PL EN


2011 | 2(65) | 93-98
Article title

Praktyki badawcze obecne w badaniach nad procesami społeczno-kulturowego uczenia się dorosłych. Ujęcie krytyczne

Authors
Content
Title variants
EN
Research practices present in biographical research into socio-cultural processes of adult learning. A critical approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka przedstawia założenia badań biograficznych jako badań interpretatywnych w nawiązaniu do sposobu ich uprawiania we współczesnej andragogice. Twierdzi, iż stały się one popularne, ze względu na powszechne przekonanie, że nie trzeba posiadać wyrafinowanych kompetencji, by je uprawiać. Tymczasem zidentyfikowane przez Autorkę praktyki badawcze, które nazywa: wiernością procedurze, wyczarowywaniem wyników badań czy traktowaniem badań biograficznych jako dyskursywnych wymagają zaawansowanej wiedzy dotyczącej epistemologii oraz wysokiej świadomości metodologicznej.
EN
The author shows assumptions of biographical research as interpretative research with reference to the way it is conducted in modern andragogy. She states that it attracted general attention due to the popular belief that this kind of research does not require sophisticated competence. Meanwhile, research practices identified by the author, which she calls – faithfulness to the procedure, conjuring up research results or treating biographical research as discursive ones requires specialist knowledge of epistemology, as well as increased methodological awareness.
Year
Issue
Pages
93-98
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki Zakład Dydaktyki Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk, pedamj@univ.gda.pl
References
 • 1. Alheit P. (2006), Biografia i mentalność. Narracyjne badania relacji pokoleniowych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Czechach, „Teraźniejszość –Człowiek – Edukacja”, nr 3(35).
 • 2. Bron A. (2009), Biograficzność w badaniach edukacyjnych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 10.
 • 3. Bruner J. (1990), Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4.
 • 4. Burzyńska A. (2004), Kryteria narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, [w:] W. Bolecki, R. Nycz (red.), Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, Wyd. „Instytut Badań Literackich”, Warszawa .
 • 5. Dominice P. (2007), Historia życia jako nieustające wyzwanie w obszarze edukacji dorosłych, [w:] E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Narracja – Krytyka – Zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2007.
 • 6. Dominice P. (2006), Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
 • 7. Dybel P. (2004), Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • 8. Johnston R., Merrill B. (2005), From Old to new learning Identities: charting the change for non-traditional adult students in higher education, [w:] A. Bron, E.Kurantowicz, H.S. Olesen, L. West (red.), „Old “ and „New” worlds of adult learning, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • 9. Jurgiel A. (2009), Nakaz uczenia się przez całe życie – mantra współczesnych andragogów, [w:] M. Hurrło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.)., Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
 • 10. Ligus R.(2009), Biograficzna tożsamość nauczycieli. Historie z pogranicza, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • 11. Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • 12. Merrill B. (2001), Learning and teaching in universities: perspectives from adult learners and teachers, „Teaching in Higher Education”, Vol. 6, No 1.
 • 13. Miles M.B. (2000), A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo „TrnsHumana” Białystok.
 • 14. Nowak-Dziemianowicz M. (2002), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 15. Piekarski J. (2010), Kryteria waloryzacji praktyki badawczej – między inhibicją metodologiczną a permisywnym tolerantyzmem, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
 • 16. Reut M.(2010), Narracja i tożsamość. Pytanie o „ja” jako problem etyczny i pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • 17. Schutze F. (1997), Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywne, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • 18. Szahaj A. (1997), Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie”, nr 6.
 • 19. Szahaj A. (1999), Gonić harcowników, „Teksty Drugie”, nr 6(59).
 • 20. Tedder M., Biesta G. (2009), Uczenie się bez nauczania? Potencjał i ograniczenia biograficznego uczenia się dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2(46).
 • 21. Włodarek J., Ziółkowski M. (1990), Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii, M. Ziółkowski, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa– Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ae8ec707-be12-42a9-b791-753ef7f8deaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.