PL EN


2014 | 1(24) | 103-112
Article title

Nieruchomości i budownictwo – związki międzygałęziowe

Content
Title variants
EN
Real estate and construction – compounds intermodal
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stworzona przez Wassilija Leontiefa na początku XX wieku macierz działów i gałęzi gospodarki narodowej stała się w ciągu tego stulecia ciekawym i ważnym narzędziem ekonomicznym. Przyjęła ją większość krajów, także Polska, gdzie została nazwana przez Oskara Langego metodą międzygałęziowych przepływów produkcji. Jest ona tym doskonalsza, im więcej działów i gałęzi zostaje w takim bilansie narodowym wzajemnie skrzyżowanych. Ostatnio Eurostat opublikował dla 27 krajów Unii Europejskiej takie macierze o pojemności 60 x 60. Wśród nich wyodrębnione są działy „obsługa nieruchomości” (real estate services) oraz „budownictwo” (construction and construction works). Zaistniała zatem możliwość porównania struktur tych zbliżonych do siebie działów, jak również związku tych działów z całą gospodarką narodową poszczególnych krajów. Taki cel nakreślono w niniejszym studium, opierając się na danych Eurostatu za lata 1995–2010. Prezentując dostępne dane, można spodziewać się potwierdzenia znanych stwierdzeń Leontiefa, że kraje o podobnym poziomie rozwoju charakteryzują się podobnymi współczynnikami macierzy w ciągu dekady. Analiza macierzy wybranych działów pozwoli specjalistom od budownictwa i nieruchomości lepiej poznać i zrozumieć znaczenie gospodarcze ich domen. Tradycyjna statystyka bowiem nie dostarczyła dotąd tak wnikliwych dowodów ich funkcjonowania.
EN
Developed by Wassily Leontief in the early twentieth century matrix of sectors and branches of the national economy has become over the centuries, an interesting and important economic tool. It was taken by most of the countries, including Poland where it was named by Oskar Lange as a method of betweenbranches production flow. It is the more perfect, the more divisions and branches are crossed at the national balance. Recently the Eurostat has published for the 27 European Union countries such arrays with a capacity of 60 x 60. Among them, there are separate sections: "real estate services" and "construction and construction works". It has therefore, become an opportunity to compare the structures of these similar departments, as well as the relationships between these sections and the entire national economy of each country. Such an objective outlined in this study is based on Eurostat data for the years 1995–2010. Presenting the available data it can be expected to confirm the well-known statements of W. Leontief, that countries with similar levels of development have similar coefficients of the matrix in a decade. The matrix analysis of chosen branches allows the construction and real estate activists better know and understand the economic meaning of their domains. The traditional statistics however, does not bring such a clear evidence of their functioning.
Year
Issue
Pages
103-112
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14 33-100 Tarnów, leszek.kalkowski@mwse.edu.pl
References
  • Eurostat (2014). Statistics. Economy and finance. ESA 95 Supply Use and Input-Output tables. Access workbooks by country [online, dostęp: 2014-04-10]. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  • Kałkowski, L. (2006). Udział usług związanych z nieruchomościami w gospodarce narodowej. Świat Nieruchomości, 57‒58, 22‒26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af1921f9-7986-4168-9d9b-66861f351b76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.