PL EN


2019 | 10 | 2 | 134-139
Article title

Ochrona obszarów Natura 2000 w pobliżu miejsc wydobycia kopalin, na przykładzie żwirowni w Trzcianie k. Dukli

Content
Title variants
EN
The Protection of Natura 2000 Areas Located Close to Ore Extraction Sites: The Case of Gravel Mine in Trzciana Near Dukla
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisano miejsce wydobycia żwirów w Trzcianie koło Dukli, w dolinie rzeki Jasiołki, sąsiadujące z obszarami Natura 2000. Zestawiono przedmioty ochrony sieci Natura 2000 w pobliżu kopalni odkrywkowej. Scharakteryzowano zarówno pozytywne, jak i negatywne środowiskowo aspekty wydobycia kruszyw naturalnych. Przedstawiono rzeczywiste oddziaływanie czynnych żwirowni na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, znajdujące się w pobliżu miejsc eksploatacji kruszywa. Inwestycja wzbogaca siedliska nadrzeczne i dolinowe, tworząc nowe miejsca dla rozrodu i bytowania płazów, gniazdowania oraz żerowania ptaków oraz zwiększając lokalną bioróżnorodność flory i fauny. Rekultywacja jest jedną z metod umożliwiających zmniejszenie uciążliwości po odkrywkowej eksploatacji.
EN
The article discusses gravel extraction site in Trzciana near Dukla, in the Jasiołka river valley, neighboring on the Natura 2000 areas. It presents Natura 2000 protected species near the opencast mine. Both positive and negative environmental aspects of ore extraction were described. The real impact of operational gravel mines on the environment was discussed, including the impact on the Natura 2000 areas, located in the vicinity of ore extraction sites. The investment enriches riverside and valley habitats, creating new sites for the reproduction and conditions of life for amphibians, nesting and preying of birds and increasing a biodiversity of the fauna and flora. It has been shown that land rehabilitation is one of the methods allowing for reducing inconvenience after opencast mining.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
134-139
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0003-2082-9644, profesor doktor habilitowany inżynier, AGH Akademia GórniczoHutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Polska
author
  • ORCID: 0000-0001-9191-9378, doktor inżynier, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Polska
References
  • Kowalska, A., Sobczyk, W. (2011). Natura 2000 a działalność górnictwa odkrywkowego na przykładzie okolic Dukli. Górnictwo Odkrywkowe, 1–2, 122–126.
  • Obszar specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” PLB180002. (OSO) Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków. Pobrane z: http://www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000 (5.09.2018).
  • Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) dla specjalnych obszarów ochrony (SOO). Trzciana (PLH180018). Departament Obszarów Natura 2000, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Pobrane z: http://rzeszow.rdos.gov.pl/trzciana-plh180018 (22.02.2019).
  • Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”. Projekt PL0108. Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW). PLH180018 Trzciana. Pobrane z: http://www.krosno.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000 (1.07.2018).
  • Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000. „Ostoja Jaśliska”. PLH180014. Projekt PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci. Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”. Pobrane z: http://pzo.gdos.gov.pl/dokumenty/pzo/item/1607-ostoja-jasliska (31.07.2018).
  • Strategia zarządzania Obszarem Natura 2000. Jasiołka. (PLH180011) (2012). Projekt PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci. Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”. Pobrane z: https://www.google.pl/StrategiaZarządzaniaObszaremNatura2000Jasiołka (4.09.2018).
  • Zając, T. (2012). Strategia zarządzania obszarem Natura 2000 PLH180011 Jasiołka. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.
  • Załącznik I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Pobrane z: eur-lex.europa.eu/legal-content (31.10.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af4f3b10-3ecc-491a-8c4f-0489b159e6ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.