PL EN


2014 | 7 | 4(25) | 81-98
Article title

Bezpieczeństwo jako płaszczyzna współpracy euroregionalnej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W warunkach pogłębiającej się integracji europejskiej współpraca zagraniczna samorządów, w tym współpraca transgraniczna, ulega intensyfikacji i obejmuje coraz więcej dziedzin. Współpraca euroregionalna jako szczególna forma współpracy transgranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa ma swoją długą historię na wielu granicach Unii Europejskiej. Pojawia się coraz więcej inicjatyw transgranicznych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – przede wszystkim w ramach przedsięwzięć organizacyjnych, w mniejszym stopniu logistycznych i finansowych. Celem artykułu jest ukazanie bezpieczeństwa jako dziedziny współpracy euroregionalnej. Punktem wyjścia jest ukazanie pojęć i dziedzin współpracy euroregionalnej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. Celowe wydawało się wzbogacenie przedmiotu badań o przegląd aktualnych uwarunkowań i efektów współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza wykazała, że dotychczasowe efekty świadczą o intensyfikacji tej płaszczyzny transgranicznego współdziałania.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Banaszak S., Wilczyńska D. (red.), Euroregiony na granicach Polski 2007. Wrocław 2007
 • Borys T., Panasiewicz Z., Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – podstawowe informacje. Warszawa-Jelenia Góra 1994
 • Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce 2011
 • Cieślarczyk M., Współczesne rozumienie bezpieczeństwa.(w:) B. Wiśniewski (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Szczytno 2011
 • Cooperation in the European mountains 1: The Alps. Cambridge 1999
 • Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Warszawa 2004
 • Cziomer E., Wielostronna współpraca regionalna i przygraniczna jako czynnik kształtowania jedności europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1992, z. 1, t. 54
 • Ekstowicz B., Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania europejskich funduszy strukturalnych w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Toruń 2010
 • Gruszczak A., Współpraca transgraniczna organów ścigania w Unii Europejskiej. (w:) M. Zdanowicz (red.), Bezpieczni w Europie. Białystok 2007
 • http://archiwum.pomerania.org.pl/stowarzyszenieb4.php (pobrano 2.06.2014 r.)
 • http://euroregionbug.pl/content/view/30/2/1/2/ (pobrano 2.06.2014 r.)
 • http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=52 (pobrano 4.06.2014 r.)
 • http://www.policja.pl/portal/pol/1/71059/ (pobrano 7.06.2014 r.)
 • Kaczmarek W., Prolegomena do bezpieczeństwa publicznego. (w:) I. Dziubek (red.), Bezpieczeństwo publiczne w rejonie zurbanizowanym. Kalisz 2010
 • Kessler M., Laboratorium integracji europejskiej. Euroregiony. Bonn 1999
 • König F., ARGE-ALP – Wspólnota Robocza ds. Alp. (w:) M. Zalewska-Zemła (red.), Euroregiony. Gliwice 1993
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz.483 z późn. zm.).
 • Kosiedowski W., Słowińska B., Wstępna ocena warunków i możliwości współpracy trasngranicznej we wschodniej Polsce. (w:) C. Brzeziński (red.), Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej. Łódź 2007
 • Kunikowski J., Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa. (w:) W. J. Maliszewski (red.), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych. Bydgoszcz 2005
 • Leibenath M., Europeanisation of Cross-border Governance? A Case Study on the Cause, Form and Consequences of a Co-operation Project in the German-Polish-Czech Border Triangle, „Space and Polity”, 2007, vol. 11, nr 2
 • Ładysz J., Ładysz I., Zarządzanie kryzysowe jako dziedzina współpracy transgranicznej, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 2010, nr 3
 • Małecka E. (red.), Euroregiony na granicach Polski 2003. Wrocław 2004
 • Michałowska G. (red.), Mały słownik międzynarodowy. Warszawa 1996
 • Migalski M., Olszowski D., Euroregiony jako podmioty wpływające na politykę lokalną. (w:) E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty. Toruń 2008
 • na politykę lokalną. (w:) E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty. Toruń 2008
 • Musiał-Karg M., Współpraca transgraniczna w Europie na przykładzie doświadczeń regionów i miast przygranicznych. (w:) J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz (red.), Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich. Poznań 2010
 • Orłowska-Bednarz M., Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego. (w:) M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka (red.), Europa regionów. Toruń 2011
 • Peková J., Zapletalová J. (red.), Euroregiony, státní správa a samospráva. Praha 2005
 • Persz T. (red.), Euroregion „Pomerania”. Szczecin 1996
 • Petelczyc O. (red.), Raport z realizacji Funduszu Małych Projektów Phare CBC w Euroregionie „Pomerania”. Szczecin 2003
 • Price M., Towards cooperation across mountain frontiers: The Alpine Convention, “European Environment”, 1999, vol. 9, nr 3
 • Przybyła Z., Euroregiony w Polsce. (w:) T. Borys, Z. Panasiewicz (red.), Metodyczne i praktyczne problemy statystyki euroregionów. Warszawa-Jelenia Góra 1994
 • Przybyła Z., Problemy współpracy ekonomicznej regionów przygranicznych (na przykładzie Euroregionu „Nysa”). Wrocław 1995
 • Rapacz A., Cele, organizacja i zasady funkcjonowania Euroregionu „Nysa”. (w:) A. Rapacz (red.), Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie „Nysa” w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Wrocław 2004
 • Sienkiewicz-Małyjurek K., Niczyporuk Z., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki. Gliwice 2011
 • Szmyd Z., Białoruś. (w:) K. Szczepanik (red.), Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008. Warszawa 2011
 • Tiszczenko O., Trojan S., Wpływ procesów demokratyzacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej na współpracę trans graniczną. (w:) M. Malikowski, D. Wojakowski (red.), Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych. Kraków 2005
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz.1009 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 89, poz. 590).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz.1953 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz.1950 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aefff29e-c57c-4f3d-9181-a9c508a5ecd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.