PL EN


2015 | 2 | 211-221
Article title

SALEZJANIE W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W POLSCE

Content
Title variants
EN
THE SALESIANS IN THE SEARCH FOR ANSWERS TO MODERN CHALLENGES IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Salezjanie, którzy obchodzą w tym roku 200-lecie urodzin swojego założyciela, św. Jana Bosko, wezwani są do odpowiedzi na współczesne wyzwania w dziedzinie wychowania. Muszą poszukiwać ich w dzisiejszym społeczeństwie, które jest nacechowane chaosem w dziedzinie wartości, liberalnym podejściem do tradycji, kultury i religii. Salezjanie w tej sytuacji mają zmierzać zarówno do zapewnienia wychowankowi poczucia stabilności i egzystencjalnego bezpieczeństwa, jak i do wychowania człowieka. Innym obszarem poszukiwania odpowiedzi jest rodzina. Salezjanie mają pamiętać, że pierwszymi wychowawcami są rodzice, wspólnie z nimi, nie sami, muszą zabiegać o integralne wychowanie młodego pokolenia. Mają wychowywać przez miłość do miłości, zgodnie z systemem prewencyjnym. Dzisiejsi rodzice potrzebują w swoich zadaniach wychowawczych wsparcia. Może nim być katecheza rodziny czy katecheza dorosłych. Dlatego salezjanie powinni bardziej otwierać się na wychowywanie ludzi dorosłych. Ich szczególnym zadaniem jest też troska o rozwój oratorium jako paradygmatu wychowania w stylu prewencyjnym.
EN
The Salesians, who celebrate this year the 200th anniversary of the birth of their founder, St. John Bosco, are called to respond to the contemporary challenges in the field of education. One of them is the search for answers in today’s society. It is characterized by chaos in the field of values, liberal approach to tradition, culture, and religion.In this situation, the Salesians seek to ensure pupil existential sense of stability and security. It is achieved by an educational system based on reason, religion, and love. It can assist in the education of the whole person. Another area to search for answers is the family. The Salesians cannot forget that parents are the first educators. That is why we, as Salesians, and the parents together aim to seek the integral education of the younger generation. Emphasized by St. John Bosco, in this context love means a value indicating the direction of family education: to educate by love for love. Today, however, parents need instruction support in their work. This may mean family catechesis and catechesis of adults. Therefore the Salesians should be more open to educating adults so that parents would be more aware of their Christian duties. The last area to finding answers to the challenges are existing educational institutions in the Salesian Congregation. The first is the oratory, somewhat today neglected by the Polish Salesians. Meanwhile, the chance of an education can be attained due to the fact that religion and culture are to be combined.
Year
Issue
2
Pages
211-221
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • XXVI Kapituła Generalna Salezjanów Księdza Bosko (2008). „Da mihi animas, caetera tolle”. Rzym.
 • XXVII Kapituła Generalna Salezjanów Księdza Bosko (2014). Świadkowie ewangelicznego radykalizmu. Rzym.
 • Benedykt XVI (2009). Encyklika Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Bosco G. (1965a). Il sistema preventivo nell’educazione della gioventù. W: Tenże, red. Braido P. Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù. Brescia: La Scuola Editrice.
 • Bosco G. (1965b). Regolamento per le case della Società di S. Francesco di Sales. W: Tenże, red. Braido P. Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della gioventù. Brescia: La Scouola Editrice.
 • Cian L. (2001). System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis (1965).
 • Jan Paweł II (1979). Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. Rzym.
 • Jan Paweł II (1981). Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Rzym.
 • Jan Paweł II (1982). List do Kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli. W: Jan Paweł II (1986). Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Rzym: Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej.
 • Misiaszek K. (red.). (2002). Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Misiaszek K. (1996). Młodzież w centrum pastoralnej troski salezjanów: oratoryjna propozycja pracy z młodzieżą dla Kościoła w Polsce. „Seminare”, t. 12, s. 197-211.
 • Misiaszek K. (2012). Pedagogia salezjanów (Towarzystwa św. Franciszka Salezego). W: Kostkiewicz J. (red.). Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność. T. 1. Kraków: Impuls.
 • Misiaszek K. (2014). Wychowanie religijne młodzieży wobec chaosu kulturowego na przykładzie szkoły. W: Sadowski R. (red.). Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2012, poz. 977.
 • Stala J. (2010). W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie (Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań). Lublin: Polihymnia.
 • Ustawa o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
 • Weinschenk R. (1996). Podstawy pedagogiki Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae83b2ec-9c1d-4bce-9828-569021eb8c1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.