PL EN


2017 | 60 | 179-188
Article title

Kanony opracowania rzeczowego w Bibliografii Lubelszczyzny (wczoraj i dziś)

Content
Title variants
EN
Canons of the preparation of subject indexes in the Bibliography of Lublin Region past and present
RU
Каноны предметной обработки в Библиографии Люблинского региона вчера и сегодня
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problem opracowania rzeczowego w Bibliografii Lubelszczyzny. Jest to bibliografia regionalna o charakterze ogólnym, której początki sięgają 1963 r. Opracowanie rzeczowe jest istotnym elementem opisu dokumentów kwalifikowanych do bibliografii. Stosowanie norm bibliograficznych i standardów w tej materii stanowi o poprawności bibliografii, jej sprawności informacyjnej i ułatwia przeszukiwanie. Zasadniczą kwestią jest sprostanie oczekiwaniom użytkowników, dostosowywanie bibliografii do ich oczekiwań i zmieniającej się rzeczywistości. W artykule przeanalizowano kolejne tomy i bazy Bibliografii Lubelszczyzny pod kątem stosowania norm i standardów w opracowaniu rzeczowym. W konkluzji stwierdzono, że Bibliografia Lubelszczyzny w ciągu swojej blisko pięćdziesięciopięcioletniej historii była prowadzona zgodnie z aktualnymi standardami, z dbałością o poprawność, łatwość dostępu i wygodę użytkownika.
EN
This article presents the issue of the preparation of subject indexes in the Bibliography of the Lublin Region. This is a regional bibliography of a general nature, the beginnings of which date back to 1963. The preparation of subject indexes is an essential element in the description of documents qualified for a bibliography. The application of bibliographical norms and standards in this matter determines the correctness of a bibliography and its informational efficiency, and facilitates searching. The fundamental issue is to meet the expectations of the users, adjust the bibliography to their expectations and the changing reality. The article analyses the subsequent volumes and databases of the Bibliography of the Lublin Region with regard to application of norms and standards in the preparation of subject indexes. It is stated in the conclusion that in its almost fifty years of history the Bibliography of the Lublin Region was maintained in accordance with the current standards, with care for correctness, ease of access and the convenience of the user.
RU
В статье рассматривается вопрос предметной обработки в Библиографии Люблинского региона. Это региональная библиография, имеющая общий характер, начала которой относятся ещё к 1963 г. Предметная обработка является существенным элементом описания документов, квалифицирующихся в библиографию. Применение библиографических норм и стандартов имеет решающее значение для правильного оформления библиогрфии, её информационной точности и упрощает поиск. Основополагающим вопросом является удовлетворение ожиданий пользователей, адаптация библиографии к их ожиданиям и изменяющейся действительности. В статье проанализированы поочерёдно все тома и базы Библиографии Люблинского региона с точки зрения применения норм и стандартов предметной обработки. В заключении утверждается, что Библиография Люблинского региона на протяжении своей около пятидесятипятилетней истории составлялась согласно актуальных стандартов, с заботой о точночти, легкости поиска информации и удобстве для конечного пользователя.
Year
Volume
60
Pages
179-188
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af4a8a6d-f5a0-4cea-899a-cad9ae2b8afe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.