PL EN


2015 | 4(27) | 293-308
Article title

Dyferencjacja Ja w pracy i zaangażowanie w pracę jako zmienne określające satysfakcję zawodową wśród pracowników usługowych

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation of self in job and work engagement as variables determining job satisfaction among social service job
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Job satisfaction is experience highly desirable by all people who carry out professional activities. While determining job satisfaction, we take into consideration such factors as job environment (e.g. pay, working hours, workload) and personal qualifications. This work focuses on personal qualifications. Level of the differentiation of self and job involvement were taken into account as two factors related to job satisfaction among people working in services. The research was conducted among 221 workers in service sector. There were such research tools as the Job Satisfaction Scale (SPP) by Zalewska (2003), The Differentiation of Self Inventory at Work (Cavaiola in 2012) and Ulrecht Work Engagement Scale (Schaufeli in 2002). Research findings indicate that individual interpersonal resources play a crucial role in job satisfaction. People who are satisfied with their job are more involved in it and they have a higher level of differentiation of self at work. Job satisfaction is explained by those factors of the differentiation of self which are interpersonal. The findings may serve to plan trainings for workers in service sector.
PL
Satysfakcja z wykonywanej pracy jest doświadczeniem pożądanym przez wszystkie osoby, które podejmują aktywność zawodową. Określając determinanty satysfakcji z pracy, zwraca się uwagę m.in. na środowisko pracy (np.: płaca, lic- zba godzin pracy, obciążenie itp.) oraz predyspozycje indywidualne. W niniejszej pracy skupiono się na predyspozycjach osobowych i wzięto pod uwagę poziom zróżnicowania Ja oraz zaangażowanie w pracę jako dwa czynniki związane z satysfakcją z pracy wśród osób wykonujących zawody usługowe. Badania zostały przeprowadzone wśród 221 pracowników sektora usługowego. W badaniach zostały wykorzystane narzędzia badawcze: Skala Satysfakcji z Pracy (SPP) Zalewskiej (2003), Inwentarz Dyferencjacji Ja w Pracy (Cavaiola i in., 2012), wykorzystana skala UWES – Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli i in., 2002). Uzyskane rezultaty badań pokazują, że znaczenie dla poczucia zadowolenia z pracy mają zasoby osobiste o charakterze interpersonalnym. Osoby zadowolone z pracy bardziej się w nią angażują oraz mają wyższy poziom dyferencjacji Ja w pracy. Satysfakcja z pracy jest wyjaśniana przez te czynniki dyferencjacji Ja, które mają interpersonalny charakter. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do projektowania szkoleń dla pracowników sektora usługowego.
Year
Issue
Pages
293-308
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Alarcon, G.M., Edwards, J.M. (2011). The Relationship of Engagement, Job Satisfaction and Turnover Intentions. „Stress and Health”, 27, s. 294–298.
 • Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Baka, Ł. (2012). Wymagania w pracy i w rodzinie a satysfakcja z pracy i satysfakcja z małżeństwa, mediująca rola konfliktów między pracą a rodziną. „Polskie Forum Psychologiczne”, 17(1), s. 171–186.
 • Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., Taris, T.W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. „Work and Stress”, 22, 3, s. 187–200.
 • Basińska, B.A. (2013). Emocje w miejscu w pracy w zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego. „Polskie Forum Psychologiczne”, 18(1), s. 81–92.
 • Beebe, R. (2007). Predicting burnout, conflict management style, and turnover among clergy. „Journal of Career Assessment”, s. 15, 257.
 • Beebe R., Frisch, N. (2009). Development of the Differentiation of Self and Role Inventory for Nurses (DSRI–RN): a tool to measure internal dimensions of workplace stress. „Nursing Outlook”, 57(5), s. 240–245.
 • Brunetto, Y., Teo, S., Shacklock, K. and Farr,-Wharton, R. (2012). Emotional intelligence, job satisfaction, well–being and engagement: explaining organisational commitment and turnover intentions in policing. „Human Resource Management Journal”, 22:4, s. 428–441.
 • Cavaiola, A.A., Peters, C., Hamdan, N., Lavender, N.J. (2012). Differentiation of Self and it relations to work stress and work satisfaction. „Journal of Psychological Issues in Organizational Culture”, 3(1), s. 7–20.
