PL EN


2017 | 3(53) | 85-103
Article title

PERSPEKTYWY ROZWOJU MSP W POLSCE A PODNIESIENIE ICH KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ WZROST INNOWACYJNOŚCI (CZĘŚĆ II ) Ocena kondycji finansowej MSP i innowacyjności firm

Content
Title variants
EN
Perspectives of the Development of Smes in Poland and Raising Their Competitiveness through Growth of Innovativeness (part 2) Assessment of Smes Financial Condition and Firms’ Innovativeness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy konkurencyjności firm w Polsce. Wychodząc z założenia, że konkurencyjność firm zależy w dużym stopniu od ich innowacyjności, w pracy poświęcono sporo miejsca uwarunkowaniom innowacyjności. Analizowano czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa, sprzyjające powstawaniu innowacji, jak też czynniki zewnętrzne, takie jak: kondycja gospodarki, wolność gospodarcza oraz uwarunkowania instytucjonalne, programy wspierające innowacyjność przedsiębiorstw. Zaprezentowano wyniki badań w tym zakresie dotyczące różnych grup przedsiębiorstw, zróżnicowanych pod względem wielkości. Odniesiono się do współczesnych uwarunkowań konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wskazując na dobre wyniki MSP, które pozwalają mieć nadzieję, że polskie przedsiębiorstwa wkraczają na drogę przyspieszonej dynamiki rozwoju innowacji i wzrostu konkurencyjności. Jednak do spełnienia tego warunku musi być przygotowane całe społeczeństwo, musi nastąpić reforma kulturowa całkowicie i bezwarunkowo nastawiona na innowacje.
EN
The study concerns firms’ competitiveness in Poland. Assuming that competitiveness of firms depends to a large degree on their innovativeness, the author in her article devoted quite a lot of room to the innovativeness determinants. She analysed the enterprise’s internal factors conducive to emergence of innovations as well as the external factors such as economy’s condition, economic freedom, and institutional determinants, the programmes supporting enterprises’ innovativeness. She also presented research findings in this respect concerning various groups of enterprises diversified in terms of their size. The author referred to the contemporary determinants of Polish enterprises’ competitiveness indicating good results of SMEs, which allow for hope that Polish enterprises are entering the path of accelerated dynamics of innovation development and competitiveness growth. However, to meet this condition there must be preparedness of the entire society and there must take place the cultural reform fully and unconditionally focused on innovations.
Year
Issue
Pages
85-103
Physical description
Contributors
References
 • Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015 (2015), Deloitte, http://www2.deloitte.com/pl/pl/misc/search.html#qr=Badania%20i%20rozw%C3%B3j%20w%20przedsi%C4%99biorstwach [dostęp: 15.03.2016].
 • Barometr Firm Rodzinnych (2015), http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/raport-Barometr-firm-rodzinnych-2015.aspx [dostęp: 15.03.2016].
 • Bartkowiak B. (2013), Droga Innowacji – od mikrofinansowania do finansowania kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 752, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 102.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Matyda A. (2013), Innowacyjne determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora MSP, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 752, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 102.
 • Nauka i technika 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Nieć M. (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, (w:) Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa.
 • Radomska E. (2014), Innowacje i ich źródła – w poszukiwaniu nowych metod budowania i wzmacniania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, cz. I, „Magazyn biznesowy i akademicki”, Polish Open University, Warszawa.
 • Regionalne systemy innowacji w Polsce (2013), Raport z badań, PARP, Warszawa.
 • Staniłko J. (2014), Jak zbudować potencjał przemyślnej Rywalizacji, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (2013), Załącznik do uchwały nr 7 RM z dnia 15 stycznia 2013 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Tarnawa A. (2015), Nieoczekiwana mikroinnowacyjność, (w:) Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa.
 • Weresa M.A. (red.) (2015), Poland Competitiveness Report 2015, Innovation and Poland’s Performance In 2007-2014, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Wyżnikiewicz B. (2013), Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, Raport z badań, Lewiatan, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af6fd886-fd89-441f-b3ce-d58cf63cbb00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.