PL EN


2017 | 6 | 1 | 80-101
Article title

Ułatwienia dowodowe i rozpoznawania spraw w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Authors
Content
Title variants
EN
Collecting evidence and hearing cases in the Polish draft act on claims for damages arising from competition law infringements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano krótkiego przeglądu rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2014/104/UE. Publikacja skupia się na rozwiązaniach proceduralnych, których celem jest ułatwienie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w zakresie pozyskiwania dowodów i wykazywania naruszenia oraz szkody, a także rozpoznawania tego rodzaju spraw. W artykule odniesiono się do instytucji domniemań: winy, szkody z tytułu naruszenia prawa konkrecji i przeniesienia nadmiernych obciążeń, a także do kwestii szacowania szkody i dostępu do materiału dowodowego w drodze instytucji wyjawienia oraz niektórych innych rozwiązań proceduralnych (jak możliwość złożenia powództwa na rzecz poszkodowanego przez organizacje pozarządowe lub wstąpienia do sporu). Autorka wskazuje, że skuteczność nowych przepisów w dużej mierze zależy od przyszłej praktyki sądowej, stąd oceny ich efektywności trzeba będzie dokonać po pewnym czasie.
EN
This article presents a brief overview of the draft act on claims for damages arising from competition law infringements implementing into the Polish legal system the Damages Directive 2014/104/EU. It focuses on procedural provisions that facilitate actions for damages caused by infringements of competition law. The article covers the issue of evidence collection, necessary to prove the infringement and the resulting harm, as well as the hearing of such cases. The article accounts also for institutions such as presumption of fault and harm as well as the passing-on of overcharges, estimation of harm and access to evidence by way of disclosure. Discussed further one are some other procedural solutions such as an intervention by a NGOs in proceedings in support of claims for damages or the possibility to sue an infringer on behalf of the wronged party. The author emphasises that the success of the new legislation in aiding future plaintiffs depends on the judicial practice and therefore its real impact on private enforcement will have to be assessed in future.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
80-101
Physical description
Dates
published
2017-03-31
printed
2017-03-31
Contributors
author
References
 • Bernatt, M. (2015). Komentarz do art. 73 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W: T. Skoczny (red.), Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Warszawa: Legalis.
 • Błachucki, M. (2015). Dostęp do informacji przekazywanych Komisji Europejskiej i Prezesowi UOKiK w trakcie procedury łagodzenia kar pieniężnych (leniency). Europejski Przegląd Sądowy, 5.
 • Gac, M. (2016). Dostęp do materiału dowodowego. W: A. Piszcz, D. Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji (s. 63–95). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gulińska, A. (2015). Collecting Evidence Through Access to Competition Authorities' Files – Interplay or Potential Conflicts Between Private and Public Enforcement proceedings? YARS, 8(12), 161–180.
 • Jędrzejewska, M. (2007). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza Postępowanie rozpoznawcze. Część druga Postępowanie zabezpieczające. Warszawa: LexisNexis.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2013). Publiczne i prywatne egzekwowanie praktyk ograniczających konkurencję. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2015). How to Throw the Baby out with the Bath Water. A Few Remarks on the Currently Accepted Scope of Civil Liability for Antitrust Damages. YARS, 8(12), 61–78.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2016). Od publicznego do prywatnego wdrażania reguł konkurencji. W: A. Piszcz, D. Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji (s. 17–38). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kersting, Ch. (2014). Removing the Tension Between Public and Private Enforcement: Disclosure and Privileges for successful Leniency Applicants. Journal of European Competition Law & Practice, 5(1), 2–5.
 • Piszcz, A. (2015a). Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych rozwiązań. iKAR, 4(4), 75–89.
 • Piszcz, A. (2015b). Piecemeal Harmonisation Through the Damages Directive? Remarks on What Received Too Little Attention in Relation to Private Enforcement of EU Competition Law. YARS, 8(12), 79–99.
 • Piszcz, A. (2016), Skutek rozstrzygnięć krajowych. W: A. Piszcz, D. Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji (s. 96–115). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sieradzka, M. (2010). Dochodzenie roszczeń za naruszenie unijnych i krajowych reguł konkurencji a kwestie prejudycjalności rozstrzygnięć organów ochrony konkurencji. Przegląd Prawa Handlowego, 12.
 • Stefanicki, R. (2014). Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-577/12 Kone AG i in. iKAR, 9.
 • Wils, W.P.J. (2016). Private Enforcement of EU Antitrust Law and its Relationship with Public Enforcement: Past, Present and Future. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2865728 (02.03.2017).
 • Wolski, D. (2015). Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE). Pobrano z: http://www.1pkpk.wz.uw.edu.pl/working_papers/D_Wolski_Implementacja.pdf (02.03.2017).
 • Wolski, D. (2016). Zasada i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, ustalenie wysokości szkody, przerzucanie nadmiernych obciążeń. W: A. Piszcz, D. Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji (s. 39–62). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af688a06-dbb5-458c-b5ed-77ef33c69a5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.