PL EN


2015 | 2(15) |
Article title

Geneza zasady suwerenności narodu

Authors
Content
Title variants
EN
The origins of the principle of sovereignty of the nation
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony genezie zasady suwerenności narodu. Analizując problem suwerenności, należy uwzględnić, że chodzi tu o termin, który występuje w wielu zna - czeniach i kontekstach, rodząc spory interpretacyjne. Suwerenność jest kategorią teoretycznoprawną, charakterystyczną dla różnych dzie - dzin prawa. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym następuje jej reinterpretacja, redefini - cja oraz zmiana percepcji. We współczesnych, demokratycznych konstytucjach zasada zwierzchniej władzy narodu, albo inaczej mówiąc – suwerenności narodu w państwie, jest nie tylko po - wszechnie obecna, jest także punktem wyjścia wszelkich konstrukcji demokratycz - nych systemów władzy. Jednak jego interpretacja nastręcza wiele trudności i należy do szczególnie kłopotli - wych. Jaki jest charakter tej formuły, jaka jest jej treść, a przede wszystkim jej prawne i polityczne konsekwencje? Stwierdzenie tego jest utrudnione z uwagi na wieloznacz - ność samego pojęcia władzy suwerennej – koncepcja suwerenności ma za sobą kilka wieków rozwoju, w ciągu których rozwijały się, nie zawsze harmonijnie, poszczegól - ne jej elementy. Efektem jest sytuacja, w której hasło „suwerenność władzy” obejmuje różne problemy, zasadniczo wymagające odrębnego traktowania i odrębnej terminologii.
EN
This paper is devoted to the origins of the principle of sovereignty of the nation. While analysing this issue, we should bear in mind that it is a term with multiple meanings and contexts, giving rise to its multiple interpretations. Sovereignty constitutes a theoretical category characteristic of various areas of law. In the course of the development of civilisation, it has been subjected to reinterpreta - tions, redefinitions and changes in perception. In modern, democratic constitutions, the principle of the superior power of the na - tion or, in other words, sovereignty of the people in a country, is not only widely present but also it constitutes a starting point for the construction of democratic systems of government. However, its interpretation poses many difficulties and it is extremely problematic. What is the nature of this formula, what is its content, and, above all, what are its legal and political consequences? The answers to the above questions are problematic due Agnieszka Kos 47 to the ambiguous nature of the concept of sovereign power. The concept of sovereignty has developed over centuries, during which it has evolved, not always harmoniously, into individual elements. This has led to a situation where the slogan ‘sovereignty of authority’ encompasses a variety of issues, generally requiring individual treatment and separate terminology.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae78de2c-2931-4502-83e4-bc6e4ac5cbb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.