Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 185-206

Article title

Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych „w toku”.

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of Constitutional Tribunal judgements on pending administrative cases.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają doniosły wpływ na proces stosowania prawa administracyjnego. Przypisany im walor ostateczności i mocy powszechnie obowiązującej powoduje, że wszelkie organy władzy publicznej oraz sądy, w tym sądy administracyjne, mają obowiązek uwzględniać je w procesie stosowania norm prawnych. Postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne w określonych sytuacjach może zostać zawieszone, a następnie podjęte właśnie z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające konstytucyjność/niekonstytucyjność określonej normy prawnej. Sąd administracyjny posiada pozycję silniejszą od organu administracji publicznej, dzięki czemu jego reakcja na orzeczenie stwierdzające niekonstytucyjność i zastosowane środki prawne mogą być dużo bardziej skuteczne. Szczególnie widoczne jest to w sytuacji, gdy TK ustala termin utraty przez niekonstytucyjny przepis mocy obowiązującej na inny dzień aniżeli termin ogłoszenia wyroku. Organ administracyjny ma w takiej sytuacji bezwzględny obowiązek dania posłuchu normie prawnej, która jest niezgodna z Konstytucją, podczas gdy sąd nie zawsze jest bezwzględnie związany zapadłym wyrokiem TK.
EN
Judgements of Constitutional Tribunal have significant impact on the process of application administrative law. The principle of finality and principle of general power of application assigned to such judgments causes, that all bodies of public authority and courts (including administrative courts) have a duty to take them into consideration in the process of application of legal regulations. Administrative and court administrative proceedings may be, in specified cases, suspended and then reopened at the basis of judgments of Constitutional Tribunal declaring certain law regulations constitutional or non-constitutional. Administrative court has a stronger position then the body of public authority and because of that its reaction on judgment declaring non- constitutionality and legal remedies used may be much more efficient. It is specifically clear in the case when Constitutional Tribunal fixes the date of loss of power of application of non – constitutional legal regulation indicating other date than the day of announciation of the verdict. The public authority has in such situation an absolute obligation to apply non – constitutional law regulation, while the administrative courts are not always absolutely bounded by the Constitutional Tribunal judgement.

Year

Volume

12

Pages

185-206

Physical description

Contributors

 • Katedra Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

References

 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,Warszawa 2009.
 • Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 • Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008.
 • Jaśkowska M., Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
 • Kręcisz W., Glosa do uchwały NSA z 21 lutego 2000 r., OPS 10/99, Prz. Sejm. 2001, nr 3.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000.
 • Radziewicz P., Wzruszenie domniemania konstytucyjności aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny, Prz. Sejm. 2008, nr 5.
 • Romańska M., Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa 2010.
 • Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, PiP 1961, z. 12.
 • Sarnowiec-Cisłak M., Skutki odroczenia utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu w sferze stosowania prawa – głos w dyskusji, ZNSA 2010, nr 2.
 • Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Wiącek M., Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.
 • Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-af517242-029d-4f3b-8342-009243b800a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.