PL EN


2013 | 34 | 289-300
Article title

Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Economic Cooperation as a Strategy for the Growth of Small and Medium Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyznacznikiem efektywnego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jest umie-jętność budowania i utrzymywania odpowiednich więzi z otoczeniem, których wyrazem są różnego rodzaju relacje łączące zainteresowane podmioty. W artykule przedstawiono współ-działanie gospodarcze jako strategię umożliwiającą osiąganie przewagi konkurencyjnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
EN
Ability to establish and maintain given bonds with environments, which can be realized by various relationships between concerned parties can determine the level of effective activities of enterprises. The article presents the economic cooperation as a strategy for achieving competitive advantage for small and medium-sized enterprises.
Year
Issue
34
Pages
289-300
Physical description
Contributors
 • Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
References
 • Adamik A. (red.), 2012, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa.
 • Bartosik-Purgat M., Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., 2005, Teoretyczne aspekty ekspansji zagranicznej firm i strategii firm lokalnych [w:] Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, War-szawa.
 • Bengtsson M., 1999, Cooperation and Competition in Relationships between Competiti-ors in Business Network, “Journal of Business and Industrial Marketing” vol. 14, no. 3.
 • Bratnicki M., 2000, Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, red. B. Haus, H. Ja-goda, J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cygler J., 2007, Kooperencja – nowy typ relacji między konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Czakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamiec-kiego w Katowicach, Katowice.
 • Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, MUZA, Warszawa.
 • Filip P., 2012, Innovativeness as the change for increasing competitiveness of small and medium enterprises, Hradec Economic Days 2012, Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Kralove.
 • Filip P., Grzebyk M., Kaliszczak L., 2007, Meaning of SME sector in Poland during trans-formation process, Revista de Gestión Pública y Privada, no. 12, Huesca – Spain.
 • Grzebyk M., 2010, Mikro i małe przedsiębiorstwa w gminie Lubaczów – uwarunkowa-nia rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 585, Szczecin.
 • Gudkova S., 2008, Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Hout T., Porter M.E., Rudden E., 2001, Jak wygrywają firmy globalne [w:] M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Jagoda H., 2003, Współdziałanie i konkurencja przedsiębiorstw – relacje, formy, skutki [w:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, red. J.L. Czarnota, M. Moszkowicz, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochow-skiej, Częstochowa.
 • Jagoda H., 2006, Formy współdziałania małych przedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Ja-remczuk, PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • Janiuk I., 2004, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Kaczmarek B., 2000, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaleta A., 2009, Strategie konkurencji współczesnych przedsiębiorstw [w:] Konkuren-cyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Mate-jun, „Monografie Politechniki Łódzkiej”, Łódź.
 • Kortan J., 1997, Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa [w:] Podstawy ekonomiki i zarządza-nia przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. Maik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Walkiewicz P., 2010, Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Nowak D., 2012, Ocena i pomiar relacji w międzyorganizacyjnej kooperacji, referat na V konferencję naukową „Efektywność źródłem bogactwa narodów”, Politechnika Wrocławska, http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Nowak_Dariusz.pdf, (dostęp 30.09.2012).
 • Obłój K., 2006, Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Porter M.E., 1999, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M., 2002, Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, UMK, Toruń.
 • Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjno-ści przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
 • Strzyżewska M., 2011, Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Ujda-Dyńka B., 2010, Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw w subregionie tarnobrzeskim [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność, t. II, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • Wiatrak A.P., 2006, Partnerstwo przedsiębiorstw jako narzędzie zarządzania przedsię-biorstwem i regionem [w:] Przedsiębiorstwo i region, red. R. Fedan, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae675259-76f2-445f-bc85-f0e7b0917d32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.