PL EN


2016 | 1 (65) | 161-172
Article title

Służebności w Hetmanacie

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
SERVITUDES IN COSSACK HETMANATE
RU
Сервитуты в Гетманщине
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z okresów historii narodu ukraińskiego jest okres Hetmańszczyzny, kiedy to naród ukraiński próbował wywalczyć niepodległość i oddzielić się od Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obowiązywały wówczas różne źródła prawa: Statut Litewski z 1588 roku, zbiory prawa magdeburskiego, akty prawne Hetmana, prawo ukraińskie zwyczajowe i prawodawstwo rosyjskie. Ze względu na brak jednolitości w uregulowaniu podobnych stosunków prawnych, nastąpiła potrzeba kodyfikacji prawa. Wynikiem pracy komisji był akt zatytułowany Prawa, według których sądzi się naród małorosyjski. Wśród służebności Prawa wskazują kilka służebności gruntowych i jedną osobistą - prawo użytkowania. Normy o prawie przejścia po cudzym gruncie były bezpośrednio zapożyczone ze Statutu Litewskiego z 1588 roku. Prawa po raz pierwszy w historii ukraińskiego prawa regulują zagadnienie służebności gruntów miejskich. W Hetmanacie istniały następujące służebności: prawo przejścia po cudzym gruncie, prawo zakazujące wznoszenia budynku ponad określoną wysokość, prawo żądania, aby sąsiad w jakikolwiek sposób nie przeszkadzał dostępowi do światła, prawo do odprowadzania deszczówki na grunt służebny za zgodą sąsiada, prawo wpuszczania poszczególnych belek w ścianę sąsiada, użytkowanie.
EN
Ukrainian people have struggled for their independence throughout the history. One of such periods of Ukrainian history is the period of Ukrainian Cossack state when Ukrainians tried to separate from the Polish–Lithuanian Commonwealth. At that time, the following sources of law were obliged: the Statute of Lithuania 1588, law books of Magdeburg Rights, Hetman statutes, Ukrainian customary law, and Russian legislation. As there was no uniformity in legal regulation, the necessity of codification arose. The result of the codification commission work was the act entitled “Rights, under which the Little Russian judges”. Among servitudes, “Rights” presented a few praedial and one personal servitude. The right to cross another’s land was taken from the Statute of Lithuania 1588. “Right” was the first act in Ukrainian legal history that regulated issues of praedial urban servitudes. The following servitudes were present in Cossack Hetmanate: the right to cross another’s land, the right to forbid building of the house above the determined altitude, the right of light (the right to demand unobstructed light access from the neighbor); the right to transfer rainwater from the roof to the neighbor’s land; the right to build the particular beam into the neighbor’s wall; the usufruct.
RU
Одним из периодов истории украинского народа является период Гетманщины, когда украинский народ сражался за независимость от Речи Посполитой. В то время действовали различные источники права: Литовский Статут 1588 года, сборники магдебургского права, правовые акты гетмана, украинское обычное право и законодательство Российской Империи. Поскольку не было единообразия в регулировании подобных правоотношений, то существовала необходимость в кодификации законодательства. Результатом работы кодификационной комиссии был акт под названием «Права, по которым судится малороссийский народ». «Права, по которым судится малороссийский народ» включали земельные сервитуты и личный сервитут - право пользования. Право прохода через чужую землю были непосредственно заимствованы из литовского Статута 1588 года. «Права» впервые в истории украинского законодательства регулируют городские земельные сервитуты. В Гетманщине существовали следующие сервитуты: право прохода по чужой земле, закон, запрещающий возведение зданий выше определённой высоты, право требовать, чтобы сосед каким-либо образом не препятствовал доступу света, право отвода дождевой воды через землю соседа, право вставки балки в стену соседа.
Publisher
Year
Issue
Pages
161-172
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af2503e6-b51e-4ced-b159-fc1c3f501fa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.