PL EN


2016 | 1(15) | 39-49 s.
Article title

DIAGNOZA AKTYWNOŚCI REKREACYJNEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH. RAPORT Z BADAŃ W POWIECIE SZAMOTULSKIM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zajęcia rekreacyjne podejmowane w środowisku rodzinnym przyczyniają się do wychowawczego oddziaływania, kształtowania postaw dziecka oraz kultury czasu wolnego. Z uwagi na rozwój alternatywnych form opieki nad dzieckiem osieroconym analizę zachowań rekreacyjnych warto przeprowadzić w środowisku rodzin zastępczych. Celem pracy jest przedstawienie, w jakich formach rekreacji fizycznej oraz kulturalno- rozrywkowej i twórczej uczestniczą członkowie rodzin zastępczych. Równie ważnym stało się poznanie motywacji dzieci do podejmowania aktywności fizycznej oraz barier, jakie utrudniają efektywną organizację czasu wolnego wśród badanych. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankietowania. Narzędzia badawcze stanowiły ankiety: autorska przeznaczona dla rodziców zastępczych oraz skonstruowana na bazie kwestionariusza HBSC skierowana do ich wychowanków. Wyniki badań pokazują, iż wśród form rekreacji fizycznej uprawianych przez rodziny zastępcze z największą częstotliwością podejmowane są najbardziej dostępne, tj. zabawy na podwórku, spacery oraz jazda na rowerze. Zespołowe gry sportowe częściej praktykowane są w szkole, niż w środowisku rodzinnym. Taka sama sytuacja dotyczy form rekreacji kulturalno- rozrywkowej, jakimi są wyjścia do galerii i muzeów. Prowadzone badania mają charakter pilotażowy. W celu potwierdzenie słuszności zaobserwowanych tendencji, a także tworzenia programów naprawczych służących integracji środowisk rodzin zastępczych poprzez uczestnictwo w rekreacji i sporcie istnieje potrzeba prowadzenia tego typu badań w skali regionalnej i krajowej
EN
Recreational activities taken by families educate children, shape their attitudes, as well as influence their spare time. Due to a development of alternative forms of foster care, it is advisable to carry out an analysis of recreational behaviors in the group of foster families. The purpose of the dissertation is to present forms of physical recreation, cultural-entertainment recreation and creative recreational activities taken by foster family members. It is equally important to see children’s motivation to be physically active and obstacles which hinder the efficient organization of their spare time. In the studies a diagnostic survey was carried out using questionnaires. The research tools were the surveys: own intended for foster parents, and developed on the basis of HBSC questionnaire for their foster children. The study results demonstrate that it is the most widely available forms of physical recreational activities that are most frequently undertaken by foster families, notably outdoor games, walks and cycling. Sport team games are more frequently organized in schools than in the family’s home. The same applies to forms of cultural-entertainment recreation, that is visits to galleries and museums. The studies in question are pilot studies. In order to confirm that the tendencies are proper, and that creating a corrective action aiming to integrate foster families by participating in recreations and sport is suitable, it is necessary to carry out such studies locally and domestically.
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
References
 • Andrzejewski M., Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych, Teologia i Moralność, nr 11/2012, s. 105- 125.
 • Daly F., Gilligan R., Lives in Foster Care, The educational and social support experiences of young people aged 13 to 14 years in long term foster care, Children’s Research Centre, Dublin 2005.
 • Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku, Warszawa 2015.
 • Gudbrandson B., Dzieci w instytucjach opiekuńczych: zapobieganie instytucjonalizacji i alternatywne formy opieki w krajach europejskich, Kwartalnik Dzieci Niczyje, t. 5, nr 4/2006, s. 36- 67.
 • Gugniewicz A., Kaim A., Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wyd. Fundacja Przestrzenie Dialogu, Gdańsk 2007.
 • Izdebska I., Wypoczynek współczesnej polskiej rodziny – istota, cechy charakterystyczne, próba typologii, [w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, (red.) J. Kędzior, M. Wawrzak-Chodaczek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Kędzior J., Wzory wypoczynku rodzinnego na przykładzie mieszkańców Wrocławia, [w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, (red.) J. Kędzior, M. Wawrzak- Chodaczek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Kusio U., Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: Studium socjologiczne na przykładzie Lublina, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 • Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 • Polkowski T., Standardy usług profilaktyczno- opiekuńczych, Problemy opiekuńczo- wychowawcze, nr 5/1999, s. 9-12.
 • Różańska E., Tynelski A., Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 1981.
 • Ruszkowska M., Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 • Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo- wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 • Ruszkowska M, Sieroctwo społeczne a możliwości jego kompensacji w rodzinnych formach opieki, Rozprawy Naukowe, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, t. 2/2008, s. 117-129.
 • Toczek-Werner S., Znaczenie terminów rekreacja i turystyka, [w:] Podstawy rekreacji i turystyki, (red.) S. Toczek-Werner, Wyd. AWF Wrocław, Wrocław 2005.
 • Winiarski R., Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011, Dz. U. 2011, nr 149, poz. 887.
 • Program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu szamotulskiego na lata 2015-2017, opracowany przez zespół pracowników PCPR w Szamotułach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af37c156-123c-46b0-8823-b4605348e687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.