PL EN


2016 | 48 | 155-169
Article title

Krytyka modeli statycznej równowagi – perspektywa postklasyczna

Authors
Content
Title variants
EN
Critique of the Equilibrium Models – Postclassical Perspective
RU
Критика модели статического равновесия – постклассическая перспектива
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odkąd teoria ekonomii stała się matematycznym opisem procesów społecznych, dysponujemy zasadniczo dwoma metodami badawczymi. Neoklasyczny (ortodoksyjny) paradygmat jest oparty na modelu wymiany i analizie marginalnej. Ponieważ zakres i głębokość spojrzenia jest w ten sposób ograniczona, niewiele więcej można zbadać niż warunki statycznej równowagi, wynikające z rzadkości i skali potrzeb. Modele te nie opisują jednak zachowań społecznych, lecz jednostkowe, ponieważ oparte są na indywidualizmie metodologicznym, tj. na modelu Robinsona Crusoe. Pojawienie się drugiej osoby powoduje, że kształt krzywej popytu się zmienia. Teoria doskonałej konkurencji także jest problematyczna, ponieważ popyt, z jakim styka się pojedyncza firma jest niespójny z malejącą funkcją popytu rynkowego. Strona podażowa tej teorii stwarza podobne problemy ze względu na brak realistycznego ujęcia procesów produkcji i podziału. Zatem społeczne treści ekonomii są tutaj niejasne. Paradygmat postklasyczny ma swe źródła w klasycznej, angielskiej ekonomii politycznej i składa się z marksowskiej, kaleckistowskiej, sraffiańskiej i postkeynesowskiej (robinsonowskiej i kaldoriańskiej) metody analizy. Gospodarka opisywana jest jako ruch okrężny produkcji i konsumpcji czy też jako ciągły proces reprodukcji. Znakiem rozpoznawczym jest teoria podziału, która jest niezbędna do wyjaśnienia teorii wartości i wzrostu. Podczas gdy neoklasyczne modele nie pozwalają znaleźć odpowiedzi na problemy ostatniego kryzysu/recesji, inspiracją dla działań politycznych była najwyraźniej teoria postkeynesowska, zgodnie z którą deficyt budżetowy (w połączeniu z odpowiednimi podatkami) oraz niskie stopy procentowe (również wtedy, gdy prowadzą do inflacji i spadku realnych odsetek) są skutecznymi narzędziami polityki makroekonomicznej.
EN
Since the economic theory became a mathematical description of social behavior, there are essentially two ways of thinking. The neoclassical or orthodox paradigm is based on exchange model and marginal analysis. Because the range and depth of insights is limited, nothing more is possible to investigate, than the conditions of steady-state equilibrium (general or partial), namely the scarcity and the pattern of needs. This market models are indeed not social, because the Law of Demand is based on methodological individualism i.e. on a behavior of Robinson Crusoe. In a model of two-person economy the demand function is not “well-behaved”. The theory of perfect competition is also problematic, because the demand for the products of individual firm (as a horizontal line) is inconsistent with the downward sloped market demand line. The supply side of this theory raise similar objections. Hence, the social substance of economic processes is obscure. Postclassical paradigm – rooted in classical, English political economy – consist of marxian, kaleckian, sraffian and postkeynesian (robinsonian and kaldorian) way of thinking and is aimed at explaining the dynamic processes. The economy is treated as a circular flow of production and consumption or as a continuous extended reproduction. The earmark is the theory of distribution as an element of the theory of value (price) and growth. While the neoclassical models lack the answer to the problem of the recent crisis/recession, the inspiration for a policy makers was most probably postkeynesian theory.
Year
Volume
48
Pages
155-169
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska, m.holko@ans.pw.edu.pl
References
 • Ackerman F., Nadal A., 2004, The Flawed Foundations of General Equilibrium. Critical essays on economic theory, Routledge, London, New York.
 • Arestis P., Mihailov A., 2009, Flexible rules cum constrained discretion: a new consensus in monetary policy, “Economic Issues”, No. 14(2), s. 27–54.
 • Arnsperger Ch.,Varoufakis Y., 2006, What Is Neoclassical Economics?, ”Panoeconomicus“ Vol. 53, Issue 1, s. 5–18, http://dx.doi.org/10.2298/PAN0601005A.
 • Bhaduri A., Łaski K., Riese M., 2010, Making sense of the AD-AD model [w:] A. Bhaduri, Macroeconomic Theory and Policy. Critical Essays on the Dynamics of Capitalism, Setu Prakashani (Indie), s. 17–33.
 • Bhaduri A., Marglin S., 1990, Unemployment and the Real Wage: The Economic Basis of Contesting Political Ideologies, „Cambridge Journal of Economics”, No. 4(14), s. 375–393.