 • Chirkowska-Smolak, T. (2012). Psychologiczny model zaangażowania w pracę. Wydawnictwonaukowe UAM, Poznań.
 • Christian, M.S., Garza, A.S., Slaughter, J.E. (2011). Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance. „Personnel Psychology”, 64(1), s. 89–136.
 • Cortese, K.G. (2010). Determinants of nurses job satisfaction: the role of work–family conflict, job demand, emotional charge and social support. „Journal of Nursing Management”, 18, s. 35–43.
 • Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., Schaufeli, W.B. (2001). The job demands– resources model of burnout. „Journal of Applied Psychology”, 86(3), s. 499–512.
 • Giallonardo, L.M., Wong, C.A., Iwasiw, C.L. (2010). Authentic leadership of preceptors: predictor of new graduate nurses’ work engagement and job satisfaction. „Journal of Nursing Management”, 18, s. 993–1003.
 • Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work. Test of a new theory. „Organizational Behavior and Human Performance”, 16, s. 250–279.
 • Heller, D., Judge, T.A., Watson, D. (2002). The confounding role of personality and trait affectivity in the relationship between job and life satisfaction. „Journal of Organizational Behavior”, 23, s. 815–835.
 • Jaros, R., Zalewska, A. (2003). Reaktywność a zadowolenie z pracy. „Folia Psychologica”, 7, s. 63–75.
 • Judge, T.A., Heller, D., Klinger, R. (2008). The Dispositional Sources of Job Satisfaction: A Comparative Test. „Applied Psychology: an International Review”, 57(3), s. 361–372.
 • Kaleta, K. (2014). Marital satisfaction, differentiation of self and stress perceived by women. „Polskie Forum Psychologiczne”, 19(3), s. 325–339.
 • Knauth, D.G., Skowron, E.A., Escobar, M. (2006). Effect of differentiation of self on adolescent risk behavior: Test of the theoretical model. „Nursing Research”, 55, s. 336–345.
 • Lachowska, B. (2012). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców. „Psychologia Społeczna”, 7, 4(23), s. 353–371.
 • Mache, S., Vitzthum, K., Klapp, B.F., Danzer, G. (2014). Surgeons work engagement: Influencing factors and relations to job and life satisfaction. „The Surgeon”, 12, s. 181–190.
 • Mróz, J. (2014a). Dyferencjacja Ja w pracy a satysfakcja w pracy. Referat wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia w służbie rodziny. Gdańsk, 29–30.04.
 • Mróz, J. (2014b). Prężność i poczucie stresu a typy zachowań i przeżyć związanych z pracą wśród pielęgniarek. „Hygeia Public Health”, 49(4), s. 857–863.
 • Mróz, J., Kaleta, K. (w recenzjach). Personality and work functioning in service roles.
 • Mróz, J., Kaleta, K. (2014). Relacje w rodzinie a psychologiczne aspekty funkcjonowania w pracy. W: A. Margasiński (red.), Rodzina w ujęciu systemowym. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Murdock, N.L., Gore, P.A. (2004). Stress, coping, and differentiation of self: A test of Bowen theory. „Contemporary Family Therapy”, 26, s. 319–335. Orgambídez-Ramos, A., Borrego-Alés, Y., Mendoza-Sierra, I. (2014). Role stress and work engagement as antecedents of job satisfaction in Spanish workers. „Journal of Industrial Engineering and Management”, 7(1), s. 360–372.
 • Schaufelli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. „Journal of Happiness Studies”, 3, s. 71–92.
 • Skowron, E.A., Dendy, A.K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: relational correlates of effortful control. „Contemporary Family Therapy: An International Journal”, 26, s. 337–357.
 • Skowron, E.A., Friedlander, M.L. (1998). The Differentiation of Self Inventory: Development and initial validation. „Journal of Counseling Psychology”, 45, s. 235–246.
 • Skowron, E.A., Schmitt, T.A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI Fusion with Others subscale. „Journal of Marital and Family Therapy”, 29, s. 209–222.
 • Szabowska-Walaszczyk, A., Zawadzka, A.M., Wojtaś, M. (2011). Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera. „Psychologia Jakości Życia”, 10(1), s. 57–74.
 • Szejniuk, A. (2014). Równowaga praca – życie osobiste. „Journal of Modern Sience”, 21(2), s. 313–326.
 • Yalabik, Z.Y., Popaitoon, P., Chowne, J.A., Rayton, B.A. (2013). Work engagement as a mediator between employee attitudes and outcomes. „International Journal of Human Resource Management”, 24(14), s. 2799–2823.
 • Zalewska, A. (2003). Skala satysfakcji z pracy – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. „Folia Psychologica”, 7, s. 49–61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af1a42bd-c549-4105-a860-6f1212757cf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.