PL EN


Journal
2014 | 94 | 3 | 250-264
Article title

Skarbnica leksyki staropolskiej

Title variants
EN
Treasury of Old Polish vocabulary
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest informacją o wykonywanym w latach 20092012 w Instytucie Języka Polskiego PAN pod kierownictwem Ewy Deptuchowej projekcie grantowym pt. Skarbnica leksyki staropolskiej. Uczestnicy projektu, L. Szelachowska–Winiarzowa, Z. Wanicowa, F. Wysocka, W. Twardzik i M. Frodyma zajmowali się opracowaniem wybranych kategorii semantycznych (słownictwo przyrodnicze, prawne, religijne) i funkcji składniowych wyrazów synsemantycznych oraz odczytaniem kontekstów z rękopisów łacińskich zawierających polskie glosy. Po przedstawieniu przez E. Deptuchową informacji na temat założeń i celu projektu oraz zasad jego realizacji i wyników poszczególni uczestnicy omawiają najważniejsze problemy wykonywanego zadania. M. Frodyma przedstawia wyrazy z zakresu religii i teologii, które zostały zanotowane po raz pierwszy lub są znane ze Słownika staropolskiego, ich nowe warianty fonetyczne czy nowe formy fleksyjne, znaczenia, frazeologizmy i poświadczenia starsze od zarejestrowanych w Słowniku. L. Szelachowska–Winiarzowa, zajmująca się nazwami przyrodniczymi, opisuje drogę dochodzenia do ustalenia właściwej postaci hasła i znaczenia kilku spośród wielu wyrazów. Z. Wanicowa przybliża metodę opracowywania materiału z zakresu słownictwa prawnego, podkreślając dużą liczbę hapaksów i zapożyczeń, zwłaszcza z języka niemieckiego. F. Wysocka pisze o trudnościach w pracy paleografa i znaczeniu właściwego odczytania polskich glos w łacińskich rękopisach. Niektóre z przedstawianych przez wykonawców przykłady zostały zilustrowane fotografiami rękopisów.
EN
The paper provides information about the grant project titled “Treasury of the Old Polish Lexis” directed by Ewa Deptuchowa in the Institute of Polish Language of the Polish Academy of Sciences in years 2009-2012. Contractors in the project: L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wanicowa, F. Wysocka, W. Twardzik i M. Frodyma worked on selected semantic categories (natural sciences, legal, religious vocabulary) and on syntactical function of synsemantic words and on interpretations of contexts from Latin manuscripts that include Polish glosses. After presentation of goals of the project, of the methodology of their accomplishment and of the results by Ewa Deptuchowa, individual participants provide descriptions of major issues in the realized project tasks. M. Frodyma presents words in the field of religion and theology, which were noted for the first time and those that were known from the Old Polish Dictionary, but were characterized by new phonetical variants or new inflexion forms, meanings, idioms and proofs older from registered in the Old Polish Dictionary. L. Szelachowska-Winiarzowa, who is specializing in natural sciences names, describes the methodology to establish correct forms of dictionary articles and meanings of several among many words. Z. Wanicowa introduces the methodology of working on the material in the field of legal language, highlighting a large number of hapax legomena and borrowings, especially from German. F. Wysocka writes about the difficulties of the work of a palaeographist and meanings of the correct interpretation of Polish glosses in Latin manuscripts. Some of the presented examples have been illustrated with photographs of the manuscripts.
Journal
Year
Volume
94
Issue
3
Pages
250-264
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aed3b2e7-b6ef-4cb6-866d-e5bdfa8eeab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.