PL EN


2013 | 4 (345) | 96-106
Article title

Ochrona konsumentów na rynku żywności w świetle zmieniających się regulacji prawnych

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer Protection in the Food Market in the Light of Changing Regulations
RU
Защита потребителей на рынке продуктов питания в свете изменяющихся правовых положений
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany w regulacjach prawnych w Unii Europejskiej i w Polsce z zakresu ochrony konsumentów na rynku żywności, które nastąpiły w ciągu ostatnich 10 lat. Zmiany te obejmują zarówno obszar bezpieczeństwa zdrowotnego, jak również ochronę interesów ekonomicznych konsumentów. Podkreślić należy działania Unii Europejskiej zmierzające do rozwoju prawa unijnego w kierunku rozporządzeń, co gwarantuje jednolite podejście przedsiębiorstw do obowiązków w każdym państwie członkowskim oraz przyczynia się do zapewnienia jednakowych warunków konkurencji. Wśród analizowanych regulacji prawnych znaczna część aktów prawnych ma na celu rzetelne informowanie konsumentów o żywności.
EN
Consumer protection in the food market constitutes an important activity in the European Union. The paper presents the main changes in the regulatory environment in the European Union and in Poland in the field of consumer protection in the food market, which occurred over the past 10 years. These changes include both the area of health security and the protection of consumers’ economic interests. The European Union’s efforts to develop the EU law in the regulations what ensures a consistent approach to business obligations in each Member State and helps to ensure equal competitive conditions should be emphasised. Among the analysed regulations, much of the legislation aims to ensure a reliable consumers informationabout food.
RU
В работе представлены самые важные изменения в правовых положениях в Европейском Союзе и в Польше в области защиты потребителей на рынке продуктов питания, которые произошли в последние 10 лет. Эти изменения охватывают собой как область безопасности с точки зрения здравоохранения, так и защиту экономических интересов потребителей. Следует подчеркнуть действия Европейского Союза, направленные на развитие союзного законода- тельства, касающегося распоряжений, что гарантирует единый подход предприятий к обязанностям в каждом государстве-члене ЕС, а также способствует обеспечению одинаковых условий конкуренции. В числе анализируемых правовых регулировок значительное количество правовых актов направлено на добросовестное информирование потребителей о продуктах питания.
Year
Issue
Pages
96-106
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
author
References
  • Kołożyn-Krajewska D. (2010), Dobra Praktyka Higieniczna GHP, (w:) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
  • Korzycka-Iwanow M. (2005), Prawo żywnościowe, (w:) Stelmachowski A. (red.), Prawo rolne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
  • Ozimek I. (2006), Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  • Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).
  • Taczanowski M. (2009), Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae864e2a-2fbc-4736-9e49-0355fdc64b66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.