 • Bhaduri A., 1994, Makroekonomiczna teoria dynamiki produkcji towarowej, WN PWN, Warszawa.
 • Blaug M., 1994, Teoria ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Carlin W., Soskice D., 2005, The 3-Equation New Keynesian Model – A Graphical Exposition, University College London Discussion Paper 05-03, http://dx.doi.org/ 10.2202/1534-6005.1299.
 • Cesaratto S., 1999, Savings and economic growth in neoclassical theory, “Cambridge Journal of Economics”, No. 23, s. 771–793.
 • Ciccone R., 1999, Classical and neoclassical short-run prices. A comparative analysis of their intended empirical content [w:] Value, Distribution and Capital, red. G Mongiovi, F. Petri, Routledge, London, New York.
 • Dobb M., 1959, Teoria ekonomii a socjalizm, PWN, Warszawa.
 • Dobb M., 1976, Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa.
 • Duménil G., Lèvi D., 1999, Being Keynesian in the short term and classical in the long term: The traverse to classical long-term equilibrium, “The Manchester School”, No. 67(6).
 • Eatwell J., Milgate M., 1999, Some deficiencies of Walrasian intertemporal general equilibrium [w:] Value, Distribution and Capital, red. G Mongiovi, F. Petri, Routledge, London, New York.
 • Economics 2014 , Education and Unlearning: Economics Education at the University of Manchester, Post-Crash Economics Society at the University of Manchester, April, http://www.post-crasheconomics.com/download/778/.
 • Garegnani P., 2009, On Some Missing Equations in Contemporary Treatments of Intertemporal General Equilibrium, Centro di Ricerche e Documentatione “Piero Sraffa, Quaderno di Ricerca” n. 7.
 • Garegnani P., 2013, On the Present State of the Capital Controversy [w:] Sraffa and the Reconstruction of Economic Theory: Volume One, Theories of Value and Distribu-tion, red. E.Levrero, A. Palumbo, A. Stirati, Palgrave Macmillan.
 • Goodfriend M., King R., 1997, The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, “NBER Macroeconomics Annual”, Vol. 12, http://dx.doi. org/10.1086/654336.
 • Hagemajer H., 1975, Przedmowa do wydania polskiego [w:] J. Hicks, Wartość i kapitał, PWN, Warszawa.
 • Hansen B., 1976, Przegląd systemów równowagi ogólnej, PWN, Warszawa.
 • Hein E., Stockhammer E., 2010, Macroeconomic policy mix, employment and inflation in a Post-Keynesian alternative to the New Consensus Model, “Review of Political Economy” Vol. 22, Issue 3, 2010, http://dx.doi.org/10.1080/09538259.2010. 491283.
 • Hicks J., 1973, Capital and Time: A Neo-Austrian Theory, Oxford: Clarendon Press, dx.doi.org/10.1093/0198772866.001.0001.
 • Kaldor N., 1971, Eseje z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa, http://dx.doi.org/10.2307/2296292.
 • Kalecki M., 1980, Teoria dynamiki gospodarczej [w:] M. Kalecki, Dzieła, t. 2, red. J. Osiatyński, PWE, Warszawa.
 • Keen S., 2011, Debunking economics, Zed Books, London, New York.
 • Keen, Roubini and Baker win Revere Award for Economics, https://rwer.wordpress. com/2010/05/13/keen-roubini-and-baker-win-revere-award-for-economics-2/.
 • Keynes J., 1985, Ogólna teoria zatrudnienia, pieniądza i procentu, PWN, Warszawa.
 • Kornai J., 1977, Anti-equilibrium, PWN, Warszawa.
 • Kriesler P., Nevile J., 2002, IS–LM and macroeconomics after Keynes [w:] Money, Macroeconomics And Keynes, red. Ph. Arestis, M. Desai, S. Dow, Routledge, London, New York, http://dx.doi.org/10.4324/9780203467473.
 • Krugman P., 2009, How Did Economists Get It So Wrong?, http://www.nytimes.com/ 2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=0.
 • Kurz H.D., Salvadori N., 1998, What is New in the 'New' Theories of Economic Growth? Or: Old Wine in New Goatskins [w:] Growth and Development: Theories, Empirical Evidence and Policy Issues, red. F. Coricelli, M. Di Matteo, F.H. Hahn, Macmillan, London.
 • Lavoie M., 1998, The neo-pasinetti theorem in Cambridge and kaleckian models of growth and distribution, “Eastern Economic Journal”, Vol. 24, No. 4, Fall.
 • Lavoie M., 2003, Kaleckian Effective Demand and Sraffian Normal Price: Towards a Reconciliation, “Review of Political Economy”, Vol. 15, No. 1, s. 53–74, http://dx.doi.org/10.1080/09538250308443.
 • Lucas R., 2014, Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, CH Beck, Warszawa.
