PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 50-59
Article title

Gospodarka polska wobec wyzwań rozwoju innowacyjności

Content
Title variants
EN
Polish Economy in the Face of Challenges Posed by Innovativeness Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój gospodarki światowej, procesy globalizacji oraz rosnąca konkurencyjność stawiają nowe wyzwania większości krajów. Rozwój nowych technologii, nowe metody wytwarzania, rozwój wiedzy sprawiają, że gospodarki krajów rozwijających się są zmuszone podążać za krajami wysoko rozwiniętymi. Innowacje należą do podstawowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez wiodące w gospodarce przedsiębiorstwa. Przekłada się to także na wzrost i nowoczesność gospodarki kraju. W kontekście tych działań niezbędne jest, aby wspierać innowacje, tworząc odpowiednie warunki oraz wspierając wiodące polskie przedsiębiorstwa. Celem strategicznym państwa polskiego jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki. Gospodarka polska stoi przed poważnymi wyzwaniami. Konieczne jest zintensyfikowanie działań w zakresie zwiększenia innowacyjności, efektywności, wspierania badań i rozwoju, realizacji strategii innowacyjnej. Niezbędna jest konsekwentna polityka innowacyjna oraz właściwe funkcjonowanie NSI.
EN
Dynamic development of the world economy, globalization processes as well as increasing competitiveness pose new challenges to majority of countries. Advancement of new technologies, new methods of production, knowledge development are forcing developing countries to follow highly developed countries. Innovations are the main source of competitive advantage for the leading companies in the economy. They are directly translated into growing and modern economy of a given country. In respect to this discussion, actions supporting innovations and leading Polish companies are a necessity. Due to the fact that Polish economy is facing serious challenges, the strategic goal of a government is to improve its innovation performance. Emphasis should be put on efforts to develop innovativeness and effectiveness, support research and development and realize innovation strategy. A comprehensive innovation policy and appropriately functioning NIS are a high issue.
Contributors
 • Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
References
 • Błaszczuk D. J., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach w świetle teorii i badań empirycznych, referat na konferencję „Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki”, Łódź, 21-22 czerwca 2011.
 • Dane Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics
 • Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia, redakcja J. Czapiński i T. Panek, Warszawa 2009.
 • Dworak E., Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, maszynopis, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego 2011.
 • Godinho M. M., S. Mendoga, T. S. Pereira, A Taxonomy of National Innovation System, Lessons from an Exercise Comprising a Large Sample of Both Developed, Emerging and Developing Countries, http://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/185335988/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf
 • Godinho M. M., Towards a taxonomy of innovation systems, Presentation to the Globelics Phol School, www.globelicsacademy.net/2007
 • Płowiec U., Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., „Ekonomista”, Warszawa 2010, nr 5.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Weresa M. A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af87d315-a2ce-4fd6-b305-054a9df6c4a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.