław.
 • Rubach J., 1984, Cyclic and Lexical Phonology. The Structure of Polish, Dordrecht.
 • Rubach J., 1993, The Lexical Phonology of Slovak, Oxford.
 • Rubach J., 2009, Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego, Ostrołęka.
 • Rzetelska-Feleszko E., 1973, Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne, Wrocław.
 • Sandhi 2013, Sandhi w językach słowiańskich, red. A. Cychnerska, Toruń.
 • Sawicka I., 1974, Struktura grup spółgłoskowych w językach słowiańskich, Wrocław.
 • Sawicka I., 1981–1982, Kontrastivna fonologija srpskohrvatskog i poljskog jezika, cz. 1–2, „Zbornik za filologiju i lingvistiku”, 1981, vol. 2, s. 7–55; 1982, vol. 1, s. 7–66.
 • Sawicka I., 1987, Struktura sloga u balkanskim jezicima, Wrocław.
 • Sawicka I., 1988, Fonologia konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka, Wrocław.
 • Sawicka I., 1994, The phonetic shape of the Macedonian word, „Slavia Meridionalis”, z. 1, s. 9–21.
 • Sawicka I., 1996, Uwagi w związku z rozwojem struktur sylabicznych w Słowiańszczyźnie, „Studia Slavica”, t. 1, s. 119–127;
 • Sawicka I., 1997, Consonnes labiales palatales en Slave/Palatal labials in Slavic, [In:] XVI Congrès International des linguistes, Paris 20–25 juillet 1997, Paris, s. 264.
 • Sawicka I., 1997, The Balkansprachbund in the Light of Phonetic Features, Warszawa.
 • Sawicka I., 2000, Об одном средневековном балканизме, [w:] Материалы XXVIII Межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, вып. 21: Балканские исследования, часть 3, Санкт-Петербург, s. 25–28;
 • Sawicka I., 2001, An outline of the phonetic typology of the Slavic languages, Toruń.
 • Sawicka I., 2001, Lidhje midis hundoresisë dhe reduktimit në gjuhëve ballkanike, [In:] Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare XIX, Prishtinë, s. 283–286;
 • Sawicka I., 2002, Realizacja miękkości okluzywów wargowych w języku polskim i bułgarskim, [In:] Fonicke javy v slovanskych jazykoch, red. J. Zimmermann, Prešov, s. 61–66.
 • Sawicka I., 2002, Функционирование групп согласных типа НД в балканских языках, [в:] Материалы конференции посвещенной 90-летию со дня рождения Агнии Васильевны Десницкой, ред. Н. Н. Казанский, Санкт-Петербург, s. 195–198.
 • Sawicka I., 2005, Exceptions to the Havlik’s law – do they really exist?, „Studia Phonetica Posnaniensia”, t. 7, s. 51–57.
 • Sawicka I., 2007, Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas. Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu, Vilnius.
 • Sawicka I., 2007, Język polski, [w:] Komparacja współczesnych języków słowiańskich 2. Fonetyka i fonologia, red. I. Sawicka, Opole, s. 305–321.
 • Sawicka I., 2007, Zróżnicowanie typologiczne słowiańskich modeli sylabicznych, [w:] Komparacja współczesnych języków słowiańskich. 2. Fonetyka i fonologia, red. I. Sawicka, Opole, s. 121–133;
 • Sawicka I., 2011, Rola materiału językowego macedońskiego w rekonstrukcji fonetyki historycznej i arealnej, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 8.
 • Serowik A., 2002, Palatalność asymilacyjna w języku polskim – kontekst przed wysokimi wokoidami, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Toruń.
 • Serowik A., 2004, Sposób realizacji sekwencji kie, gie w języku polskim, „Studia Slavica”, t. 9, s. 63–83.
 • Siekierzycki E., 1974, Ассимилятивная мгкость согласных в современном русском языке, Poznań.
 • Skorek J., 1974, Fonetyka i intonacja języka rosyjskiego, Zielona Góra.
 • Skorek J., 1981, Intonacja jednosyntagmatycznych zdań jezyka rosyjskiego i polskiego, Zielona Góra.
 • Skorek J., 1984, Suprasegmentalne właściwości jednosyntagmatycznych zdań języka rosyjskiego i polskiego, Zielona Góra.
 • Skorek J., 1997, Fonologia suprasegmentalna języków rosyjskiego i polskiego, Zielona Góra.
 • Skorek J., Jóźwiak H., 2002, Интонация современного русского языка: экспериментальные исследования, Zielona Góra.
 • Sławski F., 1952–1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Kraków.
 • Sławski F., 1962, Zarys dialektologii południowosłowiańskiej, Warszawa.
 • Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, Warszawa 1973.
 • Słownik wymowy polskiej, 1977, red. M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa : Kraków.
 • Smułkowa E., 1978, Studia nad akcentem języka białoruskiego (rzeczownik), Warszawa.
 • Sobierajski Z., 1966–1977, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. 1–4, Poznań.
 • Steffen-Batogowa M., 1975, Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tekstów polskich, Warszawa.
 • Steffen-Batogowa M., 1996, Struktura przebiegu melodii polskiego języka ogólnego, Poznań.
 • Steffen-Batogowa M., 2000, Struktura akcentowa języka polskiego, Warszawa : Poznań.
 • Steffen-Batogowa M., Batóg T., 2009, Rodziny homofonów w języku polskim, Poznań.
 • Steffen-Batogowa M., Batóg T., 2009, Słownik homofonów polskich, Poznań.
 • Stieber Z., 1956–1964, Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, z. 1–8, Łódź.
 • Stieber Z., 1958, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa.
 • Stieber Z., 1965, Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, wyd. 2. niezmienione, Warszawa.
 • Stieber Z., 1966, Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa.
 • Stieber Z., 1969, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia, Warszawa.
 • Stieber Z., 1979, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, wyd. 2., Warszawa.
 • Studia gramatyczne 6, 1985, red. R. Laskowski, L. Dukiewicz, Wrocław.
 • Studies in the phonetic typology of the Slavic languages, 1991, red. I. Sawicka, A. Holvoet, Warszawa.
 • Styczek I., 1973, Badania eksperymentalne spirantów polskich s, š, ś ze stanowiska fizjologii i patologii mowy, Wrocław : Warszawa : Kraków : Gdańsk.
 • Szpyra J., 1995, Three tiers in Polish and English phonology, Lublin.
 • Tadeusiewicz R., 1988, Sygnał mowy, Warszawa.
 • Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym, 1972, red. A. Obrębska-Jabłońska, Warszawa.
 • Topolińska Z., 1961, Z historii akcentu polskiego od wieku XVI do dziś, Wrocław.
 • Topolińska Z., 1964, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish, The Hague.
 • Topolińska Z., 1964, Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie, Wrocław.
 • Topolińska Z., 1982, Opisy fonologiczne polskich punktów OLA, zesz. 1: Kaszuby, Wielkopolska, Śląsk, Wrocław.
 • Trawińska A., (w druku), Charakterystyka fonetyczna /c/ we współczesnej polszczyźnie, „Linguistica Copernicana”.
 • Trawińska A., (w druku), Charakterystyka fonetyczna grupy ki w dialektalnie uwarunkowanych odmianach języka słowackiego i czeskiego, „Linguistica Copernicana”.
 • Treder J., 2001, Fonetyka i fonologia, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, red. E. Breza, Opole. [= Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich].
 • Treder J., Breza E., 1976, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk (wyd. 2. przejrzane i poszerzone, 1984).
 • Urbańczyk S., 1962, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2. zmienione i rozszerzone Warszawa.
 • Wierzchowska B., 1967, Opis fonetyczny języka polskiego, Warszawa.
 • Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, Warszawa.
 • Wierzchowska B., 1980, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław : Warszawa : Kraków : Gdańsk.
 • Wierzchowska B., 1996, Z badań eksperymentalnych polskich głosek nosowych, „Biuletyn Fonograficzny”, t. 3, s. 67–87.
 • Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń.
 • Zagórska-Brooks M., 1968, Nasal vowels in contemporary standard Polish, The Hague : Paris.
 • Zagórski Z., Sieradzki A., Grzelakowa E., 1992–1996, Mały atlas językowy województwa gorzowskiego, t. 1–2, red. Z. Zagórski, Poznań.
 • Zaręba A., 1969–1996, Atlas językowy Śląska, t. 1–8, Warszawa : Kraków.
 • Zinowiewa T., 1998, Zagadnienia sandhi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Видоески Б., Тополињска З., Савицка И., 2000, Прозодија, [= Полски ~ македонски: граматичка конфронтација, 2], Скопje.
 • Савицка И., Бояджиев T., 1988, Българско-полска съпоставителна граматика, т. 1: Фонетика и фонология, София.
 • Савицка И., Спасов Л., 1991, Фонологија на современиот македонски стандарден јазик, т. 1, Скопje.
 • Савицка И., Спасов Л., 1997, Фонологија на современиот стадарден јaзик, т. 1: Фонологија сегментална – т. 2: Фонологија супрасегментална, Скопje.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae4abbee-8a21-4203-8f43-874991c42a8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.