PL EN


2014 | 2(11) | 44-62
Article title

Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Persons with disabilities in light of the National Census of Population and Housing 2011 - selected aspects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Spisy traktowane są jako jedno z najważniejszych źródeł informacji statystycznej, bowiem należą do podstawowych, tzw. pełnych przekaźników wiedzy o społeczeństwie i jego cechach zespołowych, demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych. Celem artykułu jest zatem krytyczne przedstawienie najważniejszych informacji pozyskanych na temat osób niepełnoprawnych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2011 r., odnoszących się nie tylko do liczby, rodzajów niepełnosprawności, ale i głównych charakterystyk społeczno-demograficznych. Na wyniki spisu z 2011 r. trzeba było bardzo długo czekać (nadal czeka się – brak m.in. informacji o rodzinach) i okazało się, że te publikowane są niepełne oraz ciągle jeszcze przetwarzane i, co znamienne, nie dotyczą ogółu osób niepełnosprawnych. Długi czas oczekiwania na dane wynika z prowadzenia badań tzw. metodą mieszaną i związanych z tym trudności w scaleniu różnych zbiorów danych. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności – ze względu na specyfikę i wrażliwość tematu. Tak więc, według informacji GUS, prawie 1,5 mln osób odmówiło udzielenia odpowiedzi. Wystąpiły poważne braki w odpowiedziach (ok. 1 940,2 tys.). GUS zapowiedział, iż nadal będą prowadzone pogłębione analizy, których celem będzie zmniejszenie liczby brakujących odpowiedzi, jednak liczba odmów nie ulegnie zmianie. Spis pokazuje wobec tego zaniżone odsetki osób niepełnosprawnych w relacji do ogólnej liczby ludności. Słowa kluczowe: spis powszechny, niepełnosprawność, rodzaje niepełnosprawności, cechy demograficzno-społeczne niepełnosprawnych
EN
Censuses are treated as one of the major sources of statistical information, as part of the core, so-called full relays of the knowledge about the society and its common, demographic and socio-economic features. The purpose of this article is therefore critical presentation of the most important information gained about persons with disabilities in the National Census of Population and Housing, 2011, relating not only to the number, types of disabilities, but the main socio-demographic characteristics as well. We had to wait for a long time for the results of the 2011 census (and we are still waiting – there are some missing data including information about families) and we found that ones that are published are incomplete and still being processed and, what significantly, they do not concern all persons with disabilities. Long waiting time for data results from the research condacted by so-called mixed method, and the related difficulties in merging the different data sets. Furthermore, in accordance with the Law of M arch, 4, 2010 on the national census of population and housing in 2011, responsing to the questions on disability was carried out on a voluntary basis – due to the specificity and sensitivity of the subject. Thus, according to Central Statistical Office (GUS), nearly 1.5 million people refused to give the answer. There were serious deficiencies in the responses (approximately 1 940,2 thous.). GUS announced that in-depth analysis which will aim to reduce the number of missing responses, will be continued, but the number of denials will not change. Therefore, the census shows underestimated percentages of persons with disabilities in relation to the total population.
Year
Issue
Pages
44-62
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
  • Uniwersytet Jagieloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae8daa38-e476-4dcf-a826-9c953a708995
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.