PL EN


2017 | LXVI | 3 | 97-113
Article title

Zróżnicowanie postaw wobec konsultacji społecznych w Polsce jako przejaw regionalnego zróżnicowania tradycji obywatelskich

Content
Title variants
EN
The differences in the attitudes towards social consultations in Poland as a manifestation of the regional differentiation of civic traditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje już nienową, ale wciąż interesującą tematykę wpływu różnic regionalnych na postawy i zachowania obywatelskie, wychodząc z założenia, że bardzo istotnym czynnikiem różnicującym tradycje obywatelskie na obszarze Polski jest uprzednia przynależność obszaru do danego mocarstwa zaborczego. Osobny obszar stanowią ziemie przyłączone do Polski w 1945 r., które w okresie zaborów bez wyjątku należały do Prus. W opracowaniu wskaźnikiem omawianego zróżnicowania są głównie postawy i zachowania wobec konsultacji społecznych. Do przygotowania opracowania wykorzystano wyniki badania partycypacji obywatelskiej w Polsce zrealizowanego w ramach programu „Decydujmy razem”, finansowanego przez Unię Europejską, udostępnionego dzięki uprzejmości Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.
EN
This article presents the not new, but still fascinating, subject of the impact of regional differences in Poland on civic attitudes and behaviour. It is based on the assumption that the territories subject to the Prussian Partition, the Russian Partition or the Austrian Partition, respectively, of Poland in the 19th century still have very important differences in their civic traditions in today’s Poland. The so called Northern and Western Territories incorporated into Poland after WWII (and formerly belonging to Prussia) are a separate issue and are discussed separately. In the article, the main indicator of this differentation consists of the attitudes and behaviours with respect to social consultations. This article utilises outputs of the research into civic participation which was carried out within the framework of the programme “Let’s decide together”, financed by European Union and accessed thanks to the Foundation of the Public Affairs Institute in Warsaw.
Year
Volume
Issue
3
Pages
97-113
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych, wns@univ.gda.pl
References
 • Banfield Edward. 1967. The moral basis of a backward society. New York: Free Press.
 • Bartkowski Jerzy. 2003. Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne. Warszawa: Żak
 • Berger Peter, Thomas Luckmann. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Elias Norbert, John L. Scotson. 1994. The Established and the outsiders. London: Sage Publications.
 • Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bogdan. 1998. „Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w latach 1995–1997”. Studia regionalne i lokalne 25(58): 11–57.
 • Grosfeld Irena, Ekaterina Zhuravskaya. 2015. „Cultural vs. economic legacies of empires: evidence from the partition of Poland”. Journal of Comparative Economics 43: 55–75.
 • Grzybowski Konstanty. 1959. Galicja 1848–1914 – historia ustroju politycznego na tle historii ustroju politycznego Austrii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 • Jasiewicz Krzysztof. 2009. „‘The past is never dead’: Identity, class, and voting behavior in contemporary Poland”. East European Politics and Societies 23(4): 491–508.
 • Kaźmierczak Tomasz. 2011. Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. W: Partycypacja publiczna; o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, A. Olech (red.), 83–99. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Konsultacje. 2016. W: Poradnik. Ngo.pl: Portal Organizacji Pozarządowych. Poradnik.ngo.pl/konsultacje [dostęp: 18.03.2016].
 • Kotnarowski Michał. 2012. Metodologia. W: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom 1, A. Olech (red.), 11–22. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Księga polskiej spółdzielczości. 2004. Bogumiła Szymańska-Rac (red.). Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 • Migracje wewnętrzne 2002–2011. 2014. Warszawa: GUS.
 • Nietyksza Anna. 1986. Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865–1914. Warszawa: PWN.
 • Peisert Arkadiusz, Michał Kotnarowski. 2012. Tradycje obywatelskie polskich regionów a partycypacja obywatelska. W: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom 1, A. Olech (red.), 250–273. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Peisert Arkadiusz, Piotr Matczak. 2012. Aktywność lokalnej wspólnoty politycznej a modele partycypacji. W: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom 1, A. Olech (red.), 103–120. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Pollack Martin. 2011. Cesarz Ameryki: wielka ucieczka z Galicji. Wołowiec: Wyd. Czarne.
 • Putnam Robert D. 1995. Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: „Znak”. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Putnam Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne
 • Raciborski Jacek. 1997. Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995. Warszawa: „Scholar”.
 • Swaniewicz Paweł, Jan Herbst, Marta Lackowska, Adam Mielczarek. 2008. Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Wnuk-Lipiński Edmund. 2005. Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Tujdowski Marcin. 2008. Odrębność socjologiczna Ziem Zachodnich i Północnych. W: Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi, A. Sakson, P. Węgierkiewicz (red.), Konin: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Warszawa: Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa, Poznań: Instytut Zachodni.
 • Tych Feliks. 1990. Rok 1905. Warszawa: KAW.
 • Zarycki Tomasz. 1997. „Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski”. Studia regionalne i lokalne 23(56) [cały numer].
 • Zarycki Tomasz. 2007. „History and regional development. A controversy over the ‘right’ interpretation of the role of history in the development of the Polish regions”. Geoforum 38: 485–493.
 • Zarycki Tomasz. 2015. “Modernizacja kulturowa i polityczna jako ideologia inteligenckiej hegemonii”, Przegląd socjologiczny 64 (2): 45–68.
 • Żukowski Ryszard. 2004. „Historical path dependence, institutional persistence, and transition to market economy. The case of Poland”. International Journal of Social Economics 31(10): 955–973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af7e5ef7-6159-4e4e-97c8-516d2b28c9eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.