PL EN


2019 | 4/2019 | 41-64
Article title

Withdrawal of funds accumulated on the account of Employee Capital Plans participants

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wypłata środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczych planów kapitałowych
Year
Issue
Pages
41-64
Physical description
Dates
published
2020-07-02
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Antonów K., Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo ubezpieczeń gospodarczych (osobowych), “Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, No. 3 (16).
 • Bielawska K., Retirement Decisions of Seniors in Poland in the Light of the Qualitative Research [in:] European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno 2018.
 • Borda M., Kowalczyk-Rólczyńska P., Special Issue on Longevity Risk and Insurance, “Journal of Finance and Economics” 2018, No. 4 (6).
 • Brzęczek T., Szczepański M., The Impact of Demography, Institutional Solutions and Fiscal Incentives on the Level of Participation and Investment Efficiency of Occupational Pension Schemes in Central and Eastern Europe, “Journal of International Scientific Publications” 2017, No. 11.
 • Buchholtz S., Gąska J., Góra M., Pension Strategies of Workers in a Country Getting Old before Getting Rich, “IZA Discussion Papers” 2018, No. 11830.
 • Chłoń-Domińczak A., Pension System in Poland in the Gender Context [in:] Women’s Work and Pensions: What is Good, What is Best? Designing Gender-Sensitive Arrangements, ed. B. Marin, E. Zolyomi, London 2010.
 • Chybalski F., Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, Warszawa 2016.
 • Cichowicz E., Rutecka-Góra J., Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość – próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań, “Problemy Polityki Społecznej” 2017, No. 3.
 • Czech T., Pojęcie umowy o kredyt hipoteczny, “Monitor Prawa Bankowego” 2018, No. 7.
 • Dybał M., Pracownicze programy emerytalne w Polsce, “Ekonomia – Wroclaw Economic Review” 2017, No. 3 (23).
 • Góra M., Redesigning Pension Systems, “IZA World of Labour” 2014, No. 51.
 • Góra M., Rutecka J., Elastyczny system emerytalny a potrzeby jego uczestników, “Ekonomista” 2013, No. 6.
 • Jakubowski S., Art. 98 [in:] Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, ed. S. Jakubowski, A. Prusik, Warszawa 2019.
 • Jakubowski S., Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny, Wrocław 2013.
 • Jedynak T., Automatic Balance Mechanisms as Instruments of Maintaining Pension Scheme Financial Sustainability, “Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” 2018, No. 3 (29).
 • Jedynak T., The Directions of the Development of Supplementary Pension Scheme in Poland, “Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection” 2016, Vol. 22, No. 3.
 • Jedynak T., Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2018, No. 2.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Zakamycze 2003.
 • Koczur W., Szumlicz T., Social Insurance: Confrontation of Solidarity and Individualism, “Polityka Społeczna” 2018, No. 1.
 • Kolek A., Wojewódka M., Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?, Warszawa 2017.
 • Kolek A., Wojewódka M., Sobolewski O., PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat, Warszawa 2019.
 • Kowalczyk-Rólczyńska P., Increasing Life Expectancy – the Impact on Old-age Pension Benefits, “Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2018, No. 2 (28).
 • Leśna-Wierszołowicz E., IKE i IKZE jako dobrowolne formy gromadzenia oszczędności emerytalnych, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne” 2016, No. 451.
 • Leśna-Wierszołowicz E., Skłonność Polaków do oszczędzania a rozwój dobrowolnych form gromadzenia oszczędności emerytalnych, “Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica” 2017, No. 88.
 • Marczak R., Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015–2035, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2016, No. 1.
 • Marczak R., Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny: ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2015, No. 4.
 • Prusik A., Art. 2 [in:] Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, ed. S. Jakubowski, A. Prusik, Warszawa 2019.
 • Rutecka J., Realokacja czy nowe oszczędności? O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, “Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, No. 18.
 • Skwirowski P., Borys: Oto lek na kurczące się emerytury, 2019, https://serwisemerytalny.rp.pl/borys-oto-lek-na-kurczace-sie-emerytury/ (online access: 25.7.2019).
 • Stańczak-Strumiłło K., Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia” 2017, No. 6 (51).
 • Stevens Y., The Silent Pension Pillar Implosion, “European Journal of Social Security” 2017, No. 2 (19).
 • Szczepański M., Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, No. 5 (89).
 • Szczepański M., Managing Longevity Risk in Pension System: The Case Study of Poland [in:] Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, ed. M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, U. Can, 2017.
 • Szczepański M., Metoda annuitetowa w zarządzaniu ryzykiem długowieczności w systemach emerytalnych, “Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, No. 10 (5).
 • Szczepański M., Zarządzanie ryzykiem długowieczności w polskim systemie emerytalnym, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, No. 65.
 • Werpachowska A., Forecasting the Impact of State Pension Reforms in Post-Brexit England & Wales Using Microsimulation and Deep Learning [in:] Contemporary Problems of Intergenerational Relations and Pension Systems: a Theoretical and Empirical Perspective, ed. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Łódź 2017.
 • Wielebska M., Wybrane zagadnienia ustawy o kredycie hipotecznym, “Monitor Prawa Bankowego” 2017, No. 11.
 • Wojewódka M., Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Wojewódka M., Kolek A., Sobolewski O., Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających, Gdańsk 2019.
 • Zieliński M., Pracownicze plany kapitałowe – nowa forma zabezpieczenia społecznego? Wybrane kontrowersje na tle podstawowych założeń ustawy o PPK, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, No. 11.
 • Żukowski M., Rozwój bazy ekonomicznej ubezpieczeń społecznych [in:] Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, ed. R. Pacud, Warszawa 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae8940ad-190d-4f7d-804d-761f1598e2a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.