PL EN


2018 | 72 | 1-2(320-321) | 129-134
Article title

Słowa po Zagładzie

Title variants
EN
Words after the Holocaust
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zajmuje się zmianą znaczenia słów, która dokonała się na skutek Zagłady. W czasie wojny słowa „zwykłe”, „niewinne” zostały użyte do opisu kolejnych etapów mordowania ludzi. Trudno znaleźć właściwe słowa dla opisu doświadczenia Holokaustu, ale też powstają nowe słowa związane z Zagładą. Trudności w użyciu słów oraz powstawanie nowych określeń odzwierciedla problemy związane z procesem przekazywanej transgeneracyjnie żałoby. Autorka stawia hipotezę, że „trzecie pokolenie” wnuki ofiar, sprawców i świadków mają gotowość na odbycie żałoby mogącej przywrócić właściwe znaczenie słowom. Nie oznacza to domknięcia żałoby. Wobec Zagłady jest potrzeba stałego procesu żałoby, określnego przez Derridę jako „demi-deuil” (pół-żałoba). Jest to pozostawanie w pozycji „pomiędzy” – oscylowania pomiędzy inkorporacją, a introjekcją. Takie oscylowanie może także dotyczyć słów, które mogą zmieniać swoje znaczenie, raz być rzeczą, a raz symbolem.
EN
The article deals with the changed meaning of words – a consequence of the Holocaust. During the war “ordinary” and “innocent” words were used to describe successive stages of murdering people. It is difficult to find suitable words for describing the experiences of the Holocaust but new words connected with Shoah continue to appear. Problems with using words and the emergence of new terms reflect those connected with the transmission of mourning between generations. The author proposes a hypothesis claiming that members of the “third generation” – the grandchildren of the victims, perpetrators and witnesses – are ready to go through mourning, which could restore the correct meanings of words. This does not signify putting an end to the period of mourning. In the case of the Holocaust there exists a constant need for mourning, described by Derrida as demi-deuil, i.e. remaining in a position “between” – an oscillation between incorporation and introjection. Such a oscillation can also pertain to words, which can alter their meaning – they can be a thing or a symbol.
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
129-134
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af481cf1-68ed-42bd-ac17-56e0bd62efe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.