Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107(163) | 39-69

Article title

Postrzeganie kompetencji specjalistów rachunkowości zarządczej w kontekście zmian otoczenia biznesowego przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Perception of the competences of management accounting specialists in the context of changes in the business environment of enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie zakresu cech osobowości oraz umiejętności, jakie posiadają specjaliści rachunkowości zarządczej zatrudnieni w przedsiębiorstwach w Polsce. Poprzez porównanie uzyskanych wyników z rezultatami analogicznego badania z 2015 roku, artykuł ten ma także na celu przedstawienie kierunku zmian w zakresie kompetencji wymaganych od controllerów w organizacjach w Polsce. Dla realizacji celu badawczego przeprowadzone zostało badanie przy użyciu kwestionariusza ankiety. Do analizy wykorzystano 143 poprawnie wypełnione kwestionariusze. Wyniki badania wskazują, że do najistot-niejszych cech osobowości i umiejętności, jakie powinien posiadać specjalista rachunkowości zarządczej, należą zaangażowanie, uczciwość i obiektywność oraz umiejętności analityczne. Wśród wymagań doty-czących przygotowania zawodowego największe znaczenie przypisano znajomości narzędzi informa-tycznych, wiedzy o rachunkowości zarządczej oraz szerokiemu rozumieniu biznesu. Porównanie wyników aktualnego badania z wnioskami badania z 2015 roku pozwala na stwierdzenie, że zmiany w zakresie kompetencji controllerów zatrudnionych w przedsiębiorstwach w Polsce w dużej mierze podążają zgodnie za światowym trendem wynikającym z ewolucji otoczenia biznesowego organizacji.
EN
The purpose of the paper is to determine the scope of personal qualities and professional skills of man-agement accounting specialists in enterprises in Poland. By comparing the results obtained with the results of an analogous survey from 2015, this paper also aims to present the direction of changes in terms of competences required from controllers in organizations in Poland. To achieve the research ob-jective, a study was conducted using a questionnaire. 143 correctly completed questionnaires were used for the analysis. The results of the study indicate that the most important personal qualities that a man-agement accounting specialist should have include commitment, integrity and objectivity, and analytical skills. Among the requirements for professional preparation, the most important was the knowledge of IT tools, knowledge of management accounting and the broad understanding of business. Comparison of the results of the current survey with the conclusions of the 2015 survey allows to state that changes in the scope of competences of controllers employed in enterprises in Poland largely follow the global trend resulting from the evolution of the organization's business environment.

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-aec5e28d-39bd-4775-8e05-9bff6ba09908
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.