PL EN


2019 | 5 (51) | 407-425
Article title

An Implementation of the Constitutional Right to Review the Case Without Unreasonable Delay in Civil Proceedings

Content
Title variants
PL
Realizacja konstytucyjnego prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu cywilnym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
One aspect of the right to court is the right to have a case resolved within a reasonable time in proceedings that do not involve lengthiness. The purpose of the article is to present the problem related to the implementation of the Art. 45 paragraph 1 of the Constitution in civil procedure. The order to examine the case without undue delay is one of the procedural components of the constitutional right to court. The inability of the court to hear the case within a reasonable period of time weakens the efficiency of the courts and undermines trust in the state and its organs that safeguard compliance with the law. Getting a court trial quickly is in the direct interest of not only the parties to the proceedings but also the public interest. It is up to the court to ensure that procedural guarantees of proceedings are effective as quickly as possible and at the same time responding. The judgment of the European Court of Human Rights of May 16, 2019, unequivocally pointed to the violation by Poland of the right to a fair trial related to the length of court proceedings. The amendment to the civil procedure of July 4, 2019 may also not accelerate civil proceedings.
PL
Jednym z aspektów prawa do sądu jest prawo do uzyskania rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie, w postępowaniu, w którym nie będzie dochodziło do przewlekłości. Celem artykułu jest przedstawienie problemu związanego z realizacją art. 45 ust 1 Konstytucji w procedurze cywilnej. Nakaz rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jest jednym z proceduralnych komponentów konstytucyjnego prawa do sądu. Niemożność rozpoznania sprawy przez sąd w rozsądnym terminie prowadzi do osłabienia efektywności sądów oraz podważa zaufanie do państwa i jego organów, które stoją na straży przestrzegania prawa. Szybkie uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego leży w bezpośrednim interesie nie tylko stron postępowania, ale także interesie publicznym. Zapewnienie efektywnego możliwie jak najszybszego i jednoczenie respondującego gwarancje procesowe postępowania należy do sądu. Wyrok Europejskiego Trybunału Trybunale Praw Człowieka z 16 maja 2019 r. jednoznacznie wskazał na naruszenie przez Polskę prawa do rzetelnego procesu związanego z długością prowadzonych postępowań sądowych. Nowelizacja procedury cywilnej z 4 lipca 2019 r. najprawdopodobniej również może nie przyśpieszyć postępowania cywilnego.
Year
Issue
Pages
407-425
Physical description
Contributors
References
 • Bodio J., Komentarz do art. 6 k.p.c. [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1–729, ed. A. Jakubecki, Warsaw 2018, LEX No. 587290100.
 • Chmielarz-Grochal A., Bezpośrednie stosowanie art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” Konstytucyjne prawo do sądu w teorii i praktyce, ed. M. Kłopcka-Jasińska, 2016, No. 3(31).
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1997 No. 11–12.
 • Garlicki L., Implementacja orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ustawodawstwie krajowym (problemy przewlekłości postępowania), „Biuro Informacji Rady Europy. Biuletyn” 2002/1.
 • Giedroń K., Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwie sądowym, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66155/38_Konrad_Gieron.pdf. (20.05.2019).
 • Gonera K., Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, „Przegląd Sądowy” 2005, No. 11–12.
 • Grzegorczyk P., Weitz K., Komentarz do art. 45 Konstytucji RP, [in:] Konstytucja RP tom I Komentarz art. 1–86, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
 • Grzegorczyk P., Weitz K., Komentarz do art. 6 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, ed. T. Ereciński, Warsaw 2006, LEX No. 587584166.
 • Juchniewicz J., O granicach swobody ustawodawcy w kształtowaniu standardów prawa do sądu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” Konstytucyjne prawo do sądu w teorii i praktyce, ed. M. Kłopcka-Jasińska, 2016, No. 3(31).
 • Kłak Cz. P., Pojęcie przewlekłości postepowania sądowego, „Prokuratura i Prawo” 2008, No. 12.
 • Krzywonos A., Gołaczyński J., Prawo do sądu, [in:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, eds. B. Banaszak, A. Preisner, Warsaw 2002.
 • Kubiak A., Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.
 • Kurnicki Ł., Strukturalne przyczyny przewlekłości postępowań sądowych na przykładzie spraw cywilnych, „Krajowa Rada Sądownictwa Kwartalnik” 2016, No. 1.
 • Manowska M., Komentarz do art. 6 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. M. Manowska, Warsaw 2013.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Prawo do sądu (art. 41, 45, 77, 176, 177, 178), [in:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw 2009.
 • Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka – orzecznictwo, Tom I – Prawo do rzetelnego procesu sądowego, Cracov 2001.
 • Plebanek M.G., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warsaw 2012.
 • Redelbach A., Sądy a ochrona praw człowieka, Toruń 1999.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 45, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. L. Garlicki, Warsaw 2003.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 45 Konstytucji RP, [in:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, 2nd ed., eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Sieńko M., Komentarz do art. 232 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. M. Manowska, Warsaw 2013.
 • Taraszkiewicz M., Waldziński C.P., Zasada szybkości i efektywności postępowania cywilnego a nadużycie praw procesowych w zaskarżaniu orzeczeń, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Gubernaculum et Administratio” 2017, No. 2(16).
 • Tuleja P., Konstytucyjne gwarancje praw jednostki, [in:] Prawo konstytucyjne RP, ed. P. Sarnecki, Warsaw 2005.
 • Trzaskowski R., Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? Uwagi na marginesie art. 77 ust. 2 Konstytucji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, No. 2(14).
 • Zalizowski G., Prawo do sądu na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79173/01_G_Zalizowski_Prawo_do_sadu_na_tle_Konstytucji_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf (20.05.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aea252f2-263c-4f0f-9515-4b06509cb66b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.