PL EN


2015 | 40/2015 Turystyka. Marketing miejsc - teraźniejszość czy przyszłość? | 18-28
Article title

Międzynarodowy przemysł spotkań jako przykład działań na rzecz intensyfikacji wykorzystania przestrzeni turystycznej

Content
Title variants
EN
The International Industry of Meetings as an Example of Activities for Intensifying the Use of the Tourist Space
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
„Przestrzeń turystyczna” obejmuje coraz więcej zjawisk na globalnym rynku – pojawiają się nowe rodzaje turystyki czy działalności gospodarczej, które próbuje się dopasować do wcześniej określonych norm związanych z szeroko pojętym zjawiskiem. Jednym z takich elementów jest przemysł spotkań, który z punktu widzenia nauki nie doczekał się w Polsce wielu analiz i opracowań teoretycznych. Jednak organizacja kongresów, konferencji, podróży motywacyjnych czy korporacyjnych to działalność, która na świecie analizowana jest w sposób naukowy. Złożoność zjawiska oraz innowacyjność w Polsce dają podstawy do jego analizy pod kątem aktywności, które wpływają na intensyfikację wykorzystania przestrzeni turystycznej. Nowe formy uprawiania turystyki, specjalistyczne podejście do gościa biznesowego czy różnorodność infrastruktury wykorzystywanej dla celów organizacji spotkań biznesowych to tylko niektóre czynniki, na które warto zwrócić uwagę. Przedstawiona analiza ukazuje, w jaki sposób międzynarodowy przemysł spotkań wykorzystuje przestrzeń turystyczną, również na podstawie zmian pojawiających się w Polsce.
EN
The tourist space comprises more and more phenomena in the global market – there emerge new types of tourism or economic activity, which entities try to adjust to the earlier defined norms connected with the phenomenon in a broad sense. One of such elements is the industry of meetings which, from the point of view of science, has failed to encounter in Poland many analyses or theoretical treatises. However, organisation of congresses, conferences motivational or corporate trips is the activity which is world-wide analysed in the scientific manner. The phenomenon complexity and innovativeness in Poland provide the grounds for its analysis at an angle of activities that affect intensification of the tourist space usage. The new forms of practising tourism, specialist approach to the business guest or diversity of the infrastructure being used for the purposes of organisation of business meetings are only some of the factors deserving attention. The presented analysis shows how the international industry of meetings makes use of the tourist space, also based on the changes taking place in Poland.
References
 • Borodako K., Niemczyk A., Berbeka J., Seweryn R. (2014), Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Butowski L. (2011), Turystyka jako dyscyplina nauki, „Turyzm”, nr 21/1-2.
 • Celuch K., Dziedzic E. (2013), Raport Przemysł spotkańi wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Celuch K. (2005), Turystyka biznesowa. Produkt i promocja, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Warszawa.
 • Celuch K., Siemiński J. (2009), Kształcenie następnego pokolenia profesjonalistów w branży turystyki biznesowej: problemy i rozwiązania, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 • Convention Industry Council (2005), The glossary of the meetings, conventions and exhibitions industry, APEX Industry Glossary, Alexandria.
 • Davidson R., Cope B. (2003), Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel, Pearson Education, Harlow.
 • Ford R.C., Peeper W.C. (2008), Managing Destination Marketing Organizations. The tasks, roles and responsibilities of the Convention & Visitors Bureau Executive, ForPer Publications in Orlando, Florida.
 • Gaworecki W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2000), Geografia turyzymu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2011), Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), (w:) Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp z o.o., Warszawa.
 • Kozak M. (2011), Przestrzeńmetropolitalna jako współczesne eksperymentatorium turystyki, (w:) Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), Przestrzeńturystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp z o.o., Warszawa.
 • Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem (2011), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Meeting Professionals International (2013), FutureWatch, MPI Foundation.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak S. (2013), Struktura finansowania działalności Lokalnych Organizacji Turystycznych, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 304.
 • Nowak S., Ulfik A., Halemba P. (2012), Wpływ działalności lokalnych organizacji turystycznych na rozwój branży turystycznej w regionie, „Logistyka”, nr 3.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (1995), Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa.
 • UNWTO (2006), Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing a Tourism Satellite Account, Madrid.
 • Walas B. i in. (2012), Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, Wydawnictwo POT, Warszawa.
 • Wallace E. (2008), The Convention Industry Council Manual, Convention Industry Council, Washington.
 • Włodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zmyślony P. (2013), Internacjonalizacja zarządzania funkcjąturystycznąw dużym mieście, „Prace Geograficzne”, Tom 134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aec524ea-761e-40bd-906d-736b79be9d7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.