PL EN


2014 | 2(10) | 8
Article title

INŻYNIERIA INFORMACJI

Authors
Content
Title variants
EN
INFORMATION ENGINEERING
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono inżynierię informacji jako całokształt procesów pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i udostępnianie informacji. Inżynieria informacji jest definiowana przez dane, informację, wiedzę i mądrość. Dane stanowi uporządkowany zbiór treści opisujących określone obiekty i stany rzeczywistości. Informacje stanowią wyselekcjonowanie dane. Wiedza to usystematyzowany zbiór informacji przechowywanych w umyśle człowieka. Mądrość to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, bazujących na zgromadzonej wiedzy. Inżynieria informacji zajmuje się procesami transformacji: danych w informacje, in-formacji w wiedzę i wiedzy w mądrość.
EN
The article features information engineering as the entirety of information acquisition, processing, using and accessing. Information engineering is defined by data, information, knowledge and wisdom. Data include orderly set of contents describing defined objects and states of reality. Information comprises selected data. Knowledge is made up of systematized set of information stored in a human mind. Wisdom is an ability to make justified decisions basing on collected knowledge. Information engineering deals with processes of transformation: data into information, information into knowledge and knowledge into wisdom.
Keywords
Contributors
References
 • Cechy dobrej informacji, http://edukacja-medialna.wyklady.org/wy-klad/453_cechy-dobrej-informacji.html.
 • Ciborowski L., Teoria informacji. Semestr V (materiały pomocnicze), Warszawa 2011.
 • Ciborowski L., Walka informacyjna, Wyd. Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 1999.
 • Encyklopedia Powszechna, tom II, PWN, Warszawa 1974.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wyd. 7, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1982.
 • Krupa T., Na rozdrożach dużych systemów informacyjnych. Prakseologia Nr 138/1998 Polska norma, Urząd Normalizacji, Warszawa 1970.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Materska K., Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, http://www.academia.edu/2269228/WIEDZA_W_OR-GANIZACJACH._PROLEGOMENA_DO_ZARZADZANIA_WIEDZA.
 • Mazur M., Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna, t.2, PWN, Warszawa 2009.
 • Pondel M., Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania i wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wro-cławiu nr 975, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Sienkiewicz P., Systemy kierowania, [w:] M. Wrzosek, Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, AON, Warszawa 2010.
 • Słownik języka polskiego, tom III, PWN, Warszawa 1981.
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/86E36D9E04FD95F 0C12565E100691B0A.php.
 • Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, akson.sgh.waw.pl/~stebog/materialy/ISZ'2007.doc.
 • Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa 1960.
 • Wrzosek M., Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, AON, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af3a2486-eb25-485a-aecf-eda7e6c40b59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.