Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 35 | 199-206

Article title

Młoda Polska, codzienność i Norwid

Title variants

EN
Young Poland, everyday life and Norwid

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Książka Radosława Okulicz-Kozaryna Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013) jest w tej recenzji rozpatrywana i omawiana jako pewien rodzaj oryginalnej syntezy epoki, która przede wszystkim koncentruje uwagę na płynnych cezurach Młodej Polski, co zwłaszcza odnosi się do jej początków. Ważny z punktu widzenia badań norwidologicznych okazał się pomieszczony w tej książce szkic o poezji Aleksandra Szczęsnego, traktowanego tu jako „późny wnuk” Cypriana Norwida. Cichym bohaterem niemal wszystkich pomieszczonych tu opowieści o Młodej Polsce jest Baudelaire. Książka napisana jest w duchu korespondencji sztuk – refleksja o literaturze splata się z przemyśleniami na temat malarstwa epoki; autor wyczarowuje aurę młodopolskiego „tu i teraz”, odtwarza klimat tamtej artystycznej codzienności.
EN
The book by Radosław Okulicz-Kozaryna entitled Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce [The year 1894 and other sketches on Young Poland] (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013) is analysed in this review as some sort of original synthesis of the epoch, which primarily focuses on the fuzzy turning points of Young Poland, in particular in regard to its beginnings. The sketch on the poetry by Aleksander Szczęsny, treated here as a “late grandson” of Cyprian Norwid, also included in this book, turned out to be important from the perspective of Norwid Studies. The quiet hero of almost all the stories about the Young Poland included here is Baudelaire. The book is written in the spirit of correlation between the arts – reflection on literature is intertwined with thoughts on painting of the epoch. The author evokes the aura of Young Poland’s “here and now”, he recreates the atmosphere of that artistic everyday life.

Year

Volume

35

Pages

199-206

Physical description

Contributors

  • Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

References

  • Buś M., Młodopolski Norwid – „legenda” czy „zagadnienie kultury”?, [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995.
  • Kasperski E., Pseudo-Norwid, czyli co się komu podoba, „Studia Norwidiana” 32(2014).
  • Królikiewicz G., Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993.
  • Okulicz-Kozaryn R., Aleksander Szczęsny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLVIII, Kraków 2011.
  • Rzońca W., Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2013.
  • Szczęsny A., Poezje wybrane, oprac. R. Okulicz-Kozaryn, M. Ignaszak, Kraków 2000.
  • Wierzchosławski P., Norwid odczytywany przez Brzozowskiego: „Cyprian Norwid. Próba” oraz „testament Cypriana Norwida”, [w:] Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Studia z dziejów literatury i kultury, red. B. Sienkiewicz, B. Judkowiak, Poznań 1991, s. 190-191.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-aec99410-b583-4dfa-9658-46a4b149c24c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.