 • Nicola P., 2002, Non-competitive general equilibrium in a dynamic perspective [w:] Competing Economic Theories, red. S. Nisticó, D. Tosato, Routledge, London, New York, http://dx.doi.org/10.4324/9780203471593.
 • Osiatyński J., 1978, Kapitał, podział, wartość, PWN, Warszawa.
 • Panico C., 1999, The government sector in the post-Keynesian theory of growth and personal distribution [w:] Distribution and Capital Essays in honour of Pierangelo Garegnani, red. G. Mongiovi, F. Petri, Routledge, London, New York.
 • Pasinetti L., Spaventa L., 1967, Ku przezwyciężeniu modeli agregatowych w teorii wzrostu gospodarczego [w:] Problemy teorii ekonomii i wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Pasinetti L., 2000, Critique of the Neoclassical theory of growth and distribution, “BNL Quarterly Review” No. 215, December.
 • Pasinetti L., 2005, The Cambridge School of Keynesian Economics, “Cambridge Journal of Economics”, No. 29, http://dx.doi.org/10.1093/cje/bei073.
 • Pasinetti L., 1967, Wahania cykliczne a wzrost gospodarczy [w:] Problemy teorii ekonomii i wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Pasinetti L., 1974, Growth and income Distribution. Essays in Economic Theory, Cambridge University Press, New York.
 • Pasinetti L., 1981, Structural Change and Economic Growth, Cambridge University Press, New York.
 • Pasinetti L., 1993, Structural economic dynamics: a theory of the economic consequences of human learning, Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/ CBO9780511551444.
 • Petri F., 2000, The “Sraffian” Critique Of General Equilibrium Theory, And The Classical-Keynesian Alternative, “SSRN Electronic Journal”, http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.1113189.
 • Petri F., 2009, On The Recent Debate On Capital Theory And General Equilibrium, Contribution to the Festschrift in honour of Prof. Bertram Schefold, August.
 • Post-Autistic Economics Movement, http://www.paecon.net/PAEmovementindex1.htm
 • Rebelo S., 1991, Long-run policy analysis and long-run growth, “Journal of Political Economy”, Vol. 99, http://dx.doi.org/10.1086/261764.
 • Rizvi A., 2006, The Sonnenschein-Mantel-Debreu Results after Thirty Years, “History of Political Economy” Vol. 38, Suppl 1, http://dx.doi.org/10.1215/00182702-2005-024.
 • Romer P., 1986, Increasing returns and long-run growth, “Journal of Political Economy”, No. 94(5), http://dx.doi.org/10.1086/261420.
 • Romer P., 1990, Endogenous Technical Change, „Journal of Political Economy”, No. 98(5,Oct.), S71–S102, http://dx.doi.org/10.1086/261725.
 • Samuelson P., 1966, A Summing Up, “The Quarterly Journal of Economics” Vol. 80, No. 4 (Nov.), pp. 568–583, http://dx.doi.org/10.2307/1882916.
 • Schumpeter J.A., 2006, History Of Economic Analysis, Routledge, London, New York.
 • Sieriebriakow B., 1977, Teorie równowagi gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Solow R., 1967, Teoria kapitału i stopa przychodu, PWN, Warszawa.
 • Sraffa P., 1926, The Laws of Returns under Competition Conditions, „Economic Journal”, Vol. 36, No. 144 (Dec.), s. 535–550.
 • Sraffa P., 1925, On the relations between cost and quantity produced [w:] L.L. Pasinetti (ed.), 1998, Italian Economic Papers, vol. III, s. 323–63; Oxford University Press.
 • Sraffa P., 1965, Produkcja towarów za pomocą towarów, PWN, Warszawa.
 • Stelmach J., 2011, The financial crisis and DSGE models. A critical evaluation, “Ekonomia = Economics”, No. 2 (14), s. 68–77.
 • Szymborska H., Toporowski J., 2015, ‘Dr Kalecki’ on Mr Keynes [w:] J. Toporowski, Ł. Mamica (ed.), Michał Kalecki in the 21st Century, Palgrave Macmillan.
 • Tosato D., 2002, Models of monopolistic competition and general equilibrium theory [w:] Competing Economic Theories, red. S. Nisticó, D. Tosato, Routledge, London, New York, dx.doi.org/10.4324/9780203471593.
 • Woodford M., 2009, Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis, “American Economic Journal: Macroeconomics” Vol. 1, No. 1 (January). http://dx.doi.org/10.1257/mac .1.1.267.
 • Yonay Y., 1994, When Black Boxes Clash: Competing Ideas of What Science Is in Economics, 1924–39, “ Social Studies of Science”, Vol. 24, No. 1 (Feb.).
 • Young A., 1928, Increasing Returns and Economic Progress, “The Economic Journal”, Vol. 38, No. 152, Dec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af03674b-da5f-440b-9acc-482dbf7794ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.