PL EN


2013 | 3(29) |
Article title

The role of a quality management system for a competitive advantage of enterprises

Content
Title variants
PL
Rola systemu zarzadzania jakością w osiąganiu przewagi konkurencyjnej
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper was elaborated in order to determine the role and importance of quality management systems for an increase in the competitive advantage of an enterprise. The starting point is to present the contribution of different scientific staff to the development of the competitiveness theory and modern quality management systems. The presentation of contemporary sources of the competitive advantage and possibilities of the use of optimal competing strategies in particular conditions are a base for these considerations. The next part of the study includes a review of quality management systems as well as research results concerning sources of competitive advantages as well as economic and marketing effects of improvement of management efficiency. According to the research results, it could be concluded that quality perception, of both products and service quality proved by a suitable certificate as well as quality of the costumer’s service, is tightly connected with the level of costumer’s awareness. The research results confirm that implementation of the quality management system is perceived by enterprises as a significant source of the competitive advantage. As the respondents indicated, it contributes in increase in market access, acquiring new costumers, and as a consequence increase in market share of the investigated enterprises.
PL
Artykuł został opracowany w celu określenia roli, jaką pełnią te systemy w przedsiębiorstwie i znaczenia systemów zarządzania jakością dla wzrostu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia jest przedstawienie wkładu różnych autorów do rozwoju teorii konkurencyjności oraz nowoczesne systemy zarządzania jakością. Prezentacja współczesnych źródeł przewagi konkurencyjnej i możliwości wykorzystania optymalnych strategii konkurencyjnych w szczególnych warunkach są podstawą dla tych rozważań. Kolejna część opracowania zawiera przegląd systemów zarządzania jakością oraz wyników badań dotyczących źródeł przewag konkurencyjnych, ekonomicznych i marketingowych sposobów poprawy efektywności zarządzania. Wyniki badań wskazują, że postrzeganie jakości produktów i usług jest ściśle związane z poziomem świadomości klienta. Wyniki badań potwierdzają także, że wdrożenie systemu zarządzania jakością jest postrzegane przez przedsiębiorców jako istotne źródło przewagi konkurencyjnej, przyczynia się do zwiększenia dostępu do rynku, pozyskiwania nowych klientów i w konsekwencji wzrostu udziału w rynku badanych przedsiębiorstw.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jesm54@wp.pl
author
References
 • Baden-Fuller C., Stopford J., 1992. Rejuvenating the Mature Business: The Competitive Chal-lenge. Routledge, London.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2000. Strategic Company’s Analysis. PWE, Warszawa.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., 2001.Globalizacja, wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Płock.
 • Hamrol A., Matura W., 2009. Zarządzanie jakością, teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 • Miara A., 2012. Ekonomiczno-marketingowe efekty podnoszenia jakości wyrobów i usług w przedsiębiorstwach. SGGW, Warszawa.
 • Obłój K., 1998. Strategy of a company. PWE, Warszawa.
 • PN-EN ISO 9001. 2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Polski Komitet Normaliza-cyjny, Warszawa.
 • Porter M.F., 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. Free Press, New York.
 • Szwacka-Salmonowicz J., 2003. Changes in patterns of consumer behaviour as a determinant of segmentation strategy of food industry companies in Poland. SGGW, Warszawa.
 • Szwacka J., 2006. Determinants ofdifferentiation marketing strategies of food industry compa-nies in Poland. 2nd International Conference, Izmir.
 • Szwacka-Mokrzycka J., 2011. A study on food brand.Warsaw University of Life Sciences, War-szawa.
 • Urban R., 2006. Polish food industry. Report IERiGŻ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af7f96e2-d931-4c83-b2cc-7a12290b8e67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.