PL EN


2015 | 62 | 2: Teologia dogmatyczna | 109-122
Article title

Nadzieja jako motor dziejów według Benedykta XVI (Josepha Ratzingera)

Title variants
EN
Hope as the Motor of History according to Benedict XVI (Joseph Ratzinger)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
J. Ratzinger/Benedykt XVI has tackled a very important, albeit seldom raised in Catholic theology, problem of hope as Christian reality. Hope is for him not only the habitus, as even for St Thomas Aquinas it is, but also a Christian's existential beingness: hypostasis. It is a real reference of a human person's being and life to the living God and to Jesus Christ. This relation already starts in his earthly life in the form of “embryo”, or “leaven”, but it transgresses the life and is fulfilled in its eternal life, leading all human history to the aim, and it gives it a personalistic character. It shows that history without this great hope is devoid of any meaning. Earthly everyday hopes are a vanity or they are meaningless compared with that great hope. However, in this last sentence – I think – also a certain value of earthly hopes should be appreciated.
PL
Joseph Ratzinger/Benedykt XVI podjął bardzo ważny, mało dotąd poruszany w teologii katolickiej, problem nadziei jako rzeczywistości chrześcijańskiej. Nadzieja stanowi dla Niego nie tylko habitus, jak dla św. Tomasza z Akwinu, ale także egzystencjalną bytowość chrześcijanina: hipostazę. Jest to realne odniesienie bytu oraz życia osoby ludzkiej i społeczności do Boga żywego i do Jezusa Chrystusa. Zaczyna się już w doczesności w postaci „zarodka”, „zaczynu”, ale wykracza poza nią i spełnia się w życiu wiecznym, prowadząc całe dzieje ludzkie do celu i nadaje im charakter personalistyczny. Ukazuje, że dzieje bez tej wielkiej nadziei są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Codzienne nadzieje ziemskie są wobec nadziei wielkiej marnością lub nic nie znaczą. Jednak w tym ostatnim aspekcie należałoby docenić pewną wartość i nadziei ziemskich.
Contributors
 • Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej na Wydziale Teologii KUL, kowal@kul.pl
References
 • Bartnik Cz. S., Nadzieja, w: Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 20122, s. 569-576.
 • Bartnik Cz. S., Teologia historii według Leona Wielkiego, Lublin 20012, s.156nn., 237 nn.
 • Bartnik Cz. S., U podstaw teologii historii, „Więź” 1(1958), z. 7, s. 21-33.
 • Boros L., Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung, Olten− Freiburg 1962, 19719.
 • Engelhardt P., Hoffnung, w: Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, wyd. P. Eicher, München 1984, s. 196-206.
 • Pieper J., Hoffnung und Geschichte, München 1976.
 • Metz J.B., Zur Theologie der Welt, Mainz 1968.
 • Metz J.B., Glaube in Geschichte und Gesellschaft, Mainz 1978.
 • Nadzieja, w: EK, t. 13, kol. 632-640 (W.E. Wójcik, J. Filipowski, Z. Pawłowski, B. J. Huculak, J. Gogola, K. Tucholska).
 • Ratzinger J., Über die Hoffnung, „Communio” 13(1984), s. 293-305.
 • Schlier H., Das, worauf alles wartet. Eine Auslegung von Romer 8,18-30, w: tenże, Das Ende der Zeit, Freiburg i.Br. 1971, s. 250-270.
 • Silva S., Glaube und Politik, Innsbruck 1973.
 • Ratzinger J., Opera Omnia, t. 10: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af3e050b-31f2-413c-8b9e-e3e93ecc5b31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.